1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Phương tiện lưu thơng Phương tiện cất giữ Phương tiện thanh tốn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.75 MB, 205 trang )


Chương 3: Sản xuất hàng hóa và các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóa
38

3.3.2.2. Phương tiện lưu thơng


Tiền làm mơi giới trong trao đổi hàng hố H- T- H’. Khi làm phương tiện lưu thơng đòi hỏi phải có tiền mặt trên thực tế vàng thoi, bạc nén, tiền đúc, tiền giấy, tiền tín dụng…
Với chức năng là phương tiện lưu thông, lúc đầu tiền xuất hiện trực tiếp dưới hình thức vàng thoi, bạc nén. Sau đó là tiền đúc và cuối cùng là tiền giấy ra đời. Tiền giấy chỉ là ký hiệu giá
trị do nhà nước phát hành và buộc xã hội công nhận. Tiền giấy khơng có giá trị thực khơng kể giá trị của vật liệu giấy dùng làm tiền.
Thực hiện chức năng này, tiền làm cho quá trình mua bán diễn ra được thuận lợi, nhưng đồng thời nó cũng làm cho việc mua bán tách rời nhau cả về không gian và thời gian, do đó nó đã
bao hàm khả năng khủng hoảng ví dụ, có thể mua mà chưa bán, có thể mua ở nơi này, bán ở nơi kia… do đó, đã tạo ra sự khơng nhất trí giữa mua và bán, gây ra khả năng khủng hoảng.

3.3.2.3. Phương tiện cất giữ


Khi sản xuất giảm một phần tiền được rút khỏi lưu thông đưa về cất giữ làm cho tiền trong lưu thơng thích ứng vơi nhu cầu tiền cần thiết, khi sản xuất tăng, lượng hàng hóa nhiều thì tiền cất
trữ lại được đưa vào lưu thơng để khi cần thì đem ra mua hàng. Chỉ có tiền vàng, tiền bạc, các của cải bằng vàng, bạc có giá trị mới thực hiện được chức năng này.
Tiền làm phương tiện cất giữ còn có tác dụng đặc biệt là cất giữ của cải.

3.3.2.4. Phương tiện thanh toán


Thực hiện chức năng này tiền được dùng để chi trả sau khi cơng việc giao dịch, mua bán đã hồn thành, như trả tiền mua hàng chịu, trả nợ, nộp thuế…
Tiền làm phương tiện thanh tốn có tác dụng đáp ứng kịp thời nhu cầu của người sản xuất hoặc tiêu dùng ngay cả khi họ chưa có đủ tiền. Đồng thời, khi chức năng này càng được thực hiện
rộng rãi thì khả năng khủng hoảng cũng sẽ tăng lên, vì chỉ cần một khâu nào đó trong hệ thống thanh tốn bị phá vỡ ví dụ một trong những nguyên nhân cơ bản của cuộc khủng hoảng tài chính-
tiền tệ ở các nước châu Á năm 1997 là do tiền không thực hiện được chức năng làm phương tiện thanh tốn.
Trong q trình thực hiện chức năng phương tiện thanh tốn, xuất hiện một loại tiền mới- tiền tín dụng dưới hình thức như: giấy bạc ngân hàng, tiền ghi sổ tài khoản có thể phát hành séc,
tiền điện tử, thẻ card thanh tốn… điều đó cũng có nghĩa là các hình thức của tiền đã được phát triển hơn.

3.3.2.5. Tiền tệ thế giới


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (205 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×