1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Sinh học >

Những chuyển hóa cơ bản làm ơi thối protein là Từ Histidin tạo thành histamin là loại chuyển hóa nào? Lizin khử CO Phản ứng tạo mercaptan thường xảy ra với các aa chứa Aa nào bị vhuyển hóa thành scatol và indol Các lipoprotein bị chuyển hóa có mùi Phản ứn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (519.97 KB, 87 trang )


Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 1 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn
BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HOÁ SINH

CHƯƠNG PROTEIN


PHẦN 1
1. Trong quá trình bảo quản thực phẩm giàu protein thường xảy ra hiện tượng ôi thối, nguyên nhân là:
A. Do tác dụng của VSV từ môi trường xâm nhập vào B. Do tác dụng của enzym có sẵn trong thực phẩm và của VSV từ môi trường xâm
nhập vào C. Do nhiệt độ môi trường bảo quản
D. Do VSV có trong thực phẩm

2. Những chuyển hóa cơ bản làm ơi thối protein là


A. Phản ứng khử amin B. Phản ứng hử cacboxyl
C. Phản ứng khử amin khử cacboxyl D. Phản ứng tạo thành photpho
3. Từ Histidin tạo thành histamin là loại chuyển hóa nào?
A. Phản ứng khử amin B. Phản ứng khử cacboxyl
C. Phản ứng khử amin khử cacboxyl D. Phản ứng tạo mercaptan

4. Lizin khử CO


2
tạo thành
A. Etyl mercaptit B. Cacdaverin
C. Scatol D. Phenol

5. Phản ứng tạo mercaptan thường xảy ra với các aa chứa


A. Fe B. Mg
C. Cu D. S

6. Aa nào bị vhuyển hóa thành scatol và indol


A. Methionine B. Threonine
C. Arg D. Triptophan

7. Các lipoprotein bị chuyển hóa có mùi


A. Thối B. Khai
C. Tanh D. Rất thối và tanh

8. Phản ứng tạo phosphin xảy ra với


A. Các aa chứa lưu huỳnh B. Phosphoprotein
C. Lipoprotein D. Phosphoprotein và nucleoprotein

9. Mùi tanh khi lipopro bị chuyển hóa là mùi của


Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 2 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn
A. Trimetylamin B. Colin
C. Acidindolaxetic D. Oxytrimetylamin

10. Phản ứng khử amin có mấy loại


A. 2 B. 3
C. 4 D. 5

11. Chọn đáp án sai: Methyl mercaptan có thể gây tác hại


A. Tổn thương thận B. Liệt cơ
C. Tổn thương gan D. Phù phổi

12. Aa nào bị khử amin nội phân tử


A. Alanine B. Phenylamine
C. Acid glutamic D. Aspartic acid

13. Chọn đáp án sai: Protein mô cơ gồm


A. Miozin B. Miogen
C. Glibulin D. Albumin

14. Khi đun nóng colagen trong nước sau đó để nguội tạo thành


A. Khơng ảnh hưởng B. Glutin
C. Gel D. Sol đặc

15. Chọn đáp án sai. Elastin bền vững với


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

×