1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý dự án >

Các kỹ thuật đảm bảo MRP thích ứng với những thay đổi của môi trờng.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (354.28 KB, 79 trang )


đề Thực Tập Do đó, hệ thống MRP phải đợc cập nhật với những thông tin mới, đồng
thời, cũng phải bảo đảm sự ổn định tơng đối cho các hoạt động sản xuất trong môi trờng luôn biến động.

2. Các kỹ thuật đảm bảo MRP thích ứng với những thay đổi của môi trờng.


Các biện pháp và kỹ thuật cơ bản nhằm đảm bảo cho hệ thống MRP không bị lạc hậu, luôn luôn bám sát và phản ánh đúng tình hình hiện tại gồm
có phát hiện tìm hiểu nguyên nhân, hạch toán theo chu kỳ, cập nhật.
3. Phát hiện, tìm hiểu nguyên nhân. Kế hoạch NVL có thể bị phá vỡ do rất nhiều nguyên nhân khác nhau.
Giữa các cÊp trong cÊu tróc cđa s¶m phÈm cã mèi quan hệ đáp ứng thoả mãn nhu cầu về NVL, chi tiết rất chặt chẽ cả về mặt số lợng và thời gian cung cấp.
Sự thay đổi của một loạt NVL, bé phËn ë mét cÊp cã thĨ dÉn tíi ph¸ vỡ các hợp đồng cung cấp sảm phẩm. Vì vậy việc tìm kiếm, phát hiện các bộ phận
gốc gây ra sự phá vỡ đó để điều chỉnh kịp thời là một trong những biện pháp đảm bảo cho hệ thống MRP thích ứng với những thay đổi của môi trờng. Ngêi
ta nghiªn cøu, xem xÐt mèi quan hƯ tõng cÊp giữa các bộ phận và tình trạng về mặt thời gian trong cấu trúc sảm phẩm, phát hiện những bộ phận nhạy cảm
nhất, dễ xảy ra thay đổi để chủ động dự kiến trớc và có những biện pháp phòng ngừa, điều chỉnh, bổ sung làm cho hệ thống MRP luôn hoạt động tốt.
4. Hạch toán theo chu kỳ Đó là việc tính toán lợng dự trc sẵn có trong những khoảng thời gian th-
ờng kỳ để thấy đợc lợng dự trữ trong MRP. Hạch toán theo chu kỳ đảm bảo rằng dự trữ sẵn có tơng ứng với lợng dự trữ ghi trong MRP. Nhờ có hạch toán
chu kỳ, các bộ phận đợc hạch toán bao gồm việc loại trừ phể phẩm tại mỗi giai đoạn sản xuất và bảo quản trên cơ sở thờng kỳ, các bộ phận đợc hạch toán bao
gồm việc loại trừ phế phẩm hay mỗi giai đoạn sản xuất và bảo quản trên cơ sở thờng kỳ. Do đó MRP đợc cập nhật hàng tuần hàng ngày, phản ánh đợc những
Chuyên đề tốt nghiệp 28
đề Thực Tập tính toán dự trữ thực tế. Thông tin cập nhật cho biết đợc sự thiếu hụt hoặc d
thừa của từng loại bộ phận, nhờ đó điều chỉnh đợc kế hoạch tiến độ sản xuất cho thích hợp. Nhờ việc tính toán và nắm chính xác hồ sơ dự trữ trong quá
trình MRP sẽ góp phần đảm bảo thực hiện đúng tiến độ sản xuất, phân phối và khai thác sử dụng có hiệu quả hơn máy móc thiết bị và lao động.
5. Cập nhật thông tin. Khi có những công việc mới thì MRP phải đợc đổi mới. Sự thay đổi xảy
ra trong lịch trình sản xuất, hồ sơ dự trữ hoặc kết cấu sảm phẩm. Khi có sự thay đổi về thiết kế sảm phẩm.
Có hai cách tiếp cận là cập nhật thờng kỳ hệ thóng tái tạo và cập nhật liên tục. Chúng khác nhau ở tần số cập nhật, đổi mới thông tin.
Cập nhật thờng kỳ phù hợp với hệ thống sản xuất theo loạt. Phơng pháp cập nhật thờng kỳ xử lý lại toàn bộ các thông tin và tái tạo lại toàn bộ MRP từ
thời kỳ đầu cho đến thời kỳ cuối cùng. Nó thu thập và xử lý tất cả những thay đổi xảy ra trong một khoảng thời gian và thờng xuyên đổi mới hệ thống. Sử
