1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRUỜNG Ở VIỆT NAM

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.75 MB, 205 trang )


Chương 11: Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
145

CHƯƠNG XI: KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM


MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU SINH VIÊN CẦN NẮM VỮNG
Sinh viên nắm được những vấn đề cơ bản của kinh tế thị trường ở Việt Nam: + Sự cần thiết khách quan phát triển kinh tế thị trường.
+ Đặc điểm, đặc trưng,và những giải pháp phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam Vai trò của nhà nước và các công cụ quản lý vĩ mô của nhà nước trong nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
NỘI DUNG

11.1. SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRUỜNG Ở VIỆT NAM


11.1.1. Sự tồn tại khách quan và ý nghĩa của việc phát triển kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường
11.1.1.1. Tất yếu khách quan phát triển kinh tế thị trường ở Việt nam Một số khái niệm:
Kinh tế hàng hoá: là kiểu tổ chức kinh tế - xã hội trong đó hình thức phổ biến của sản xuất là sản xuất hàng hoá
Kinh tế thị trường: Kinh tế thị trường là giai đoạn phát triển cao của kinh tế hàng hóa, trong đó tồn bộ các yếu tố “đầu vào”và “đầu ra” của sản xuất đều thơng qua thị trường.
Kinh tế hàng hóa, và kinh tế thị trường về cơ bản có cùng nguồn gốc và bản chất, khác nhau về trình độ phát triển.
Kinh tế thị trường định hướng XHCN: Là một kiểu tổ chức kinh tế-xã hội trong thời kỳ quá độ lên CNXH vận hành theo quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường và các quy luật của
thời kỳ quá độ đồng thời có sự quản lý của nhà nước nhằm đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Thực chất là một kiểu tổ chức nền kinh tế-xã hội vừa dựa trên những nguyên tắc và quy luật của kinh tế thị trường, vừa dựa trên những nguyên tắc bản chất của CNXH.
Tất yếu khách quan:
Việt Nam, trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, những điều kiện chung để kinh tế hàng hóa xuất hiện vẫn còn tồn tại. Do đó, sự tồn tại kinh tế hàng hóa , kinh tế thị trường ở nước
ta là một tất yếu khách quan:
Chương 11: Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
146
+ Phân công lao động xã hội là cơ sở tất yếu của nền sản xuất hàng hóa vẫn tồn tại và ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu ở nước ta hiện nay
Phân công lao động xã hội phát triển thể hiện ở chỗ các ngành nghề ở nước ta ngày càng đa dạng, phong phú, chun mơn hóa sâu. Tác động của phân cơng lao động:
- Góp phần phá vỡ tính chất tự cung tự cấp của nền kinh tế tự nhiên trước đây và thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển mạnh mẽ hơn.
- Là cơ sở và là động lực để nâng cao năng suất lao động xã hội, nghĩa là làm cho nền kinh tế ngày càng có nhiều sản phẩm thặng dư dùng để trao đổi, mua bán. Do đó, làm cho trao đổi,
mua bán hàng hóa trên thị trường ngày càng phát triển hơn. + Sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế: Do tồn tại nhiều hình thức sở hữu sở hữu toàn
dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, sở hữu hỗn hợp. Do đó tồn tại nhiều chủ thể kinh tế độc lập, lợi ích riêng, nên quan hệ kinh tế giữa họ chỉ có thể thực hiện bằng quan hệ hàng hóa -tiền tệ.
+ Thành phần kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể, tuy cùng dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, nhưng các đơn vị kinh tế vẫn có sự khác biệt nhất định, có quyền tự chủ trong sản
xuất kinh doanh, có lợi ích riêng, mặt khác các đơn vị kinh tế còn có sự khác nhau về trình độ kỹ thuật - cơng nghệ, về trình độ quản lý, nên chi phí sản xuất và hiệu quả cũng khác nhau nên quan
hệ kinh tế giữa họ phải thực hiện bằng quan hệ hàng hóa tiền tệ.
+ Trong quan hệ kinh tế đối ngoại trong điều kiện phân công lao động quốc tế mỗi quốc gia riêng biệt là chủ sở hữu đối với mỗi hàng hóa đưa ra trao đổi trên thị trường, sự trao đổi này phải
trên nguyên tắc ngang giá. Với bốn lý do trên, kinh tế thị trường ở nước ta là một tồn tại tất yếu.
Đại hội Đảng lần thứ IX đã khẳng định mô hình nền kinh tế ở nước ta trong thời kỳ quá độ là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Sự lựa chọn đó là xuất phát từ những lợi ích của việc phát triển kinh tế – xã hội đem lại cho nước ta.

11.1.1.2. Ý nghĩa, tác dụng của phát triển kinh tế thị trường ở Việt nam


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (205 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×