1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý dự án >

Nhiệm vụ sản xuất Tình hình hoạt động sản xuất

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (354.28 KB, 79 trang )


®Ị Thùc TËp
Ghi chó: Ghi hµng ngµy
Ghi cuèi ngày Đối chiếu kiểm tra

3. Nhiệm vụ sản xuất


Chuyên đề tốt nghiệp 37
Sổ cái TK 152 Bảng kê tổng hợp
nhập xt tån vËt liƯu
®Ị Thùc TËp XÝ nghiƯp cã nhiƯm vụ chính là sản xuất các loại thép đáp ứng cho nhu
cầu nội địa .
Với nhiệm vụ đó, Xí nghiệp có mạng lới tiêu thụ sản phẩm rộng khắp n- ớc. Biểu hiện là Xí nghiệp đã liên hệ chào hàng tiếp thị và ký đợc hợp
đồng tiêu thụ sản phÈm, cung cÊp vËt t réng kh¾p níc. XÝ nghiƯp thép và vật liệu xây dựng Hà Nộiởng sản xuất của Xí nghiệp
có hơn 300 công nhân lao động cả trực tiếp và gián tiếp , cùng phối hợp sản xuất dới phân xởng cũng nh đợc chia ra làm 5 tổ sản xuất theo
từng bớc công nghệ, ở mỗi bớc công nghệ lại có các quy trình nhỏ lẻ khác nhau tạo nên một mạng lới đặc trng của doanh nghiệp sản xuất
thép. Các sản phảm cuối cùng có đợc đánh giá là tốt hay không còn tuỳ thuộc vào ngời tiêu dùng và các điều kiện sử dụng , nhng một công
nghệ tốt là điều kiện đảm bảo cho sản xuất tốt. Các bớc công nghệ của Xí nghiệp đợc sắp xếp một cách hợp lý nên có
thể tận dụng một cách tối đa sức lao động cũng nh nguyên vật liệu.
Sơ đồ công nghệ sản xuất thép
Chuyên đề tốt nghiệp 38
Phôi thép
Lò nung Máy cán thô
Máy cán tinh Máy cắt
Máy nắn Đóng bó thép các loại
Nớc
đề Thực Tập

