1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý dự án >

Cung ứng vật t theo tiến độ và nhịp độ cung ứng. Dự trữ thờng xuyên Dự trữ bảo hiểm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (354.28 KB, 79 trang )


®Ị Thùc TËp 6 ngµy. VËy, do nhËp vËt t không kịp thời theo yêu cầu của sản xuất, nên
trong tháng 4 số ngày đảm bảo vật t để sản xuất chỉ có 22 ngày, còn 8 ngày
doanh nghiệp phải ngừng sản xuất vì không có vật t. Trong đó, sè lỵng vËt t hiƯn cã cđa doanh nghiƯp tÝnh cả trong tháng 4 là 210 tấn. Vợt nhu cầu là 60
tấn. Điều này cho thấy, khi phân tích tình hình cung ứng vật t không phải chỉ thông qua các chỉ tiêu về số lợng, chủng loại, chất lợng mà còn phải xem xét
các chỉ tiêu khác nữa

6. Cung ứng vật t theo tiến độ và nhịp độ cung ứng.


Đây là phơng pháp mang nặng tính lý thuyết, rất ít doanh nghiệp áp dụng nguyên tắc này, và nó không tạo ra hiệu quả cho hoạt động sản xuất.

C. Thực tế tình hình dự trữ NVL tại xí nghiệp.


Nguyên vật liệu dự trữ bao gồm tất cả các loại NVL chính, NVL phụ, nhiên liệu, động lực, công cụ lao động đa vào tiêu dùng sản xuất sảm phẩm.
Dự trữ NVL cho sản xuất là một tất yếu khách quan. Do phân công lao động xã hội và phát triển chuyên môn hoá sản xuất làm cho sảm phẩm này của
doanh nghiệp trở thành loại vật t của doanh nghiệp khác nếu sảm phẩm đó tiêu dùng cho sản xuất. Mặt khác sảm phẩm đợc sản xuất ở nơi này nhng tiêu dùng
sảm phẩm đó lại ở nơi khác. Thời gian sản xuất sảm phẩm không khớp với thời gian và tiến độ tiêu dùng sảm phẩm ấy. Việc vận chuyển sảm phẩm từ nơi sản
xuất đến nơi tiêu dùng đợc thực hiện bằng những phơng tiện vận tải khác nhau. Trong những điều kiện nh vậy, sự liên tục của quá trình tái sản xuất ở
doanh nghiệp chỉ có thể đợc bảo đảm bằng cách dự trữ các loại vật t.

1. Dự trữ thờng xuyên


Dùng để đảm b¶o vËt t cho s¶n xt cđa xÝ nghiƯp tiÕn hành đợc liên tục giữa hai kỳ cung ứng nối tiếp nhau của bộ phận cung ứng.
Chuyên đề tốt nghiệp 59
đề Thực Tập Dự trữ thờng xuyên dùng để đảm bảo vật t cho sản xuất của xí nghiệp đ-
ợc tiến hành liên tục với điều kiện là lợng vật t thực tế nhập vào và lợng vật t thực tế xuất ra hàng ngày trùng với kế hoạch.

2. Dự trữ bảo hiểm


Xí nghiệp chỉ áp dụng trong các trờng hợp: - Mức tiêu dùng vật t bình quân trong 1 ngày đêm thực tế cao hơn so với
kế hoạch. Điều này thờng xảy ra khi có sự thay đổi kế hoạch sản xuất theo chiều sâu hoặc kế hoạch sản xuất không thay đổi nhng mức tiêu hao NVL tăng
lên.
- Lợng vật t nhập giữa 2 kỳ cung ứng nèi tiÕp nhau thùc tÕ Ýt h¬n so víi kÕ hoạch trong khi mức tiêu dùng và lợng vật t vÉn nh cò
- Chu kú cung øng gi÷a hai kú cung ứng nối tiếp nhau thực tế dài hơn so với kế hoạch.
Trên thực tế tình hình dự trữ bảo hiểm chủ yếu là do nguyên nhân cung ứng vật t không ổn định. Chính vì thế, xí nghiệp phải tổ chc khâu cung ứng để
đảm bảo đến mức tối đa dự trữ bảo hiểm, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động.

3. Dự trữ theo thời vô


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

×