1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Sinh học >

Nhóm gồm các protein đơn giản Glutelin là protein đơn giản có cấu trúc bậc mấy Albumine lòng trắng trứng có phân tử lượng là Tính chất của Glutelin là Tính chất của Globulin là Tính chất của Histon là Tính chất của Prolamin Thành phần Protein của sữa gồm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (519.97 KB, 87 trang )


Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 8 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn 66. Sự thẩm thấu của muối vào thịt sẽ làm:
A. Tăng chất dinh dưỡng: tăng chất béo, tăng lượng protein trong thịt. B. Hao hụt chất dinh dưỡng: chất béo hao hụt nhiều, protein hao hụt nhiều, lượng
protein trong nước tăng. C. Hao hụt chất dinh dưỡng: chất béo hao hụt ít, protein hao hụt ít, lượng protein
trong nước tăng. D. Hao hụt chất dinh dưỡng: chất béo hao hụt ít, protein hao hụt nhiều, lượng protein
trong nước tăng. 67. Protein đơn giản có thể chia làm mấy loai
a. 1 b.2
c.3 d.5

68. Nhóm gồm các protein đơn giản


a. Histon, Albumine, Prolamine, Lipoprotein, Glicoprotein b. Albumine, Globulin, Prolamine, Glutelin, Histon
c. Nucleoprotein, Albumine, Metaloprotein, Histon, Prolamine d. Albumine, Prolamine, Cromoprotein,Hemoglobin, Glutelin

69. Glutelin là protein đơn giản có cấu trúc bậc mấy


a.1 b.2
c.3 d.4

70. Albumine lòng trắng trứng có phân tử lượng là


a.65 000 dalton b.60 000 dalton
c.12 000 dalton d.45 000 dalton

71. Tính chất của Glutelin là


a. Khơng tan hoặc tan rất ít trong nước, tan trong dd lỗng của muối trung hoà b. Tan trong dung dịch kiềm hoặc axit lỗng
c. Tan trong nước, khơng tan trong dd amoniac lỗng d. Khơng tan trong nứoc hoặc dd muối khống, tan trong etanol hoặc izpropanol
70-80

72. Tính chất của Globulin là


a. Không tan hoặc tan rất ít trong nước, tan trong dd loãng của muối trung hoà b. Tan trong dung dịch kiềm hoặc axit lỗng
c. Tan trong nước, khơng tan trong dd amoniac lỗng d. Khơng tan trong nứoc hoặc dd muối khống, tan trong etanol hoặc izpropanol
70-80

73. Tính chất của Histon là


a. Khơng tan hoặc tan rất ít trong nước, tan trong dd lỗng của muối trung hồ b. Tan trong dung dịch kiềm hoặc axit loãng
c. Tan trong nước, khơng tan trong dd amoniac lỗng d. Khơng tan trong nứoc hoặc dd muối khống, tan trong etanol hoặc izpropanol
70-80

74. Tính chất của Prolamin


a. Khơng tan hoặc tan rất ít trong nước, tan trong dd lỗng 9ã b. Tan trong dung dịch kiềm hoặc axit lỗng
c. Tan trong nước, khơng tan trong dd amoniac lỗng d. Khơng tan trong nứoc hoặc dd muối khoáng, tan trong etanol hoặc izpropanol
70-80
75. Người ta đã tách được từ nhiễm sắc thể của tế bào ơcariot bao nhiêu dạng histon
a.1 b.5
Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 9 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn
c.6 d.7

76. Thành phần Protein của sữa gồm


a.Cazein: 2-4,5 b. α–lactoalbumin: 0.5-1, β-lactoalbumin: 0,1
c.Lactoglobulin: 0,1 d.Cả a,b,c đều đúng

77. Thành phần Protein có trong sũa người


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

×