1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Tiền lương, tiền công Thu nhập từ các quỹ tiêu dùng công cộng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.75 MB, 205 trang )


Chương 13: Lợi ích kinh tế và phân phối thu nhập trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
175
13.3. CÁC HÌNH THỨC THU NHẬP. TỪNG BƯỚC THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI TRONG PHÂN PHỐI THU NHẬP

13.3.1. Các hình thức thu nhập


Tương ứng với các nguyên tắc phân phối nêu trên có các hình thức thu nhập sau:

13.3.1.1. Tiền lương, tiền cơng


Hình thức phân phối theo lao động mang lại cho người lao động phần thu nhập là tiền lương hoặc tiền công. Tiền lương là trả cho những người làm việc trong các đơn vị hành chính sự nghiệp
hoặc các đơn vị sản xuất kinh doanh ở thành phần kinh tế nhà nước và tập thể, tiền công trả cho những người làm việc trong các tổ chức kinh tế, các đơn vị tư nhân, cá thể ngồi hệ thống do nhà
nước trả lương.
Tiền lương, tiền cơng có thể được tính theo thời gian hoặc theo sản phẩm, đó là tiền lương, tiền cơng danh nghĩa. Tuy nhiên, tiền lương, tiền công danh nghĩa chưa phản ánh chính xác mức
sống của người lao động. Chỉ có tiền lương, tiền công thực tế mới bảo đảm sự tái sản xuất sức lao động một cách đúng đắn. Do vậy chính sách tiền lương phải đảm bảo cho người lao động nhận
được phần thu nhập phù hợp với sự đóng góp của họ khơng chỉ trên danh nghĩa mà cả trên thực tế. Có như vậy, mới kích thích người lao động hăng hái học tập văn hóa, khoa học, kỹ thuật, tay
nghề, phát huy sáng kiến, tăng năng suất lao động…
Ngoài ra phải biết kết hợp tiền lương với các loại tiền thưởng, kết hợp khuyến khích lợi ích vật chất với việc giáo dục chính trị, tư tưởng chống cá nhân, ích kỷ, làm dối, làm bừa, làm ẩu…

13.3.1.2. Thu nhập từ các quỹ tiêu dùng công cộng


Đối tượng hưởng thu loại thu nhập này là người lao động và các tầng lớp dân cư khác. + Người lao động ngoài tiền lương nhận được từ phân phối theo lao động, còn được nhân
các khoản thu nhập từ quỹ cơng cộng do xí nghiệp hoặc xã hội mang lại như: trợ cấp khó khăn, trợ cấp sinh đẻ, ốm đau, học hành,…
+ Các tầng lớp dân cư khác nhận được các khoản như: tiền hưu trí của người nghỉ hưu, tiền trợ cấp nuôi dưỡng người già, trẻ em, tiền cứu tế xã hội,…
Những khoản thu nhập này có tác dụng giảm bớt khó khăn cho người lao động nhất là khi tiền lương danh nghĩa còn thấp, do năng suất lao động ở nước ta chưa cao. Nó còn góp phần giải
quyết cuộc sống khó khăn của những người khơng có khả năng lao động và điều đó cũng thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng.

13.3.1.3. Lợi nhuận, lợi tức, lợi tức cổ phần


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (205 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×