4. Tình hình hoạt động sản xuất


Nhìn chung vài năm trớc đây , toàn bộ Công ty cũng nh Xí nghiệp gặp không ít khó khăn. Một phần do cha có sự gắn kết hoàn toàn , đồng bộ
giữa các phòng ban trong Xí nghiệp cũng nh công ty. Nhng phần lớn là do thị trờng vật liệu có sự biến động mạnh.
Chuyên đề tốt nghiệp 39
đề Thực Tập Nhng gần đây với sự đoàn kết nhất trí của tập thể cán bộ công nhân
viên toàn Xí nghiệp cùng với sự năng động, sáng tạo của lãnh đạo Xi
nghiệp kết hợp với những thử nghiệm trong công cuộc đổi mới từng phần của đất nớc đã tạo ra nhngx kinh nghiệm quý báu, khoa học công
nghệ gắn với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, thích nghi dần với cơ chế thị trờng.
Với tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chiu trách nhiệm, lãnh đạo Xí nghiệp đã từng bớc tháo gỡ những khó khăn. Cán bộ công nhân viên
trong Xí nghiệp vừa học vừa làm kết hợp với kinh nghiệm. Xí nghiệp đã từng bớc trang bị thêm máy móc thiết bị, công nghệ, đàu t xây dựng kế
hoạch phơng án tiêu thụ, mua nguyên vật liệu. Đội ngũ công nhân viên tay nghề dần đợc nâng cao và ngày càng hoàn thiện.
Lãnh đạo Xí nghiệp luôn cố gắng tìm hiểuhu cầu tiêu dùnh của thị trờng và đa vào sản xuất những sản phẩm đợc thị trờng chấp nhận , kiên trì
củng cố thị trờng truyền thống, từng bớc mở rộng thị trờng mới, mở thêm nhiều đại lý bán hàng và giói thiệu sản phẩm ở khắp các thị trờng .
Do vậy mà tình hình snr xuất của Xí nghiệp cũng đi vào thế dự định và có chiều hớng phát triển toàn diện .
Cụ thể việc mua nguyên vật liệu: Xí nghiệp xây dựng kế hoạch chỉ đạo linh hoạt, thu mua vật t với phơng châm đâu có vật t rẻ, có chát
lợng là mua tăng cờng khả năng dự phòng vật t, phuc vụ sản xuất. Các kế hoạch về nguyên vật liệu đều đợc hoạch định, vạch ra một cách cụ
thể , hoạch định luôn luôn tiến hành trớc một bớc so víi nhu cÇu, nhng cã tÝnh dÕn sù biÕn động của thị trờng nh: nhu cầu thị trờng, thị trờng
tiềm năng
Chuyên đề tốt nghiệp 40
đề Thực Tập Đồng thời cũng tính đến khả năng sản xuất của Xí nghiệp, của ngời
công nhân.
Đó chính là công tác sản xuất của Xí nghiệp : Xí nghiệp đã đa ra cơ chế khoán sản phẩm tới công nhân, có chế độ thởng phù hợp với ngời
lao động, có quy chế thởng phạt nghiêm minh, quản lý tốtvật t, thực hành tiết kiệm hạ giá thành sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuát
kinh doanh. Về tiêu thụ sản phẩm: Với phơng châm coi trọng ngời tiêu dùng, đa sản
phẩm đến tËn tay ngêi tiªu dïng. Cã thĨ nãi tõ khi thành lập thêm xởng cán thép , kết hợp với việc sản xuất các mặt hàng truyền thống, Xí
nghiệp đã từng bớc ổn định và phát triển. Cụ thể ta thấy đợc qua chỉ tiêu sau:
Năm Doanh thu tỷ đồng Tổng sản
lợng Tổng
quỹ lơng
1000đ Lợi nhuận 1000đ
Kinh doanh
Sản xuÊt Kinh
doanh S¶n xuÊt
2000 14.652
6.75 68570
686850 282370
52340 2001
12.630 8.64
8627 794860
248965 12852
2002 16.850
8.92 8934
823468 297360
13062
Phơng hớng của Công ty trong năm tới, tổng doanh thu đạt 35 tỷ đồng, sản phẩm s¶n xuÊt chÝnh 10.000 tÊn, lao ®éng 450 ngêi, l¬ng bình quân
850.000đngờitháng. Nhìn một cách tổng quan, vài năm gần đây Xí nghiệp hoạt động khá
tốt : cụ thể doanh thu tăng qua các năm với những mức độ khác nhau làm cho tổng quỹ lơng tăng lên và tổng lợi nhuận tăng theo, làm tổng sản lợng tăng
mạnh.
Chuyên đề tốt nghiệp 41
đề Thực Tập Xí nghiệp đang thực hiện việc tinh giảm bộ máy biên chế, sắp xếp lại bộ
máy tổ chức, phối kết hợp một cách chặt chẽ giữa các phòng ban nhằm mục đích tạo đà cho sự phát triển của Xí nghiệp cũng nh toàn Công ty.

II. Tình hình chung về công tác cung ứng nguyên vật liệu tại xí nghiệp


A. Đặc ®iĨm vËt liƯu cđa xÝ nghiƯp


Theo øng dơng cđa s¶m phẩm mà xí nghiệp sản xuất ra thì sảm phẩm của xí nghiệp thép và vật liệu xây dựng là sảm phẩm thuộc hàng công nghiệp
sản xuất ra vật liệu xây dựng, khối lợng sảm phẩm của xí nghiệp sản xuất ra là
rất lớn. Do đó, vật liệu dùng để s¶n xt s¶m phÈm còng rÊt lín. VËt liƯu cđa xí nghiệp chủ yếu có sảm phẩm trên thị trờng trong nớc nh phôi thép, than, các
sảm phẩm hoàn thiện từ công nghệ cán thép, đúc gang Ta thấy vật liệu của
xí nghiệp là sảm phẩm của nghành chế biến và khai thác, vì vậy rất thuận lợi đối với xí nghiệp. Bởi vì vật liệu dùng trong sản xuất luôn có sẵn trên thị trờng
Việt Nam. Do vËy, viƯc thu mua NVL ®èi víi xÝ nghiƯp cũng dễ dàng. Xí
nghiệp không phải đầu t vốn lớn cho dự trữ NVL. Giá cả NVL nói chung biến động theo giá thị trờng.
Sảm phẩm của xí nghiệp là sảm phẩm sản xuất phục vụ trực tiếp cho xây dựng các công trình nhà ở, sinh hoạt. Do đó đòi hỏi sảm phẩm phải có
chất lợng cao, phải đảm bảo đợc tiêu chuẩn công nghiệp. Nh vậy vật liệu để sản xuất ra sản phẩm phải đợc kiểm tra kỹ lỡng theo quy
định trớc khi hoạch định mua, đối với vật liệu đã mua về nhập kho phải đợc bảo quản tốt.
Chính vì những đặc điểm này của vật liệu đã có không ít ảnh hởng đến sản xuất và quản lý sản xuất của xí nghiệp, từ đó ảnh hởng đến chi phí
vật liệu trong giá thành sản phẩm.
Chuyên đề tốt nghiệp 42

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

×