1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa Lợi nhuận

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.75 MB, 205 trang )


Chương 6: Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư
79
CHƯƠNG VI: CÁC HÌNH THÁI TƯ BẢN VÀ CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU SINH VIÊN CẦN NẮM VỮNG
- Sinh viên nắm được nguồn gốc của lợi nhuận, việc hình thành lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất.
- Phân biệt sự khác nhau giữa các hình thái tư bản. Nắm được các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong thực tế để thấy được giá trị thặng dư được phân phối như thế nào.
- Các hình thái tư bản hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau nhưng điểm chung của nó là gì?
NỘI DUNG
6.1. LỢI NHUẬN BÌNH QN VÀ GIÁ CẢ SẢN XUẤT 6.1.1. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận

6.1.1.1. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa


Nếu gọi giá trị hàng hố là G, thì G = c + v + m. Đó chính là chi phí lao động thực tế của xã hội để sản xuất hàng hoá.
Nhưng đối với nhà tư bản, để sản xuất hàng hoá, họ chỉ cần chi phí một lượng tư bản để mua tư liệu sản xuất c và mua sức lao động v. Chi phí đó gọi là chi phí sản xuất tư bản chủ
nghĩa, ký hiệu là K. K = c + v
Vậy, chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa là phần giá trị bù lại giá cả của những tư liệu sản xuất và giá cả sức lao động đã tiêu dùng để sản xuất ra hàng hố cho nhà tư bản.
Giữa chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa và giá trị hàng hố có sự khác nhau cả về chất và về lượng.
Về chất, chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa mới chỉ là sự chi phí tư bản; còn giá trị hàng hố là chi phí thực tế của xã hội để sản xuất ra hàng hố đó là lao động xã hội cần thiết để sản
xuất ra hàng hoá. Về lượng, chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa ln nhỏ hơn chi phí thực tế, vì c+v c+v+m.
Đối với nhà tư bản, chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa là giới hạn thực tế của lỗ lãi kinh doanh nên họ ra sức “tiết kiệm” chi phí sản xuất này bằng mọi cách.

6.1.1.2. Lợi nhuận


Khi c+v chuyển thành K chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa thì số tiền nhà tư bản thu về trội hơn so với số tiền bỏ ra được gọi là lợi nhuận.
Chương 6: Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư
80
Vậy, lợi nhuận chính là giá trị thặng dư được quan niệm là kết quả của toàn bộ tư bản ứng trước.
Nếu ký hiệu lợi nhuận là P thì cơng thức G= c + v+ m sẽ chuyển thành G= K+ P có nghĩa là giá trị hàng hố tư bản chủ nghĩa bằng chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa cộng với
lợi nhuận. Như vậy, lợi nhuận là hình thức biến tướng của giá trị thặng dư, nó phản ánh sai lệch bản
chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản. Cái khác nhau giữa m và P ở chỗ, khi nói m là hàm ý so sánh nó với v, còn khí nói P lại hàm ý so sánh với k. P và m thường khơng bằng nhau, P có thể cao hơn
hoặc thấp hơn m, phụ thuộc vào giá cả hàng hoá do quan hệ cung- cầu quy định. Nhưng xét trên phạm vi toàn xã hội, tổng số lợi nhuận luôn ngang bằng tổng số giá trị thặng dư.
Cụ thể: Nếu giá cả giá trị thì p m Giá cả = giá trị thì p = m
Giá cả giá trị thì p m Trên toàn xã hội: ∑p
i
= ∑m
i

6.1.1.3. Tỷ suất lợi nhuận


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (205 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×