1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Xã hội hoá sản xuất

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.75 MB, 205 trang )


Chương 2: Tái sản xuất xã hội và tăng trưởng kinh tế
18
triển kinh tế gắn với giải quyết các vấn đề xã hội trong từng bước đi và trong suốt q trình phát triển của đất nước.

2.1.5. Xã hội hố sản xuất


Sản xuất bao giờ cũng mạng tính xã hội. Tính xã hội của sản xuất phát triển từ thấp đến cao gắn liền với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Nhưng không phải bất cứ nền sản xuất nào
cũng mang tính chất xã hội hóa Xã hội hóa sản xuất là gì?
Phân biệt tính xã hội của sản xuất với xã hội hoá sản xuất. + Tính xã hội của sản xuất, biểu hiện trong các hoạt động kinh tế giữa các cá nhân, các
chủ thể kinh tế diễn ra đơn thuần theo phép số cộng chứ chưa quan hệ phụ thuộc hữu cơ với nhau. + Xã hội hoá sản xuất là sự liên kết nhiều quá trình kinh tế riêng biệt thành quá trìmh
kinh tế – xã hội. Nó ra đời và phát triển dựa trên trình độ phát triển cao của lực lượng sản xuất, và phân công, hợp tác lao động phát triển. Phân công lao động làm cho mối liên hệ kinh tế giữa
các đơn vị, các ngành, các khu vực ngày càng chặt chẽ; sản xuất tập trung với những quy mô hợp lý, sản phẩm làm ra là kết quả của nhiều người, nhiều đơn vị, thậm chí của nhiều nước,v.v... Sự
phát triển của lực lượng sản xuất thúc đẩy sự phân công và hợp tác lao động phát triển, phá vỡ tính chất khép kín, biệt lập của các chủ thể kinh tế, của các vùng, các địa phương và của các quốc
gia thu hút chúng vào quá trình kinh tế thống nhất, làm cho sự phụ thuộc lẫn nhau cả “đầu vào” và “đầu ra” của quá trình sản xuất ngày càng phát triển và chặt chẽ – tức xã hội hoá sản xuất phát
triển cả chiều rộng và chiều sâu.
Về nội dung, xã hội hoá sản xuất thể hiện trên ba mặt: + Xã hội hoá sản xuất về kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở vật chất -kỹ thuật, phát triển
lực lượng sản xuất + Xã hội hoá sản xuất về kinh tế - tổ chức tổ chức, quản lý nền sản xuất xã hội cho phù
hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở tùng thời kỳ + Xã hội hoá sản xuất về kinh tế - xã hội xác lập quan hệ sản xuất trong đó quan trọng
nhất là quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu Xã hội hoá sản xuất được tiến hành đồng bộ trên cả ba mặt nói trên và có sự phù hợp giữa
ba mặt đó là xã hội hoá sản xuất thực tế. Nếu chỉ dừng lại ở xã hội hoá sản xuất về tư liệu sản xuất, khơng quan tâm đến xã hội hố các mặt khác của quan hệ sản xuất thì đó là xã hội hóa sản
xuất hình thức. Tiêu chuẩn quan trọng nhất để xem xét trình độ xã hội hố sản xuất là ở năng suất lao động và hiệu quả của nền sản xuất xã hội.
2.2. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ TIẾN BỘ XÃ HỘI 2.2.1. Tăng trưởng kinh tế

2.2.1.1. Khái niệm và vai trò của tăng trưởng kinh tế


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (205 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×