1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.75 MB, 205 trang )


Chương 9: Cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
133
nhiệm vụ. Đây là một cơng việc rất khó khăn và lâu dài, nhưng trước mắt chúng ta cần tập trung giải quyết các vấn đề sau:
- Vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định và triển khai đường lối, chủ trương cơng nghiệp hố,
hiện đại hố đạt hiệu quả cao với tốc độ nhanh. - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học để đánh giá chính xác tài nguyên quốc gia, nắm
bắt các công nghệ cao cùng những thành tựu mới về khoa học của thế giới; hướng mạnh vào việc nâng cao năng suất lao động, đổi mới sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hoá trên
thị trường.
- Xây dựng tiềm lực nhằm phát triển một nền khoa học tiên tiến, bao gồm: + Đẩy mạnh các hình thức đào tạo và sử dụng cán bộ khoa học, chuyên gia;
+ Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho các ngành khoa học và công nghệ; + Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế, chính sách tạo động lực cho sự phát triển khoa học và
công nghệ; + Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và cơng nghệ.
- Ngồi ra, tiến hành điều tra cơ bản, thăm dò địa chất, quy hoạch và dự báo phát triển là những điều kiện khơng thể thiếu được của cơng nghiệp hố, hiện đại hố đất nước. Việc thăm dò
địa chất, điều tra cơ bản còn cho phép khai thác lợi thế so sánh về tài nguyên giữa nước ta với các nước trên thế giới, nếu khai thác kịp thời. Sẽ mất lợi thế nếu khai thác chậm, trước sự bùng nổ của
vật liệu mới do cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại tác động và tạo ra khả năng thay thế vật liệu tự nhiên trong thế kỷ XXI và tiếp theo.

9.4.4. Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.


Ngày nay, cuộc cách mạng khoa học – công nghệ cùng với xu hướng quốc tế hoá đời sống kinh tế đang tạo ra mối liên hệ và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế của các nước. Do đó
việc mở rộng quan hệ kinh tế giữa nước ta với các nước khác trở thành một tất yếu kinh tế, tạo ra khả năng và điều kiện để các nước chậm phát triển tranh thủ vốn, kỹ thuật, công nghệ, kinh
nghiệm tổ chức quản lý…để đẩy nhanh cơng nghiệp hố, hiện đại hố đất nước.
Kinh nghiệm thực tế của lịch sử cho thấy: Hầu hết những nước tiến hành thành cơng q trình cơng nghiệp hố đều là những nước thực hiện mở cửa nền kinh tế.
Quan hệ kinh tế càng mở rộng và có hiệu quả bao nhiêu, thì sự nghiệp cơng nghiệp hoá, hiện đại hoá càng thuận lợi và nhanh chóng bấy nhiêu.
Tuy nhiên, đó mới chỉ là khả năng. Để khả năng trở thành hiện thực, chúng ta phải có một đường lối kinh tế đối ngoại đúng đắn vừa đạt hiệu quả kinh tế cao, kết hợp được sức mạnh dân tộc
với sức mạnh thời đại vừa giữ vững được độc lập, chủ quyền dân tộc, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

