1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý dự án >

Qúa trình hình thành và phát triển Bộ máy tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (354.28 KB, 79 trang )


đề Thực Tập
I.Đặc điểm tình hình chung về cơ quan thực tập
Tên cơ quan : Xí nghiệp thép và vật liệu xây dựng Hà Nội trực thuộc Công ty vật liệu xây dựng và lâm sản Bộ thơng mại

1. Qúa trình hình thành và phát triển


Xí nghiệp thép và vật liệu xây dựng Hà Nội Công ty vật liệu xây dựng và lâm sản Bộ thơng mại là một trong những doanh nghiệp
nằm trong hệ thống doanh nghiệp nhà nớc. Đợc thành lập theo quyết
định số 0581 TMTCCB ngày 11121981. Trớc đây xí nghiệp mang tên là xí nghiệp vật liệu xây dựng III thuộc Công ty vật liệu xây dựng và
lâm sản Hà Nội. Xí nghiệp có nhiêm vụ chuyên kinh doanh các mặt hàng vật liệu nh : xi
măng, sắt thép, giấy dầu đa chủng loại , đồng thời còn làm đại lý ký gửi cho tất cả các thành phần kinh tế
Cùng với sự phát triển của đất nớc, nhằm đáp ứng đợc nhu cầu của thị trờng cũng nh sự tồn tại của xí nghiệp. Năm 1999 Xí nghiệp thành lập
thêm xởng sản xuất lấy tên là xởng cán thép Quang Trung, đông thời Xí nghiệp đợc đổi tên theo quyết định số 0582 TMTCCB ngày 08021999
của Bộ thơng mại với tên gọi: X í nghiệp thép và vật liệu xây dựng Hà Nội viết tắt là XN thép và VLXD.
Xí nghiệp nằm trong hệ thống của Công ty vật liệu xây dựng và lâm sản. Vì vậy xí nghiệp xí nghiệp là đơn vị thực hiện chế độ hạch toán
phụ thuộc trong tổng thể hạch toán của Công ty. Xí nghiệp đợc bổ sung con dấu riêng theo thể thức Nhà Nớc quy định.
Xí nghiệp có tài khoản tại ngân hàng: M· sè 6640442. Trơ së cđa XÝ nghiƯp : Sè 463 phè Minh Khai – Phêng VÜnh Tuy –
QuËn Hai Bà Trng Thành phố Hà Nội.
Chuyên đề tốt nghiệp 31
đề Thực Tập Xởng cán thép Quang Trung đặt tại phờng Phơng Liệt Quận Thanh
Xuân Thành phố Hà Nội Bộ phận thực tập: Phòng Kế toán Tổng hợp.
Ngời trực tiếp giúp đỡ sinh viên thực tập: Thạc sỹ Đặng Thị Rạng
Trởng phòng Kế toán. Số điện thoại: 04.8622747

