1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Khái niệm sản xuất hàng hóa Điều kiện ra đời, tồn tại của sản xuất hàng hố

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.75 MB, 205 trang )


Chương 3: Sản xuất hàng hóa và các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóa
28

CHƯƠNG III: SẢN XUẤT HÀNG HÓA VÀ CÁC QUY LUẬT KINH TẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HĨA


MỤC ĐÍCH, U CẦU SINH VIÊN CẦN NẮM VỮNG
Sinh viên nắm được những vấn đề cơ bản của sản xuất hàng hóa: + Điều kiện ra đời và tồn tại, ưu thế của sản xuất hàng hóa so với kinh tế tự nhiên.
+ Các thuộc tính của hàng hoá, đặc biệt phạm trù giá trị hàng hoá. + Phương tiện mơi giới trong trao đổi hàng hóa tiền tệ -bản chất và chức năng.
Các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóa vận động và tác động như thế nào đến nền kinh
tế?
NỘI DUNG
3.1. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ ƯU THẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HÓA 3.1.1. Điều kiện ra đời, tồn tại của sản xuất hàng hố

3.1.1.1. Khái niệm sản xuất hàng hóa


Sản xuất hàng hoá là sản xuất ra sản phẩm để bán. Đó là kiểu tổ chức sản xuất mà trong đó sản phẩm làm ra khơng phải là để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của chính người trực tiếp sản xuất ra
mà là để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người khác, thông qua việc trao đổi, mua bán. Kinh tế hàng hoá là kiểu tổ chức nền kinh tế xã hội trong đó phổ biến và chủ yếu là sản xuất
hàng hoá. Kinh tế thị trường là giai đoạn phát triển cao của kinh tế hàng hoá.

3.1.1.2. Điều kiện ra đời, tồn tại của sản xuất hàng hố


Thứ nhất: Có sự phân cơng lao động xã hội. Phân công lao động xã hội là sự chuyên mơn hố sản xuất, phân chia lao động xã hội vào
các ngành, các lĩnh vực sản xuất khác nhau. Vì có sự phân cơng lao động xã hội nên mỗi người, nhóm người chỉ sản xuất một hoặc một
số sản phẩm khác nhau dẫn đến kết quả: - Một là: Năng suất lao động tăng do độ thuần thục của tay nghề, cải tiến máy móc, cơng
cụ sản xuất dẫn đến sản phẩm thặng dư ngày càng nhiều, trao đổi sản phẩm ngày càng phổ biến. - Hai là: Sản phẩm tạo ra chỉ một vài thứ nhất định, những nhu cầu của cuộc sống đòi
hỏi họ phải có nhiều loại sản phẩm khác nhau, do đó, họ phải cần đến sản phẩm của nhau, trao đổi với nhau.
Chương 3: Sản xuất hàng hóa và các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóa
29
Như vậy, phân cơng lao động xã hội là cơ sở, là tiền đề của sản xuất hàng hoá, làm xuất hiện nhu cầu trao đổi sản phẩm. Tuy nhiên, nếu chỉ có phân cơng lao động xã hội thơi thì chưa đủ.
Để sản xuất hàng hố ra đời và tồn tại còn phải có một điều kiện nữa. Thứ hai: Có sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế giữa những người sản xuất; tức là
những người sản xuất trở thành những chủ thể sản xuất, độc lập nhất định, do đó sản phẩm làm ra thuộc quyền sở hữu hoặc do họ chi phối. Điều kiện này quyết định tính chất của sự trao đổi là trao
đổi mua bán hàng hoá. Sự tách biệt này trước hết do chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất quy định. Sự tách biệt này còn do các hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất và sự tách rời giữa
quyền sở hữu và quyền sử dụng đối với tư liệu sản xuất quy định.
Đó là hai điều kiện cần và đủ của sản xuất hàng hoá. Thiếu một trong hai điều kiện đó sẽ khơng có sản xuất hàng hoá.
Từ hai điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hố ta thấy: phân cơng lao động xã hội, sản phẩm của người lao động sản xuất hàng hố mang tính chất lao động xã hội vì sản phẩm của
họ là để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Nhưng sự tách biệt tương đối về kinh tế, thì lao động của họ lại mạng tính chất là lao động tư nhân, vì việc sản xuất cái gì, như thế nào lại là cơng việc riêng,
mang tính độc lập của mỗi người. Lao động tư nhân đó có thể phù hợp hoặc khơng phù hợp với lao động xã hội. Mâu thuẫn cơ bản của sản xuất hàng hố là mâu thuẫn giữa lao đơng tư nhân và
lao động xã hội là cơ sở, mầm mống của khủng hoảng sản xuất thừa.
3.1.2. Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá 3.1.2.1. Đặc trưng của sản xuất hàng hóa
Sản xuất hàng hóa là sản xuất ra sản phẩm nhằm mục đích để trao đổi chứ khơng phải để tiêu dùng cho người sản xuất ra nó, khác với sản xuất tự cung tự cấp là sản xuất ra sản phẩm để
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội bộ của từng gia đình, từng đơn vị sản xuất. Sản xuất hàng hóa có đặc trưng là cạnh tranh gay gắt.

3.1.2.2. Ưu thế của sản xuất hàng hóa:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (205 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×