1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

Kết luận và gIảI pháp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (146.34 KB, 17 trang )


dẫn tới việc không thể giải quyết đợc nợ nớc ngoài, gây ra khủng hoảng kinh tế.

III. Kết luận và gIảI pháp


Với việc nghiên cứu về mối liên hệ phổ biến của triết học Mac-Lênin, và phân tích quá trình đổi mới kinh tế nớc ta từ sau Đại hội Đảng VI có thể thấy
rằng đờng lối Xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ, kết hợp víi chđ ®éng
héi nhËp kinh tÕ qc tÕ. “ cđa Đảng là hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh của níc ta.
Cã thĨ nãi chđ ®éng héi nhËp kinh tÕ quốc tế là để tạo điều kiện xây dựng
thành công một nền kinh tế độc lập tự chủ. Mặt khác có độc lập tự chủ về kinh tế thì mới cã thĨ chđ ®éng héi nhËp kinh tÕ qc tÕ có hiệu qủa, bảo đảm chủ
quyền quốc gia và lợi ích dân tộc. Đây là một mối quan hệ biện chứng mang tính quy luật.
Trên đây là một số vấn đề cơ bản liên quan trực tiếp đến lý luận và thực tiễn về con đờng đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nớc ta mà đã đợc Đại hội IX làm rõ
và khẳng định. Qua đó chúng ta có thể khẳng định quan điểm, đờng lối, cơng lĩnh của Đảng và Nhà nớc là hoàn toàn đúng đắn. Điều này phù hợp với xu thế
phát triển của khu vực vµ thÕ giíi. Tuy më réng quan hƯ kinh tÕ đối ngoại là điều kiện rất quan trọng để phát
triển kinh tế đất nớc song đó không phải là nhân tố quyết định. Nhân tố quyết định đối với sự phát triển một nền kinh tế vững mạnh chính là sự vận hành bên
trong của nền kinh tế. Vì vậy, chúng ta hãy tự mình phát huy nội lực để phát triển kinh tế nhng khong vì thế mà đóng cửa khép mình trong khi cả thế giới
đang phát triển từng ngày, ý chí tự cờng không mâu thuẫn mà ngợc lại là điều kiện cơ bản để thu hút các nguồn lực bên ngoài.
Để thực hiện đợc nhiệm vụ trên cần phát huy cao độ nội lực, có những chính sách cụ thể lâu dài, cụ thể là:
14
Thứ nhất, chủ động tiếp cận và nghiên cứu thể chÕ cđa c¸c tỉ chøc kinh tÕ qc tÕ, x¸c định khả năng gia nhập của nớc ta để rà soát và đổi mới thể chế
kinh tế trong nớc cho phù hợp làm cơ sở để thúc đẩy hội nhập của chúng ta.
Thứ hai, tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành, mọi doanh nghiệp và mọi ngời dân Việt Nam nhận thức đúng đắn về toàn cầ hoá kinh tế, tác động
của nó đối với đời sống kinh tÕ cđa ®Êt níc ®Ĩ chđ ®éng héi nhËp.
Thø ba, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc nhằm đổi mới nâng cao trình độ khoa học kĩ thuật công nghệ và chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế
quốc dân đáp ứng yêu cầu khai thác, phát huy lợi thế của nền kinh tế trong phát
triển và hội nhập quốc tế. Tiếp tuc rà soát để kịp thời điều chỉnh cơ cấu đầu t theo hớng phát huy các nguồn vốn trong nớc để giảm sự lệ thuộc vào nơ và
viện trợ của nớc ngoài. Thứ t, trên cơ sở hội nhập kinh tế quốc tế là của một nền kinh tế, phảI đa các
doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế vào cuộc. Nếu các doanh nghiệp trong thành phần kinh tế không sẵn sàng tham gia cạnh tranh quốc tế thì
họi nhập kinh tế của ta khó lòng vợt qua thách thức để tận dụng cơ hội.
Thứ năm , tiếp tục đổi mới để nâng cao vai trò quản lý, hớng dẫn của nhà níc
trong héi nhËp kinh tÕ qc tÕ. CÇn cã mét nhà nớc thông minh năng động và cã hiÖu nùc trong viƯc qu¶n lý nền kinh tế nói
chungvà quản lý tiến tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ nãi chung. Thø sáu, tất cả những giải pháp trên chung quy lại là phải có con ngời. Con
ngời Việt Nam thông minh cần cù, vấn đề còn lại là tiếp tục đổi mới hệ thống giáo dục, hớng giáo dục đào tạo vào nhằm vào yêu cầu thúc đẩy hội nhập kinh
tế quốc tế.
Đảng đã xác định mục tiêu chiến lợc 10 năm 2001-2010 là: Đa nớc ta ra
khỏi tình trạng kém phát triển; nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân; tạo nền tảng để đến năm 2020 nớc ta cơ bản trở
thành một nớc công nghiệp theo hớng hiện đại. Nguòn lực con ngời, năng lực
khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế, quốc phòng, an ninh đợc tăng cờng; thể chế kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa đợc
15
hình thành về cơ bản; vị thế của nớc ta trên trờng quốc tế đợc nâng cao.
[Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX].
Con đờng phát triển kinh tế của đất nớc ta là hoàn toàn rộng mở, cơ hội cũng nhiều và thách thức cũng nhiều. Nhng với bản lĩnh của con ngời Việt
Nam, khả năng lãnh đạo, đờng lối đúng đắn của Đảng và Nhà nớc, đặc biệt là
sức mạnh của toàn thể nhân dân Việt Nam trên con ®êng x©y dùng ®Êt níc; chóng ta tin tëng r»ng Việt Nam sẽ ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn nh
Bác Hồ hằng mong muốn.
16
danh sách tài liệu tham khảo
- Giáo trình triết học Mac-Lênin Tập II. - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX.
- T tởng Hồ Chí Minh soi sáng con đờng Đảng ta và nhân dân ta tiến vào thế kỷ XXI -Lê Khả Phiêu.
- Báo cáo: Tổng kết việc thực hiện chủ trơng chuyển đổi cơ cấu kinh tế và cơ cấu đầu t 10 năm 1991-2000. - Bộ Kế hoạch và Đầu t.
- Báo cáo: Tình hình thực hiện nghị quyết của quốc hội về nhiệm vụ năm 2001 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2002. - Bộ
Kế hoạch và Đầu t. - Tạp chí Lý luận chính trị số tháng 8-2001.
- Sách giáo khoa Địa lý lớp 12. - Bộ Giáo dục và Đào tạo.
17

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (17 trang)

×