1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Một số vấn đề chung hệ thống tài chính: Một số bộ phận chủ yếu trong hệ thống tài chính:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.75 MB, 205 trang )


Chương 12: Tài chính, tín dụng, ngân hàng và lưu thông tiền tệ trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
160
12.1.2. Hệ thống tài chính và chính sách tài khóa trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

12.1.2.1. Một số vấn đề chung hệ thống tài chính:


Hệ thống tài chính là một tổng thể các mối quan hệ tài chính và các tổ chức bộ máy thực hiện các chức năng tài chính của các chủ thể trong nền kinh tế.
+ Tuỳ theo giác độ nghiên cứu có thể chia hệ thống tài chính theo các tiêu thức khác nhau. Cụ thể:
Theo phạm vi và tính chất các mối quan hệ, có tài chính tập trung và tài chính khơng tập trung. Theo quan hệ sở hữu, có tài chính nhà nước, tài chính các đơn vị kinh tế tập thể, tư nhân,
dân cư. Theo phân cấp quản lý, có tài chính trung ương, tài chính địa phương, tài chính cơ sở và tài
chính đối ngoại. Căn cứ vào sự hình thành, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ, có tài chính của các đơn vị
sản xuất kinh doanh, đơn vị hành chính sự nghiệp, ngân sách Nhà nước, các quỹ bảo hiểm, tài chính hộ gia đình và các tổ chức xã hội,…
+ Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có thể hình thành hệ thống tài chính theo sơ đồ sau:
Các yếu tố hợp thành đó là các tụ điểm tài chính gắn với từng chủ thể nhất định và thực hiện quá trình bơm, hút các nguồn tài chính dưới hình thức trực tiếp và gián tiếp thơng qua thị
trường tài chính.
Tài chính doanh nghiệp
Tài chính của các tổ chức tài chínhtín dụng, cơng ty
tài chính, bảo hiểm… Ngân sách
nhà nước
Thị trường tài chính
Tài chính dân cư hộ gia đình và các tổ
chức xã hội
Chương 12: Tài chính, tín dụng, ngân hàng và lưu thơng tiền tệ trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
161

12.1.2.2. Một số bộ phận chủ yếu trong hệ thống tài chính:


Ngân sách Nhà nước. Ngân sách Nhà nước là toàn bộ các khoản thu được của Nhà nước để chi bảo đảm thực hiện
các nhiệm vụ của Nhà nước. Ngân sách nhà nước là khâu chủ đạo, là điều kiện vật chất quan trọng để thực hiện các
nhiệm vụ của Nhà nước do hiến pháp quy định. Là công cụ quan trọng của Nhà nước để điều tiết vĩ mô nền kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh quốc gia.
Cơ cấu ngân sách bao gồm các khoản thu và chi: + Các khoản thu huy động vào ngân sách Nhà nước gồm:
Các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí. Các khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước.
Các khoản đóng góp của các tổ chức cá nhân. Các khoản viện trợ.
Các khoản do nhà nước vay để bù đắp bội chi được đưa vào cân đối ngân sách nhà nước. Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.
+ Các khoản chi ngân sách nhà nước: Chi ngân sách nhà nước là một hệ thống các mối quan hệ rất đa dạng và phức tạp, bao gồm:
Các khoản chi phí phát triển kinh tế xã hội Các khoản chi bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước.
Đây là những khoản chi bắt buộc trong ngân sách hà nước của mọi quốc gia nhằm giữ vững an ninh quốc phòng, ổn định chính trị xã hội.
Các khoản chi trả nợ của Nhà nước. Các khoản chi viện trợ và các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật.
Quỹ bảo hiểm: Bảo hiểm là hình thức tài chính nảy sinh trong việc giải quyết những rủi ro có thể xảy ra
trong sản xuất và đời sống xã hội. Hoạt động bảo hiểm còn có tác dụng huy động một nguồn vốn lớn bằng tiền để cung ứng
cho thị trường tài chính. Bảo hiểm bắt buộc là loại bảo hiểm do luật pháp Nhà nước quy định bắt buộc đối với chủ
thể bảo hiểm. Chẳng hạn, bảo hiểm sinh mạng trong sử dụng các phương tiện vận tải như ô tô, tàu thủy, máy bay.. để chuyên chở hành khách.
Bảo hiểm tự nguyện là hình thức bảo hiểm do hai bên thỏa thuận với nhau để ký kết hợp đồng bảo hiểm hoặc là tự nguyện đóng phí bảo hiểm theo quy định của tổ chức bảo hiểm.
Chương 12: Tài chính, tín dụng, ngân hàng và lưu thông tiền tệ trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
162
Những hình thức bảo hiểm là: + Bảo hiểm tài sản.
+ Bảo hiểm sinh mạng bao gồm các nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động hoặc các bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm cho cuộc sống khi hết khả năng lao động,
bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm tuổi già, bảo hiểm tử tuất… Chuyển sang cơ chế thị trường, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các tổ chức
và người lao động trong các doanh nghiệp, các tổ chức có thu nhập tiền lương đều phải tham gia bảo hiểm xã hội.

12.1.2.3. Chính sách tài khoá


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (205 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×