1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý dự án >

Phơng pháp xác định cỡ lô theo mô hình EOQ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (354.28 KB, 79 trang )


đề Thực Tập
3. Phơng pháp cân đối các giai đoạn bộ phận Thực chất cũng là phơng pháp ghép lô, nhng với chu kỳ không cố định
các giai đoạn. Các lô đợc ghép với nhau trên cơ sở xem xét tổng chi phí dự trữ đạt tới mức thấp nhất có thể đợc. Đây là chính sách cơ lô nếu trong đó lợng đặt
hàng và chi phí lu kho. Phơng pháp này không cho phép xác định cỡ lô tối u nhng lại là phơng pháp có chi phí thấp, do đó nó là cách tiếp cận đợc sử dụng
phổ biến. Phơng pháp này cố gắng cân đối giữa chi phí đặt hàng và chi phí lu kho. Thuật thực hiện là lấy tổng nhu cầu về NVL hoặc chi tiết, bộ phận trong
các giai đoạn liên tiếp cho đến khi có chi phí đặt hàng gần nhất với chi phí lu kho thành một đơn hàng.
Về mặt kinh tế, cỡ lô tối u đợc tính theo công thức sau:
EPP
=
Chi phí đặt hàng Chi phí lu kho 1 đơn vị hàng trong 1 giai đoạn
Thực tế cỡ lô tìm đợc sau khi ghép các giai đoạn theo nguyên tắc cộng dồn sẽ đợc lựa chọn khi tổng lợng nhu cầu gần nhất với cỡ tối u vừa tính đợc
phơng pháp nào tạo ra sự linh hoạt trong hình thành các đơn đặt hàng mà vẫn
quan tâm đảm bảo giảm thiểu đợc chi phí dự trữ. Nó cũng làm khoảng cách chênh lệch giữa các cơ lô trong các đơn đặt hàng. Tuy nhiên cũng cần nhắc lại
là nó không phải là giải pháp tối u.

4. Phơng pháp xác định cỡ lô theo mô hình EOQ


Trong một số trờng hợp có thể xác định cỡ lô hàng theo mô hình kinh điển là lợng đặt hàng kinh tế cơ bản EOQ. Phơng pháp này cho chi phí tối u
nếu nh NVL tơng đối đồng nhất. Tuy nhiên, trong những trờng hợp nhu cầu phụ thuộc ở các cấp của cấu trúc sảm phẩm quá nhiều loại, lại chênh lệch nhau
lơn thì áp dụng mô hình này sẽ bất lợi.
Chuyên đề tốt nghiệp 26
đề Thực Tập Đây là phơng pháp có nhiều nhợc điểm không đợc áp dụng trong quá
trình hoạt động của xí nghiệp.

D. Đảm bảo sự thích ứng của hệ thống MRP với những thay đổi của môi trờng


1. Sự cần thiết đảm bảo MRP thích ứng với môi trờng Phơng pháp MRP giúp ích rất nhiều cho các doanh nghiệp chủ động
trong quản trị điều hành sản xuất nhằm đáp ứng đầy đủ, nhanh, kịp thời nhu cầu trên cơ sở giảm thiểu chi phí sản xuất. Để lập MRP cần nhiều thông tin từ
môi trờng bên ngoài và nội bộ doanh nghiệp. Hơn nữa MRP chỉ phát huy tác dụng khi những thông tin đầu vào chính xác phản ánh đúng tình hình thực tế
của môi trờng kinh doanh bên ngoài và bên trong doanh nghiệp. Bất kỳ một sự thay đổi sẽ dẫn đến MRP không còn chính xác. Vì vậy, nó đòi hỏi phải thờng
xuyên cập nhật thông tin. Những thay đổi chủ yếu của môi trờng dẫn đến thay đổi khả năng ứng
dụng thực tế của MRP gồm: - Nhu cầu thờng xuyên thay đổi làm cho những số liệu dự báo tơng lai
phải đợc điều chỉnh và cập nhật. - Đơn đặt hàng từ phía khách hàng cũng thờng xuyên đợc bổ sung hoặc
xóa bỏ. - Sự cải tiến, thay đổi của thiết kế sảm phẩm để thoả mãn nhu cầu ngày
càng cao về chất lợng dẫn đến sự thay đổi về các chi tiết bộ phận sử dụng và l- ợng dự trữ.
- Những trục trặc trong hệ thống sản xuất nh h hỏng máy móc, thiết bị, thay đổi tiến độ sản xuất và thời hạn giao hàng, cũng làm thay đổi kế hoạch
nhu cầu NVL. - Bản thân hệ thống MRP có khả năng hoạch định lại một cách nhanh
chóng, chính xác khi có những thay đổi xảy ra nhờ sử dụng hệ thống máy tính và những kỹ thuật riêng biệt mang tính chuyên môn cao.
Chuyên đề tốt nghiệp 27
đề Thực Tập Do đó, hệ thống MRP phải đợc cập nhật với những thông tin mới, đồng
thời, cũng phải bảo đảm sự ổn định tơng đối cho các hoạt động sản xuất trong môi trờng luôn biến động.

2. Các kỹ thuật đảm bảo MRP thích ứng với những thay ®ỉi cđa m«i trêng.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

×