1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý dự án >

Tổ chức công tác hoạch định

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (354.28 KB, 79 trang )


đề Thực Tập
Thanh gỗ
Thời
gian sản
xuất bằng
1 tuần Tổng nhu cầu
800 1200
Lợng tiếp nhận theo tiến độ 100
Dự trữ hiện có 100 100 100
Nhu cầu thực 700
1200 Lợng tiếp nhận đặt hàng theo
kế hoạch 700
1200 Lợng đơn hàng phát ra theo
kế hoạch 700
1200
3. Phơng pháp xác định kích cỡ lô hàng 3.1. Mua theo lô
Theo phơng pháp này là cần bằng nào mua bằng ấy, đúng thời điểm cần. Xí nghiệp áp dụng phơng pháp này là hợp lý bởi các lô hàng của xí
nghiệp đặt thờng xuyên, lợng dự trữ cung cÊp ®óng lóc tèn Ýt chi phÝ lu kho.

3.2. Phơng pháp cân đối các giai đoạn bộ phận


Thực chất là phơng pháp ghép lô sao cho tổng chi phí dự trữ đạt mức thấp nhất có thể:
Cỡ lô đợc xác định
EPP
=
Chi phí đặt hàng Chi phí lu kho 1 đơn vị hàng trong 1 giai đoạn

4. Tổ chức công tác hoạch định


Xí nghiệp phân bổ công tác hoạch định cho phòng kế hoạch. Nhng thực tế có sự phối hợp chặt chẽ giữa phòng kế hoạch với phòng kế toán tổng hợp
cũng nh các phòng ban khác.
Chuyên đề tốt nghiệp 67
đề Thực Tập Cụ thể: Để có các số liƯu chi tiÕt vỊ NVL còng nh t×nh h×nh nhËp xuất,
tồn kho sảm phẩm phục vụ cho việc phân tích, đa ra kế hoạch thì phòng kế hoạch cần có sự hỗ trợ của phòng KT - TH.
Công tác này phân công cụ thể hơn cho cán bộ phòng kế hoạch Cán bộ phụ trách kế hoạch vật t: chịu trách nhiệm phân tích số liệu
chi tiết mà phòng KTTH cung cấp và khả năng cung ứng của NVL. Từ đó vạch ra kế hoạch chiến lợc. Kết hợp với cán bộ phụ trách kế hoạch tài chính
hoạch định khả năng cung cầu NVL một cách tiết kiệm nhất và hiệu quả nhất.
Dới sự điều phối chung của trởng phòng kế hoạch, cán bộ phụ trách vật t và tài chính thờng xuyên báo cáo tình hình một câch chi tiết, cụ thể. Từ đó,
phòng kế hoạch mới đề xuất cho việc hoạch định nhu cầu NVL cho giai đoạn tiếp theo.
Chuyên đề tốt nghiệp 68
đề Thực Tập
Phần III Hoàn thiện công tác hoạch định nhu cầu NVL tại XN.
Những giải pháp chiến lợc trong thời gian tới.

I. Đánh giá chung về công tác 1. Đánh giá NVL


Hiện nay, trong nền kinh tế thị trờng, cung với yêu cầu của chế độ hạch toán kinh doanh, mục tiêu của doanh nghiệp đều hớng tới tối đa hoá lợi nhuận
và ngày càng nâng cao lợi ích kinh tế xã hội. Vì vậy cần phải có biện pháp quản lý NVL một cách tiết kiệm, sử dụng
đúng đối tợng, đúng mục đích, hao phí ít nhất, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Để đạt đợc mục đích này, xí nghiệp phải sử dụng đồng bộ nhiều biện
pháp từ khâu kỹ thuật đến quản lý. Tại xí nghiệp thép và vật liệu xây dựng Hà Nội trong những năm gần
đây với sự đoàn kết và nhất trí của tập thể cán bộ công nhân viên, cùng với sự năng động sáng tạo của lãnh đạo xí nghiệp với tinh thần dám nghĩ, dám làm.
Xí nghiệp đang từng bớc tháo gỡ khó khăn và làm ăn có hiệu quả.
2. Những u điểm cơ bản của công tác hoạch định nhu cầu NVL tại xí nghiệp thép và vật liệu xây dựng Hà Nội
a. Trớc hết xí nghiệp là một doanh nghiệp sản xuất hàng kỳ có nhu cầu về NVL là rất lớn, hàng loạt nghiệp vụ kinh tế phát sinh, mặt khác do việc
hoạch định nhu cầu NVL trên máy tính còn cha đợc chú trọng nên trình tự
hoạch định nhu cầu theo 4 bớc áp dụng thực tế là hợp lý. b. Đối với công tác hoạch định nói chung, xí nghiệp tổ chức hoạch định
nhu cầu trớc khi hoạch định khả năng cung ứng. Trong khả năng cung ứng đã đặc biệt chú trọng đến khả năng cung ứng theo chủng loại và số lợng. Đây là 2
Chuyên đề tốt nghiệp 69

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

×