1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Sự cần thiết phải nghiên cứu kinh tế chính trị Mác-Lênin:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.75 MB, 205 trang )


Chương 1: Đối tượng, chức năng và phương pháp của mơn kinh tế chính trị Mác-Lênin
9
suất giá trị thặng dư không thay đổi, cấu tạo hữu cơ tư bản cv không đổi, không xét đến ngoại thương. Trong thực tế xã hội rất phức tạp song việc giả định loại một số hiện tượng, quá trình ra
khỏi điều kiện tái sản xuất không làm ảnh hưởng đến việc rút ra bản chất của tái sản xuất tư bản xã hội, còn nếu đưa vào chỉ làm phức tạp thêm trong việc nghiên cứu.
Sự trừu tượng hoá giúp cho bản chất bộc lộ rõ hơn, dễ thấy hơn.

1.3. CHỨC NĂNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NGHIÊN CỨU KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC-LÊNIN


1.3.1. Chức năng của kinh tế chính trị Mác-Lênin 1.3.1.1. Chức năng nhận thức
Kinh tế chính trị Mác-Lênin nghiên cứu và giải thích các q trình và hiện tượng trong đời sống kinh tế xã hội nhằm phát hiện bản chất, quy luật chi phối sự vận động của các quá trình, hiện
tượng kinh tế khách quan giúp con người vận dụng vào các hoạt động kinh tế để đạt hiệu quả kinh tế cao trên cơ sở phân tích q trình, hiện tượng,dự báo,…

1.3.1.2. Chức năng tư tưởng


Trong xã hội có giai cấp, các tư tưởng kinh tế phải phục vụ mục đích của giai cấp nhất định. Thực tế, chưa bao giờ có tư tưởng kinh tế phi giai cấp, mọi học thuyết kinh tế đều nhằm phê phán
hay biện hộ cho một chế độ xã hội nhất định. Kinh tế chính trị Mác-Lênin góp phần xây dựng thế giới quan cách mạng, niềm tin vào cuộc
đấu tranh của giai cấp công nhân, phê phán chủ nghĩa tư bản là vũ khí tư tưởng của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản, chủ nghĩa tư bản và xây dựng xã hội mới.

1.3.1.3. Chức năng thực tiễn


Nhận thức để cải tạo thế giới, phục vụ cho thực tiễn, nâng cao hoạt động thực tiễn mọi mơn khoa học đều có chức năng này. Kinh tế chính trị khơng chỉ dừng lại ở tiếp cận các sự kiện mà
phải thâm nhập vào bản thân đời sống kinh tế xã hội, chỉ ra các phương pháp vận dụng lý thuyết kinh tế vào đời sống thực tế.

1.3.1.4. Chức năng phương pháp luận


Kinh tế chính trị Mác-Lênin đã hình thành là nền tảng lý luận, cơ sở phương pháp luận cho tổng thể các môn khoa học kinh tế khác và các ngành chức năng như: lao động, tài chính, thống
kê,…

1.3.2. Sự cần thiết phải nghiên cứu kinh tế chính trị Mác-Lênin:


Do các chức năng nêu trên mà thấy được sự cần thiết phải nghiên cứu kinh tế chính trị Mác- Lênin.
Nghiên cứu kinh tế chính trị Mác-Lênin cho chúng ta cơ sở lý luận chung để giải quyết mọi vấn đề cụ thể của kinh tế, cơ sở lý luận của quản lý kinh tế, trang bị kiến thức cơ bản cho sản xuất
kinh doanh. Trong tình hình đổi mới hiện nay, nghiên cứu kinh tế chính trị Mác-Lênin giúp chúng ta
nhận thức đúng, giải thích đúng tình hình kinh tế hiện nay, nâng cao trình độ hiểu biết về đường
Chương 1: Đối tượng, chức năng và phương pháp của môn kinh tế chính trị Mác-Lênin
10
lối chính sách kinh tế của Đảng, góp phần đổi mới tư duy kinh tế. Trên cơ sở đó xây dựng niềm tin khoa học vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường phát triển của đất nước, nâng cao lập
trường quan điểm của giai cấp cơng nhân. Cao hơn nữa là có cơ sở lý luận để phê phán những quan điểm lập trường sai lầm.
TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG
1. Khái quát về kinh tế chính trị và kinh tế chính trị Mác-Lênin: Kinh tế chính trị là mơn khoa học xã hội nghiên cứu những cơ sở kinh tế chung của đời
sống xã hội tức là các quan hệ kinh tế trong những giai đoạn nhất định của xã hội loài người. Kinh tế chính trị Mác-Lênin là sự kế thừa, phát triển ở đỉnh cao của lịch sử các học thuyết
kinh tế chính trị CNTT
KTCTTSCĐ KTCT M-L ------- Các HTKT hiện đại tách kinh tế khỏi chính trị
KTCT tư sản tầm thường, KTCT tiếu tư sản, KTCT của những người XHCN không tưởng đều không vượt qua được KTCTTSCĐ

2. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác-Lênin:


Khoa học
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Lịch sử X. hội học
Khoa học kinh tế
……… Kinh tế
chính trị
KH kỹ thuật
Chương 1: Đối tượng, chức năng và phương pháp của môn kinh tế chính trị Mác-Lênin
11
Trong lời tựa viết cho lần xuất bản thứ nhất tác phẩm Tư bản, Mác đã xác định đối tượng nghiên cứu là “phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những quan hệ sản xuất và trao đổi thích ứng với
phương thức sản xuất ấy”, “mục đích cuối cùng của tác phẩm này là tìm ra quy luật vận động kinh tế của xã hội hiện đại”.
Theo Lê-nin: Kinh tế chính trị học “tuyệt nhiên không nghiên cứu “sự sản xuất”, mà nghiên cứu những quan hệ xã hội giữa người với người trong sản xuất, nghiên cứu chế độ xã hội của sản
xuất”. Kinh tế chính trị là một khoa học nghiên cứu những quan hệ sản xuất của con người trong
mối liên hệ qua lại với lực lượng sản xuất, với kiến trúc thượng tầng. Nó đi sâu vạch rõ bản chất của các hiện tượng và quá trình kinh tế để rút ra quy luật chi phối sản xuất, phân phối, trao đối,
tiêu dùng, tức là rút ra các quy luật kinh tế của sự vận động xã hội.
Có thể nói ngắn gọn đối tượng của kinh tế chính trị là nghiên cứu một cách toàn diện, tổng hợp về các quan hệ sản xuất.
CÂU HỎI ƠN TẬP
1. Vai trò ý nghĩa của học thuyết kinh tế chính trị Mác-Lênin đối với xã hội? 2. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác-Lênin là gì?
3. Thế nào là trừu tượng hố khoa học? Cho ví dụ. 4. Sự cần thiêt phải học tập kinh tế chính trị Mác-Lênin.
Nền sản xuất xã hội
Phương thức SX
Lực lượng sản xuất gồm các yếu tố của quá trình SX
Là mối quan hệ con người với tự nhiên.
À Quan hệ sản xuấtgồm Qh sở
hữu,quản lý, phân phối Là mối quan hệ con người với
con người.
À
Chương 2: Tái sản xuất xã hội và tăng trưởng kinh tế
12

CHƯƠNG II: TÁI SẢN XUẤT XÃ HỘI VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ


MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU SINH VIÊN CẦN NẮM VỮNG
Sinh viên nắm được những vấn đề cơ bản về tái sản xuất xã hội khái niệm, nội dung, hiệu quả, các khâu của quá trình tái sản xuất xã hội.
- Tăng trưởng, phát triển kinh tế có ý nghĩa như thế nào đối với các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng.
- Để tăng trưởng, phát triển kinh tế cần tập trung tới những yếu tố nào? - Mối quan hệ tác động qua lại giữa tiến bộ xã hội và phát triển kinh tế.
NỘI DUNG
2.1. TÁI SẢN XUẤT XÃ HỘI 2.1.1. Những khái niệm cơ bản về tái sản xuất xã hội

2.1.1.1. Sản xuất và tái sản xuất:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (205 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×