1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý dự án >

Mua theo lô Nguyên tắc cấp hàng theo nhu cầu thực gọi là cấp theo lô. Theo phơng Phơng pháp đặt hàng cố định theo một số giai đoạn.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (354.28 KB, 79 trang )


đề Thực Tập
Tuần 1
2 3
4 5
6 7
8 Hạng mục
Tổng nhu cầu Lợng tiếp nhận theo tiến
độ Dự trữ sẵn có
Nhu cầu thực Lợng tiếp nhận đơn đặt
hàng theo kế hoạch Lợng đơn hàng phát ra
theo kế hoạch

C. Phơng pháp xác định kích cỡ lô hàng.


Đối với nhu cầu độc lập thờng áp dụng phơng pháp EOQ để xác định kích cỡ lô hàng cần mua. Tuy nhiên đối với những nhu cầu phụ thuộc vào thì
vấn đề trở nên phức tạp hơn do tính đa dạng về chủng loại, số lợng và thời gian
cần thiết của chủng loại, số lợng và thời gian cần thiÕt cđa chóng. Trong MRP khi mua nh÷ng NVL dù trữ có nhu cầu phụ thuộc, có rất nhiều cách xác định
cỡ lô hàng đợc áp dụng. Thực tế cho thấy không có một cách nào có u điểm nổi trội hơn tất cả
các cách khác, vì vậy tuỳ từng trờng hợp cụ thể mỗi doanh nghiệp có thể liệu chọn cho mình một chính sách hợp lý. Một số cách chủ yếu thờng đợc sử dụng
là mua theo lô, cỡ hoặc mua theo mô hình EOQ hoặc mua theo phơng pháp cân đối giai đoạn bộ phận. Việc lựa chọn phơng pháp xác định cỡ lô phải căn
cứ vào bản chất của nhu cầu về các loại NVL chi tiết, bộ phận mối quan hệ t- ơng hỗ giữa chi phí đặt hàng và chi phí lu kho, số loại NVL.

1. Mua theo lô Nguyên tắc cấp hàng theo nhu cầu thực gọi là cấp theo lô. Theo phơng


pháp này là cần bằng nào mua bằng nấy, đúng thời điểm cần, số lợng mua, đặt
Chuyên đề tốt nghiệp 24
đề Thực Tập hàng bên ngoài hoặc tự sản xuất đúng bằng số lợng cần thiết đảm bảo cung
cấp đủ số lợng NVL hoặc chi tiết, bộ phận. Có thể minh hoạ cụ thể qua ví dụ ở
phần trên. Cách làm này thích hợp đối với những lô hàng cỡ nhỏ, đặt thờng xuyên,
lợng dự trữ để cung cấp đúng lúc thấp và không tốn chi phí lu kho. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sảm phẩm hoặc
sảm phẩm có cấu túc phức tạp gồm rất nhiều chi tiết bộ phận thì cần quá nhiều lô đặt hàng khác nhau sẽ mất nhiều chi phí đặt hàng và không thích hợp với
những phơng tiên chuyên chở đã đợc tiêu chuẩn hoá.

2. Phơng pháp đặt hàng cố định theo một số giai đoạn.


Để giảm số lần đặt hàng và đơn giản hơn trong theo dõi, ghi chép nguyên vật liệu dự trữ, ngời ta có thể dùng phơng pháp ghép nhóm các nhu
cầu thực tế của một số cố định các giai đoạn và một đơn hàng hình thành một chu kỳ đặt hàng.
Chẳng hạn muốn cung cấp 2 giai đoạn một lần thì lấy tổng nhu cầu thực hiện của 2 tuần liên tiếp.
Thời điểm cần có hàng sẽ bằng thời điểm cần có hàng của thời kỳ đầu tiên trừ đi chu kỳ sản xuất hoặc cung ứng. Phơng pháp này tiện lợi, đơn giản,
nhng lại khó khăn là đối tợng của đơn hàng rất khác biệt nhau. Bởi vậy, để có cỡ lô hợp lý hơn, ngời ta áp dụng biến dạng của nó theo nhóm các giai đoạn
không cố định theo phơng pháp thử đúng sai
Chuyên đề tốt nghiệp 25
đề Thực Tập
3. Phơng pháp cân đối các giai đoạn bộ phận Thực chất cũng là phơng pháp ghép lô, nhng với chu kỳ không cố định
các giai đoạn. Các lô đợc ghép với nhau trên cơ sở xem xét tổng chi phí dự trữ đạt tới mức thấp nhất có thể đợc. Đây là chính sách cơ lô nếu trong đó lợng đặt
hàng và chi phí lu kho. Phơng pháp này không cho phép xác định cỡ lô tối u nhng lại là phơng pháp có chi phí thấp, do đó nó là cách tiếp cận đợc sử dụng
phổ biến. Phơng pháp này cố gắng cân đối giữa chi phí đặt hàng và chi phÝ lu kho. Tht thùc hiƯn lµ lÊy tỉng nhu cầu về NVL hoặc chi tiết, bộ phận trong
các giai đoạn liên tiếp cho đến khi có chi phí đặt hàng gần nhất với chi phí lu kho thành một đơn hàng.
Về mặt kinh tế, cỡ lô tối u đợc tính theo công thức sau:
EPP
=
Chi phí đặt hàng Chi phí lu kho 1 đơn vị hàng trong 1 giai đoạn
Thực tế cỡ lô tìm đợc sau khi ghép các giai đoạn theo nguyên tắc cộng dồn sẽ đợc lựa chọn khi tổng lợng nhu cầu gần nhất với cỡ tối u vừa tính đợc
phơng pháp nào tạo ra sự linh hoạt trong hình thành các đơn đặt hàng mà vẫn
quan tâm đảm bảo giảm thiểu đợc chi phí dự trữ. Nó cũng làm khoảng cách chênh lệch giữa các cơ lô trong các đơn đặt hàng. Tuy nhiên cũng cần nhắc lại
là nó không phải là giải pháp tối u.

4. Phơng pháp xác định cỡ lô theo mô hình EOQ


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

×