9.4.5. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước


- Đây là tiền đề quyết định thắng lợi của sự nghiệp cơng nghiệp hố, hiện đại hố ở nước ta.
Chương 9: Cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
134
- Cơng cuộc cơng nghiệp hố, hiện đại hoá đất nước là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta nên nó là một cuộc đấu tranh gian khổ, phức tạp. Dĩ
nhiên, cơng nghiệp hố, hiện đại hố là sự nghiệp của toàn dân. Thế nhưng sự nghiệp đó phải do một Đảng cộng sản tiên phong dày dạn kinh nghiệm, tự đổi mới không ngừng lãnh đạo và một
nhà nước của dân, do dân và vì dân, trong sạch, vững mạnh và có hiệu lực quản lý, thì cơng nghiệp hố, hiện đại hố đất nước mới có thể hồn thành tốt đẹp.
TĨM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG
1. Tính tất yếu và tác dụng của cơng nghiệp hố - hiện đại hố - Cơng nghiệp hố - hiện đại hoá tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH, tạo ra lực lượng
sản xuất hiện đại. - Cơng nghiệp hố - hiện đại hố có tác dụng to lớn:
+ Làm thay đổi về chất nền sản xuất xã hội; + Củng cố, tăng cường vai trò kinh tế của nhà nước;
+ Tạo điều kiện cho khoa học - công nghệ phát triển; + Đảm bảo an ninh quốc phòng;
+ Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ,có khả năng để tham gia vào phân cơng lao
động quốc tế. 2. Mục tiêu,quan điểm cơng nghiệp hố - hiện đại hoá ở Việt Nam
- Xây dựng Việt Nam thành nước cơng nghiệp hiện đại,có cơ cấu kinh tế hợp lý,quan hệ
sản xuất tiên tiến. - Công nghiệp hoá phải gắn với hiện đại hoá; Xây dựng nền kinh tế mở; Cơng nghiệp hố là
sự nghiệp cuả tồn dân; q trình cơng nghiệp hố phải lấy khoa học công nghệ làm động lực, chú ý đến nhân tố con người; Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.
3. Nội dung cơ bản của cơng nghiệp hố - hiện đại hoá ở Việt Nam - Thực hiện cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đẻ xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho
chủ nghĩa xã hội, phát triển mậnh mẽ lực lượng sản xuất. - Đồng thời với quá trình trên phải xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, tiến hành phân công lại
lao động xã hội.
4. Những tiền đề để đẩy mạnh sự nghiệp cơng nghiệp hố - hiện đại hố ở nước ta - Tạo vốn cho cơng nghiệp hố - hiện đại hoá.Chú ý nguồn vốn trong nước là quyết định
nguồn vốn bên ngoài là quan trọng. - Đào tạo nguồn nhân lực. Để làm được điều đó phải coi giáo dục là quốc sách.
- Xây dựng tiềm lực khoa học - cơng nghệ: vừa phải có chủ trương đúng, vừa phải có biện pháp đúng.
- Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại: nhằm khai thác ssức mạnh bên ngoài cho sự nghiệp cơng nghiệp hố - hiện đại hố.
Chương 9: Cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
135
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước: Cơng nghiệp hố là sự nghiệp của toàn dân, tiến hành trong một thời gian dài, có nhiều khó khăn, phức tạp, do vậy phải
có sự lãnh đạo, quản lý của Đảng và nhà nước để đảm bảo sự thành công. Quan điểm của Đảng là khơng chờ có đủ các tiền đề mới tiến hành cơng nghiệp hố, hiện
đại hố mà vừa làm vừa thúc đẩy tạo ra các tiền đề cần thiết. Quan trọng là xác định bước đi, cách làm cho phù hợp.
CÂU HỎI ƠN TẬP
1. Tại sao nói cơng nghiệp hố - hiện đại hố có tính tất yếu? Tác dụng của cơng nghiệp hố - hiện đại hố là gì?
2. Trình bày những đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học - cơng nghệ. 3. Phân tích những mục tiêu, quan điểm về cơng nghiệp hố - hiện đại hố ở Việt Nam hiện
nay. 4. Phân tích những nội dung cơ bản của cơng nghiệp hố - hiện đại hóa ở Việt Nam hiện
nay. 5. Trình bày những tiền đề để tiến hành cơng nghiệp hố - hiên đại hố ở Việt Nam hiện
nay.
Chương 10: Kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
136
CHƯƠNG X: KINH TẾ NÔNG THÔN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU SINH VIÊN CẦN NẮM VỮNG
Nắm được vai trò của nơng nghiệp và nơng thơn trong nền kinh tế nói chung và trong sự nghiệp cơng nghiệp hố hiện đại hố ở Việt Nam hiện nay.
Nắm được những nội dung cơ bản của cơng nghiệp hố hiện, đại hố nơng nghiệp, nơng thôn.
Hiểu và nắm được cơ sở và nội dung những chính sách chủ yếu của nhà nước tác động đến nơng nghiệp, nơng thơn.
NỘI DUNG
10.1. KINH TẾ NƠNG THƠN VÀ VAI TRỊ CỦA NĨ TRONG THỜI KỲ Q ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM.

10.1.1. Kinh tế nông thôn.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (205 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×