2. Bộ máy tổ chức quản lý hoạt động s¶n xt kinh doanh


Ghi chó: Quan hệ chỉ đạo trực tiếp Quan hệ ngang hàng và phối hợp thực hiện
Chuyên đề tốt nghiệp 32
Phân xởng cán thép I
Giám đốc
Phòng vật tư kỹ thuật Phòng kế hoạch
Phòng kế toán Tổng hợp
Phân xưởng cán thép II
Phân xưởng sửa chữa và
cắt phôi Phân xưởng
cắt nấc đóng gói
Phân xưởng gián tiếp
đề Thực Tập Mô hình bộ máy của xí nghiệp đợc hình thành gam có 3 phòng nghiệp
vụ tham mu cho giám đốc nh sơ đồ.
Các phân xửơng chính boa gam 4 phân xởng và một khối gián tiếp nh: Ban bảo vệ xí nghiệp, tổ điện nớc.
Giám đốc: là ngời quyết định việc điều hành hoạt động sản xuất kinh
doanh của xí nghiệp theo đúng chế độ pháp luật mà Nhà Nớc quy định và đại hội công nhân viên chức, là ngời chịu trách nhiệm trớc Nhà Nớc và tập thể lao
động về kết quả kinh doanh của Xí nghiệp Trong mối quan hệ tổng thể toàn Xí nghiệp, giams đốc là ngời chỉ đạo
trực tiếp các phòng ban, là ngời có quyết định cuối cùng đối với các vấn đề có liên quan tới trách nhiệm, quyền hạn của toàn Xí nghiệp. Đồng thời Giám đốc
có quyền điều hành, sắp xếp cán bộ dới sự phối hợp của các phòng nghiệp vụ.
Phòng tổng hợp: Có trách nhiệm quản lý về mặt nhân sự và bảo vệ an
ninh cho toàn Xí nghiệp, tham mu cho lãnh đạo và định ra đờng lối xắp xếp, phân phối lao động một cách hợp lý. Xây dựng kế hoạch cán bộ quản lý và cán
bộ khoa học kỹ thuật trong toàn bộ Xí nghiệp tại mọi thời điểm cho Giám đốc
xây dựng chế độ lơng thởng, bảo hiểm xã hội. Hoạch định một cách tổng thể các vấn đề liên quan tới Xí nghiệp, đa ra
các phơng án giải quyết có sự tham khảo của các phòng chức năng khác,. sau đó trình lên Giám đốc xin duyệt.
Phòng kế hoạch: Có trách nhiệm theo dõi các công đoạn sản xuất tại
phân xởng và ra kế hoạch sản xuất trình lên Giám đốc. Trớc hết là bám sát từng công đoạn trong quá trình sản xuất, đó là trách nhiệm cuả bộ phận
chuyên trách sản xuất có nhiệm vụ kiểm tra giám sát, đôn đốc việc sản xuất.
Chuyên đề tốt nghiệp 33
đề Thực Tập
Bộ phận kế hoạch: chuyên về lập, đa ra các kế hoạch sản xuát, nh về
khả năng sản xuất, số sản phẩm cần đạt chỉ tiêu
Ghi chú : Quan hƯ chØ ®aon trùc tiÕp Quan hệ ngang hàng phối hợp thực hiện
Phòng vật t kỹ thuật: Phụ trách vấn đề trang thiết bị kỹ thuật, hoạch ,
phối hợp với phòng kế hoạch đề xuất kiến nghị về kế hoạch thay thế, bảo dỡng máy móc thiết bị phụ tùng cho quá trình sản xuất.
Chuyên đề tốt nghiệp 34
Trởng phòng kế hoạch
Phó phòng hoạch định kế hoạch
Phó phòng hoạch định sản xuất
Nhân viên hoạch định 1
Nhân viên giám sát 1
Nhân viên hoạch định 2
Nhân viên giám sát 2
Trởng phòng kỹ thuật vật t
đề Thực TËp
Ghi chó : Quan hệ chỉ đạo trực tiếp Quan hệ ngang hàng phối hợp thực hiện
Phòng kế toán: Dới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc, có nhiệm vụ
hạch toán hiệu quả sản xuất kinh doanh trong kế toán thống kê, lu trữ cung cấp các số liệu thông tin chính xác kịp thời, đầy đủ về tình hình sản xuất kinh
doanh của Xí nghiệp tại mọi thời điểm cho Giám đốc và các bộ phận có liên
quan. Phòng kế toán gam 6 ngời, đứng đầu là kế toán trởng chỉ đạo hoạt động của kế toán viên trong phòng kế toán .
Kế toán trởng: có nhiệm vụ điều hành và tổ chức công việc trong phòng kế toán , hớng dẫn hạch toán chỉ đạo hoạt động của kế toán viên trong phòng
kế toán , giúp Giám đốc công ty ký kết hợp đồng kinh tế, các chỉ thị về kế toán đều do kế trởng thông qua. Ngoài ra kế toán trởng còn có nhiệm vụ báo cáo
tài chính và thm mu chính sách Xí nghiệp cho Giám đốc. Công tác kế toán ở Xí nghiệp đợc thực hiện theo thể thức báo số về
Công ty. Tại phòng kế toán, bộ máy kế toán thực hiện từ khâu nhập chứng từ phân xởng , xử lý chứng từ đó cho đến khâu ghi sổ và lập báo cáo kế toán theo
từng quý gửi về Công ty. Hiện nay Xí nghiệp đang áp dụng chế độ kế toán mới ban hành theo quyết định số 1141TCCĐKT ngày 1111995 của Bộ tài chính.
Về hình thức thanh toán, Xí nghiệp đang áp dụng hình thức kế toán nhât ký chứng từ . Đay là hình thức lãnh đạo Xí nghiệp đã thực hiện trong nhiều
năm.
Chuyên đề tốt nghiệp 35
Nhân viên thiết kế Nhân viên giám sát
đề Thực Tập Trong phần chuyên đề, ngời viết có đi sâu vào phần nguyên vật liệu nên
chúng ta cần xem xét sơ đồ hạch toán nguyên vật liệu đang áp dụng tại Xí nghiệp.
Và cũng từ sơ đồ đó ta thấy đợc mối quan hệ giữa công tác tổ chức kế toán có nhiện vụ rất quan trọng không chỉ với công việc hạch toán kế toán độc
lập mà còn nằn trong tổng thể mối quan hệ với các phòng chức năng khác .
Chuyên đề tốt nghiệp 36
Chứng từ gốc và bảng phân bổ vật liệu
Nhật ký chứng từ số 1, NKCT số 5
Báo cáo tài chính Thẻ và sổ kế toán chi
tiết vật liệu
đề Thực Tập
Ghi chú: Ghi hàng ngày
Ghi cuối ngày Đối chiếu kiểm tra

3. Nhiệm vơ s¶n xt


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

×