1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý dự án >

Một số tồn tại cần cải tiến và hoàn thiện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (354.28 KB, 79 trang )


đề Thực Tập yếu tố quan trọng trong quá trình hoạch định cung ứng. Vì thế mà xí nghiệp có
điều kiƯn qu¶n lý tèt viƯc nhËp xt NVL. Thùc hiƯn hệ thống định mức NVL,
do đó tiết kiệm đợc chi phí NVL, mang lại hiệu quả kinh tế cao. c. Trong công tác thu mua NVL, phòng cung ứng vật t của xí nghiệp có
trách nhiệm quản lý chặt chẽ ngay từ khâu giá cũ, số lợng, kiểm tra chất lỵng, vËt liƯu tríc khi lËp phiÕu nhËp kho.
d. VỊ bảo quản, dự trữ vật liệu, xí nghiệp dự trữ vật t ở mức hợp lý, đủ đảm bảo cho sản xuất và không gây ra ứ đọng vốn. Bên cạnh đó, kho của xí
nghiệp đợc xây dựng khá tốt, phù hợp với quy mô sản xuất. e. Về cách phân loại NVL, xí nghiệp đã dựa vào vai trò, công dụng vật
liệu kết hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của mình để phân chia NVL chính, NVL phụ, nhiên liệu. Và phân loại nh vậy là hoàn toàn hợp lý, đảm bảo
thích hợp giữa lý thuyết và thực tế. f. Đặc biệt xí nghiệp đã áp dung phơng pháp dự trữ bảo hiểm với quỹ dự
trữ bảo hiểm tuyệt đối trong từng giai đoạn, điều này thể hiện mức độ và khả năng sản xuất kinh doanh của xí nghiệp luôn trong tình trạng tốt.

