1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý dự án >

Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH In Bao bì Thái Lợi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (273.85 KB, 37 trang )


xuất còn rất thấp, chất lợng sản phẩm cha cao, mẫu mã còn đơn điệu. Sau một thời gian hoạt động hiệu quả Công ty đã phục vụ tốt nhu cầu của thị trờng và
phát triển sản phẩm ngày một đa dạng hơn. Đến năm 2000 trớc yêu cầu của việc đổi mới nền kinh tế, Công ty đã thực
hiện sản xuất kinh doanh đáp ứng theo nhu cầu của thị trờng, đảm bảo nâng cao đời sống công nhân viên. Đặc biệt trong giai đoạn này, đất nớc ta mở rộng hợp
tác về kinh tế. Về nhiều mặt với các nớc trên thế giới, mở ra cho mọi thành phần kinh tế tầm nhìn mới, thị trờng mới, do đó sản phẩm của Công ty cũng đòi
hỏi có nhiều đổi mới về chất lợng, mẫu mã một cách đa dạng nhằm quản cáo giới thiệu sản phẩm về các ngành khác.
Hiện nay mặc dù với quy mô sản xuất không lớn nhng Công ty luôn luôn vơn lên tự hoàn thiện và khẳng định mình. Công ty thờng xuyên đầu t máy móc
thiết bị có tính năng tác dụng cao áp dụng vào sản xuất. Song song với việc đầu t, Công ty không ngừng tiến hành sửa chữa, nâng cấp tính năng sử dụng của
máy móc thiết bị cũ một cách kịp thời, hiệu quả và hợp lý, góp phần không nhỏ vào việc làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời Công ty
cũng lấy việc tổ chức học tập, đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân viên làm tiền đề cơ bản cho quá trình đổi mới và phát triển.

2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH In Bao bì Thái Lợi


Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm: Ban giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và xởng sản xuất, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh
Công ty từng bớc điều chỉnh, hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý của mình ngày càng khoa học hơn. Công ty là một thể thống nhất trong đó các bộ phận hoạt
động ăn khớp, nhịp nhàng cùng dựa trên mục tiêu cơ bản là khả năng sinh lợi, tăng trởng và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.
Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH In Bao bì Thái Lợi
Giám đốc
Phó GĐ phụ trách
Kĩ thuật
Phó GĐ phụ trách kinh doanh
Phòng kỹ
thuật công
nghệ KCS
Phòng kỹ
thuật cơ
điện Văn
phòng Công ty
Phòng kế
toán tài
chính Phòng
kế hoạch vật tư
Phòng thị trư
ờng
Giám đốc
Phó GĐ phụ trách
Kĩ thuật
Phó GĐ phụ trách kinh doanh
Ban giám đốc bao gồm: Giám đốc và phó giám đốc. Giám đốc: Là ngời đứng đầu của Công ty, đại diện pháp nhân của Công
ty, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trớc pháp luật và toàn thể cán bộ Công nhân viên của Công ty.
Giám đốc Công ty có quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm khen thởng, kỷ luật đối với phó giám đốc, trởng phòng.
Nhiệm vụ của giám đốc là giao dịch quan hệ với khách hàng chính, ký kết hợp đồng kinh tế, xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn, ngắn
hạn để thông qua các thành viên của Công ty, sau đó tổ chức thực hiện. Giám đốc đợc quyền quyết định tổ chức, điều hành bộ máy quản lý, các
bộ phận cấp dới. Ra quyết định bổ nhiệm, khen thởng, kỷ luật, nâng bậc lơng, ký hợp đồng lao động với cán bộ công nhân viên của Công ty.
Phó giám đốc là ngời giúp việc cho giám ®èc vỊ nghiƯp vơ kinh doanh, nghiƯp vơ tµi chÝnh, công tác thị trờng...chịu trách nhiệm trớc giám đốc và pháp
luật về nhiệm vụ đợc phân công. Phó giám đốc kinh doanh quản lý phòng kế hoạch vật t và phòng thị tr-
ờng. Phó giám đốc kỹ thuật quản lý phòng kỹ thuật công nghệ. Văn phòng
Công ty đảm nhận các chức năng nh xây dựng kế hoạch lao động, định mức lao động, quản lý tham mu về tiền lơng và các công việc hành chính.
Phòng kế toán tài chính thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán, hạch toán thống kê theo dõi tình hình biến động của các hoạt động sản xuất kinh
doanh và bảo toàn vốn cho Công ty. Phòng thị trờng chuyên thực hiện các công việc tiêu thụ sản phẩm, làm
các công việc về Marketing, thu nhập thông tin gợi mở nhu cầu, quảng cáo, tiếp thị, cung cấp hàng hoá tối u đến tay khách hàng,... Ngoài ra phòng thị trờng còn
lên kế hoạch sản xuất và soạn thảo hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Phòng kế hoạch vật t căn cứ vào hợp đồng tiêu thụ sản phẩm lập kế hoạch
nhu cầu về vật t, mua sắm vật t, nhiên liệu nhập kho, tổ chức chế biến nguyên liệu, quản lý kho tàng và các phơng tiện vận tải.
Phòng kỹ thuật công nghệ, thực hiện kiểm tra chất lợng vật t, bán thành phẩm, thành phẩm, nguyên vật liệu nhập kho, đảm bảo chất lợng sản phẩm, đào
tạo công nhân kỹ thuật.

3. Môi trờng kinh doanh của Công ty Thái Lợi


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (37 trang)

×