1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Tác dụng của cơng nghiệp hố, hiện đại hố.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.75 MB, 205 trang )


Chương 9: Cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
125
hội chủ nghĩa về quan hệ sản xuất, tiếp thu vận dụng và phát triển cao hơn những thành tựu khoa học - cơng nghệ vào sản xuất; hình thành cơ cấu kinh tế mới xã hội chủ nghĩa có trình độ cao và tổ
chức, sắp xếp lại nền đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa một cách hợp lý, hiệu quả hơn.
- Đối với các nước có nền kinh tế kém phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội như nước ta, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội phải thực hiện từ đầu, từ khơng đến có, từ
gốc đến ngọn thơng qua cơng nghiệp hố, hiện đại hố. Bởi vì, cơ sở vật chất - kỹ thuật là điều kiện trọng yếu nhất, quyết định nhất có liên quan tới
sự phát triển về chất đối với lực lượng sản xuất và năng suất lao động xã hội, đối với việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của mọi thành viên trong xã hội và đối với sự thắng lợi cuối cùng của chủ
nghĩa xã hội.
Như vậy, thực chất công nghiệp hoá - hiên đại hoá ở nước ta là quá trình tạo ra những tiền đề về vật chất, kỹ thuật về con người,công nghệ, phương tiện, phương pháp - những yếu tố cơ
bản của lực lượng sản xuất cho chủ nghĩa xã hội

9.1.2. Tác dụng của công nghiệp hố, hiện đại hố.


Thực hiện đúng đắn q trình cơng nghiệp hố, hiện đại hố sẽ có những tác dụng to lớn về nhiều mặt trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
- Tạo điều kiện thay đổi về chất nền sản xuất xã hội, tăng năng suất lao động, tăng sức chế ngự của con người đối với thiên nhiên, tăng trưởng và phát triển kinh tế, nâng cao đời sống
nhân dân, ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, góp phần quyết định sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội.
- Tạo điều kiện vật chất cho việc củng cố, tăng cường vai trò kinh tế của nhà nước, nâng cao năng lực quản lý, khả năng tích luỹ và phát triển sản xuất, tạo ra nhiều việc làm, nâng cao thu
nhập, giúp cho sự phát triển tự do toàn diện của con người trong mọi hoạt động kinh tế, xã hội. - Tạo điều kiện thuận lợi cho khoa học cơng nghệ phát triển nhanh đạt trình độ tiên tiến hiện
đại. Tăng cường lực lượng vật chất - kỹ thuật cho quốc phòng, an ninh; đảm bảo đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước ngày càng được cải thiện. Tạo điều kiện vật chất cho việc xây dựng
nền kinh tế độc lập, tự chủ, đủ sức thực hiện sự phân công và hợp tác quốc tế.
Sự phân tích trên cho thấy mối quan hệ gắn bó trực tiếp giữa cơng nghiệp hố, hiện đại hố với lực lượng sản xuất. Cơng nghiệp hố, hiện đại hoá là để thực hiện xã hội hoá sản xuất
về mặt kinh tế - kỹ thuật theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nó có tác dụng, ý nghĩa quan trọng và toàn diện.
+Đảng ta xác định “Phát triển lực lượng sản xuất, cơng nghiệp hố đất nước theo hướng hiện đại … là nhiệm vụ trung tâm” trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Thành cơng của sự nghiệp cơng nghiệp hố - hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân là nhân tố quyết định sự thắng lợi của con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn
Chương 9: Cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
126
9.2. CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI VỚI VẤN ĐỀ CƠNG NGHIỆP HỐ, HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM.
9.2.1. Đặc điểm cơ bản của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ hiện đại và sự hình thành nền kinh tế tri thức.

9.2.1.1. Đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ hiện đại.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (205 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×