3. Một số tồn tại cần cải tiến và hoàn thiện


a. Trong sơ đồ quy trình hoạch định, xí nghiệp lập thêm hồ sơ mức độ t- ơng quan của các yếu tố đầu vào. thực ra hồ sơ này không cần thiết lắm. và
thực tế xí nghiệp cho thấy hồ sơ này có thể ghép vào với hồ sơ hoá đơn NVL, hồ sơ NVL dự trữ.
Đầu ra: Việc xí nghiệp không áp dụng việc báo cáo nhu cầu NVL hàng ngày mà thực hiện 2 tuần một lần là cha hoàn toàn hợp lý. Bởi nh thế thì
mức độ cập nhật của thông tin trong hoạt động sản xuất cha đầy đủ. Thực tế cho thấy rằng phòng kế hoạch thờng phải phân tích gộp số liệu trong vòng 1
tuần, trong khi đó việc cung cầu NVL diễn ra hàng ngày. Đây chính là lý do giải thích tại sao nhiều lúc NVL của xí nghiệp vợt hay thấp hơn mức kế hoạch
trong ngắn hạn. Chuyên đề tốt nghiệp
70
đề Thực Tập Do đó xí nghiệp cần áp dụng nghiệp vụ quản lý báo cáo NVL hàng
ngày.
b. Sơ đồ hạch toán NVL đang áp dụng tại xí nghiệp.
2
Nh trên: thực tế trong quá trình hoạt động sơ đồ vẫn cha hoàn toàn hoàn thiện. ở vị trí số 2 cần thêm báo cáo nhập xuất NVL.
Báo cáo này là nhân tố quan trọng trớc khi đi đến báo cáo tài chính. Nh đã nói ở phần trên: cán bộ phụ trách kế hoạch vật t sau khi tiến hành phân tích
các số liƯu b¸o c¸o cđa bé phËn kÕ to¸n, cïng víi cán bộ phụ trách tài chính đ- a ra quyết định tài chính hợp lý, tiết kiệm chi phí nhất.
c. Phân loại NVL Chuyên đề tốt nghiệp
71 Chứng từ gốc và
bảng phân bổ vật liệu
Nhật ký chứng từ số 1 NKCT số
5
Số cái TK 152
Báo cáo tài chính
Thẻ và sổ kế toán cho chi tiết vật liệu
Thẻ và sổ kế toán cho chi tiết vật liệu
đề Thực Tập Để thuận tiện trong công tác hoạch định nhu cầu NVL xí nghiệp nên
xây dựng hệ thống danh điểm vật t. Theo phơng pháp này, mỗi thứ vật liệu màng một số liệu riêng gọi là số danh điểm, mỗi số danh điểm bao gồm nhiều
chữ số sắp xếp theo một thứ tự nhất định. để chỉ loại, nhóm và thứ. Muốn vậy
thì doanh nghiệp phải phân loại tài khoản. TK 1521 NVL chÝnh
TK 1522 NVL phơ TK 152 Nhiªn liƯu
TK 1524 Phụ tùng thay thế TK 1528 NVL khác.
Trên cơ sở đó, để quản lý tốt từng thứ, loại vật liệu trong từng nhóm. Toàn bộ các danh điểm vật liệu nêu trên sẽ đợc thể hiện trên sổ danh điểm vật
liệu. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong quản lý và hạch toán trên máy vi tính nh tình hình hiện nay của xí nghiệp.
Mẫu số danh điểm vật t.
Ký hiệu Tên nhãn hiệu NVL
Đơn vị
Đơn giá
Ghi chú
Nhóm vật liệu Danh điểm vật liệu
1 2
3 4
5 6
1521 Nguyên vËt liƯu chÝnh
1521 - 01 Ph«i 100 x 100
Kg 1521 - 02
Ph«i 85 x 85 Kg
1521 - 03 Ph«i 60 x 60
Kg 1521 - 04
Ph«i 65 x 65 Kg
1522 Nguyên vật liệu phụ
1522 - 01 Trục hàn
Kg 1522 - 02
Giấy giáp Kg
1522 - 03 Dây thép buộc
Kg 1522 - 04
Dây chì Kg
1522 - 05 Bột sa mốt
Kg 1522 - 06
Nớc thuỷ tinh Kg
Chuyên đề tốt nghiệp 72
đề Thực Tập 1522 - 07
ThÐp V
6
Kg 1523
1523 - 01 Mì YC
2
Kg 1523 - 02
Dầu diexen Lít
1523 - 03 Củi khô
Kg 1523 - 04
Than côc Kg
1524 Phô tïng thay thÕ
1522 - 01 Trôc cáp
Kg 1522 - 02
Chổi than Cái
1522 - 03 Bu lông
Cái 1522 - 04
Máy khoan Cái
1522 - 05 Dây culoa
Sợi 1528
NVL kh¸c 1522 - 01
èng sø C¸i
1522 - 02 èng nhùa
C¸i 1522 - 03
Cút nhựa Cái
1522 - 04 Vòng bi
Cái d. Việc áp dụng máy vi tính vào công tác hoạch định nhu cầu NVL
Để việc tiến hành hoạch định tốt hơn nữa, xí nghiệp nên chú trọng hơn tới hệ thống máy vi tính sẵn có. Số lợng máy vi tính nhìn chung là khá đầy đủ
các chơng trình máy tính tơng đối cập nhật. Cụ thể xí nghiệp, đặc biệt là phòng kế hoạch cần thiết phòng kế toán
tổng hợp trong quá trình hạch toán nhu cầu trên máy. Dùng phần mềm lioness phân tích các bớc trong quá trình hoạch
định. Với việc xây dựng lịch trình sản xuất, xác định kết cấu sảm phẩm, thời gian lắp ráp một cách cụ thể chi tiết. Từ đó xác định nhu cầu đặt hàng. Phòng
kế hoạch sau khi đa ra nhu cầu cụ thể từ việc phân tích có thể dùng chơng trình Metastock hay Omni stock để hoạch định nhu cầu. Tuy là chơng
trình phân tích đầu t chứng khoán nhng nền tảng cơ bản của nó vẫn tập trung vào khả năng cung và cầu của hàng hoá.
Cuối cïng cã thĨ dïng “Power point” ®Ĩ thùc hiƯn mét trình duyệt phân tích báo cáo trớc lãnh đạo.
Chuyên đề tèt nghiƯp 73
®Ị Thùc TËp HiƯn nay xÝ nghiƯp míi dùng mạng lanscape mạng thông tin nội bộ
trong xí nghiệp cũng nh toàn Công ty. Nếu có thể, xí nghiệp có thể vào mạng toàn cầu bởi những thông tin
trên mạng là trực tuyến và rất quan trọng đối với xí nghiệp, đặc biệt là thơng hiệu và sảm phẩm. Điều này cũng quan trọng hơn khi ta đợc chứng kiến hai
đợt hội chợ tháng 3 và 4 năm 2003: Hội chợ hàng Việt Nam chất lợng cao và
Hội chợ Expo 2003.

II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hoạch định nhu cầu NVL tại xí nghiệp.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

×