1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Ưu thế của sản xuất hàng hóa: Hạn chế của sản xuất hàng hố: Hàng hóa là gì?

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.75 MB, 205 trang )


Chương 3: Sản xuất hàng hóa và các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóa
29
Như vậy, phân cơng lao động xã hội là cơ sở, là tiền đề của sản xuất hàng hoá, làm xuất hiện nhu cầu trao đổi sản phẩm. Tuy nhiên, nếu chỉ có phân cơng lao động xã hội thơi thì chưa đủ.
Để sản xuất hàng hố ra đời và tồn tại còn phải có một điều kiện nữa. Thứ hai: Có sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế giữa những người sản xuất; tức là
những người sản xuất trở thành những chủ thể sản xuất, độc lập nhất định, do đó sản phẩm làm ra thuộc quyền sở hữu hoặc do họ chi phối. Điều kiện này quyết định tính chất của sự trao đổi là trao
đổi mua bán hàng hoá. Sự tách biệt này trước hết do chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất quy định. Sự tách biệt này còn do các hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất và sự tách rời giữa
quyền sở hữu và quyền sử dụng đối với tư liệu sản xuất quy định.
Đó là hai điều kiện cần và đủ của sản xuất hàng hoá. Thiếu một trong hai điều kiện đó sẽ khơng có sản xuất hàng hoá.
Từ hai điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hố ta thấy: phân cơng lao động xã hội, sản phẩm của người lao động sản xuất hàng hố mang tính chất lao động xã hội vì sản phẩm của
họ là để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Nhưng sự tách biệt tương đối về kinh tế, thì lao động của họ lại mạng tính chất là lao động tư nhân, vì việc sản xuất cái gì, như thế nào lại là cơng việc riêng,
mang tính độc lập của mỗi người. Lao động tư nhân đó có thể phù hợp hoặc khơng phù hợp với lao động xã hội. Mâu thuẫn cơ bản của sản xuất hàng hố là mâu thuẫn giữa lao đơng tư nhân và
lao động xã hội là cơ sở, mầm mống của khủng hoảng sản xuất thừa.
3.1.2. Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá 3.1.2.1. Đặc trưng của sản xuất hàng hóa
Sản xuất hàng hóa là sản xuất ra sản phẩm nhằm mục đích để trao đổi chứ không phải để tiêu dùng cho người sản xuất ra nó, khác với sản xuất tự cung tự cấp là sản xuất ra sản phẩm để
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội bộ của từng gia đình, từng đơn vị sản xuất. Sản xuất hàng hóa có đặc trưng là cạnh tranh gay gắt.

3.1.2.2. Ưu thế của sản xuất hàng hóa:


Thúc đẩy sản xuất phát triển Mục đích của sản xuất hàng hóa khơng phải để thỏa mãn nhu cầu của bản thân người sản
xuất như trong kinh tế tự nhiên mà để thỏa mãn nhu cầu của người khác, của thị trường. Do vậy nhu cầu của thị trường càng lớn càng tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất phát triển.
Thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển: Sản xuất hàng hóa là sản xuất ra sản phẩm để bán do đó có sự cạnh tranh gay gắt. Muốn
chiến thắng trong cạnh tranh buộc người sản xuất phải năng động trong sản xuất kinh doanh, phải thường xuyên cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để tăng năng xuất lao động, nâng cao chất
lượng sản phẩm, nhằm tiêu thụ nhiều hàng hóa và thu lợi nhuận ngày càng nhiều. Vì lẽ đó mà cạnh tranh thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ.
Làm cho đời sồng vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao:
Chương 3: Sản xuất hàng hóa và các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóa
30
Do nhu cầu về mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và mua nguyên vật liệu cho sản xuất mà nền sản xuất hàng hóa làm cho giao lưu kinh tế, văn hóa giữa các địa phương trong nước và
quốc tế ngày càng phát triển, từ đó tạo điều kiện ngày càng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân.

3.1.2.3. Hạn chế của sản xuất hàng hố:


Mục đích của sản xuất hàng hóa là sản xuất để bán, người sản xuất quan tâm tới giá trị chứ không phải giá trị sử dụng, vì vậy có hiện tượng làm hàng giả, trốn thuế, phân hoá giàu- nghèo
giữa những người sản xuất hàng hoá, tiềm ẩn những khả năng khủng hoảng, phá hoại mơi trường sinh thái, xã hội,v.v…
3.2. HÀNG HĨA 3.2.1. Hàng hố và hai thuộc tính của nó
3.2.1.1. Hàng hóa là gì?
Khái niệm: Hàng hố là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi, mua bán.
Các dạng biểu hiện của hàng hóa: + Dạng hữu hình như: sắt, thép, lương thực, thực phẩm…
+ Dạng vơ hình như những dịch vụ thương mại, vận tải hay dịch vụ của giáo viên, bác sĩ, nghệ sĩ…

3.2.1.2. Thuộc tính của hàng hóa:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (205 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×