1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Vai trò của tài chính trong thời kỳ q độ lên CNXH ở Việt Nam:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.75 MB, 205 trang )


Chương 12: Tài chính, tín dụng, ngân hàng và lưu thông tiền tệ trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
159
Phạm vi ở tất cả các khâu của quá trình tái sản xuất. Phân phối và giám đốc là các chức năng cơ bản của tài chính, là biểu hiện của hai mặt gắn
bó chặt chẽ với nhau, thơng qua đó các chủ thể vận dụng để sử dụng tài chính như cơng cụ quan trọng phục vụ mục đích đề ra.

12.1.1.3. Vai trò của tài chính trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam:


+ Điều tiết kinh tế: Để điều tiết kinh tế, nhà nước phải kết hợp cả hai chức năng của tài chính: phân phối và giám đốc.
Trên cơ sở kiểm tra, giám sát bằng đồng tiền, nhà nước nắm được thực tế hoạt động của nền kinh tế, từ đó phát hiện ra những vấn đề cần can thiệp, điều tiết.
Thông qua chính sách thuế để điều tiết hoạt động đầu tư kinh doanh giữa các ngành. Tài chính là cơng cụ trọng yếu thúc đẩy nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội
chủ nghĩa. + Xác lập và tăng cường các quan hệ kinh tế - xã hội:
Nhà nước có thể sử dụng luật pháp để điều chỉnh mối quan hệ tài chính, quan hệ tín dụng giữa các doanh nghiệp, cũng có thể sử dụng biện pháp cấp bách buộc các doanh nghiệp thanh toán
nợ nần theo tiến độ thời gian nhất định. Để lành mạnh hóa quan hệ tài chính, Nhà nước còn phải chủ động thúc đẩy sự ra đời và
ngày càng hoàn thiện của thị trường vốn, thị trường tài chính, thị trường chứng khốn và hướng dẫn sự phát triển của chúng đúng hướng.
+ Tập trung và tích lũy, cung ứng vốn cho các nhu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước: Trong nền kinh tế ln diễn ra q trình di chuyển nguồn tài chính từ lĩnh vực sản xuất sang lĩnh vực phi
sản xuất, từ trong nước ra nước ngoài và ngược lại, từ lĩnh vực phi sản xuất sang lĩnh vực sản xuất. Nếu Nhà nước có chính sách tốt điều chỉnh các quan hệ tài chính nảy sinh trong các q
trình trên thì có thể thúc đẩy q trình đầu tư phát triển, giảm bớt các chi phí khơng cần thiết, thu hút được đầu tư nước ngoài.
+ Tăng cường tính hiệu quả cho sản xuất và kinh doanh: Thông qua việc điều chỉnh các quan hệ thu- chi tài chính, phân phối thu nhập, thực hiện theo nguyên tắc khuyến khích vật chất,
xử lý chính xác mối quan hệ về lợi ích vật chất giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động, tài chính có thể nâng cao tính hiệu quả lao động sản xuất và kinh doanh; thơng qua giám đốc tài
chính mà duy trì kỷ luật tài chính, góp phần đẩy lùi lãng phí tham ơ…
+ Hình thành quan hệ tích lũy, tiêu dùng hợp lý: Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, việc phân phối thu nhập được thực hiện theo nhiều hình thức khác nhau, Nhà nước cần thường
xuyên thực hiện việc phân phối lại và điều chỉnh sự phân phối theo định hướng xã hội chủ nghĩa. + Củng cố nhà nước, liên minh công - nông, tăng cường an ninh quốc phòng: Tài chính có
tác dụng to lớn trên lĩnh vực này.
Chương 12: Tài chính, tín dụng, ngân hàng và lưu thông tiền tệ trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
160
12.1.2. Hệ thống tài chính và chính sách tài khóa trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

12.1.2.1. Một số vấn đề chung hệ thống tài chính:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (205 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×