dụng những thông tin đó để điều chỉnh kế hoạch sản xuất.
Hệ thống cập nhật liên tục, chỉ xử lý lại những bộ phận của kế hoạch đã lập trực tiếp bị ảnh hởng bởi những thay đổi về thông tin. Phơng pháp này chỉ
chú ý đến những yếu tố làm thay đổi hoặc gây rối loạn cho hệ thống hoạch định nhu cầu và sản xuất, còn những yếu tố khác đợc cho là thứ yếu. Do đó
cần tập hợp, đánh giá phân loại thông tin theo mức độ tác động và tính phổ biến của chúng. Kế hoạch sản xuất cơ sở đợc thay đổi để phù hợp với những
thay đổi đang xảy ra. Khi có một thay đổi xảy ra, nó đợc thông báo và sử dụng ngay để hoàn thiện hệ thống. Hệ thống tái tạo rất phù hợp với những doanh
nghiệp có kế hoạch sản xuất tơng đối ổn định, còn hệ thống đổi mới liên tục phù hợp với những doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất thay đổi thờng xuyên.
Nhợc điểm của hệ thống tái tạo là có nhiều thông tin bị lạc hậu nhng chi phí lại nhỏ và có thể những nguyên nhân gây ra sự thay đổi trong cùng một
thời kỳ tự triệt tiêu lẫn nhau, không mất sức lực và thời gian để thay đổi hệ thống.
Chuyên đề tốt nghiệp 29
đề Thực Tập Nhợc điểm của hệ thống thay đổi liên tục là chi phí cao và có rất nhiều
những thay đổi nhỏ không dẫn đến làm thay đổi hệ thống. Ưu điểm chủ yếu là liên tục có đợc những thông tin ®Ĩ thay ®ỉi hƯ thèng.
6. ThiÕt lËp kho¶ng thêi gian bảo vệ Thực chất đó là xác định một khoảng thời gian phải giữ ổn định không
có sự thay đổi MRP, nhằm ổn định hệ thống hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu. Sự ổn định của hệ thống MRP thu đợc nhờ có khoảng thời gian bảo vệ.
Chẳng hạn doanh nghiệp xác định trong khoảng thời gian 4 tuần, 8 tuần không có sự thay đổi. Đây có thể coi nh những hàng rào chắn về mặt thời gian để
đảm bảo sản xuất ổn định. Sau khoảng thời gian ®ã míi cho phÐp cã sù thay ®ỉi trong hƯ thống MRP. Trong khoảng thời gian này, khi có sự thay đổi một
loại hàng nào đó sẽ dùng một bộ phận có sẵn và nhờ đó kế hoạch sản xuất không thay đổi.
Trên đây là một số lý luận chung, cơ bản về hoạch định nhu cầu NVL trong doanh nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh,
không phải doanh nghiệp nào cũng áp dụng một chuẩn mực cho việc hoạch định nhu cầu NVL theo lý thuyết, mà nó biến đổi linh hoạt tuỳ từng doanh
nghiệp.
Dựa vào quy mô doanh nghiệp, số lợng sảm phẩm, mức độ sản xuất, khả năng cung ứng mà mỗi doanh nghiệp sẽ chọn lọc và áp dụng thực hiện
những chiến lợc hoạch định phù hợp nhất, hiệu quả nhất và tạo tính đồng bộ
nhất.
Do đó ta chuyển sang phần II để nghiên cứu một cách chi tiết, cụ thể về một doanh nghiệp sản xuất đã khá thành công trong việc áp dụng lý thuyết vào
thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh.
Phần II Thực trạng công tác hoạch định nhu cầu NVL tại xí
nghiệp thép và vật liệu xây dựng Hà Nội.
Chuyên đề tốt nghiệp 30
đề Thực Tập
I.Đặc điểm tình hình chung về cơ quan thực tập
Tên cơ quan : Xí nghiệp thép và vật liệu xây dựng Hà Nội trực thuộc Công ty vật liệu xây dựng và lâm sản Bộ thơng mại

1. Qúa trình hình thành và phát triển


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

×