1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Sinh học >

Protein nào sau đây có vai trò vận chuyển các chất trong cơ thể Protein thực phẩm được chia làm mấy loại Elastin là một protein : Protein chính trong sự kiến tạo,chống đỡ cơ học của tơ tằm là : Một số chỉ tiêu để đánh giá chất lượng của protein Tính chất

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (519.97 KB, 87 trang )


Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 15 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn
a. Vận chuyển cholesterol từ mô ngoại đến gan b. Vận chuyển cholesterol từ gan đến mô ngoại
c. Vận chuyển triaxylglixerol được tổng hợp trong cơ thể đến mô mỡ d. Vận chuyển triaxylglixerol được tổng hợp từ ngồi mơi trường
đến mơ mỡ 142.Nhóm ngoại của glycoprotein là:
a. Saccarid c. Glucid b. Phosphorid d. Lipid
143.Glicoprotein có trong: a. mô động vật c. mô thực vật
b. vi sinh vật d. tất cả các câu trên đều đúng 144. Metaloprotein có chức năng:
a. vận chuyển và dự trữ kim loại b. liên kết giữa kim loại và apoprotein không bền
c. tham gia trong hoạt động xúc tác của enzyme d. tất cả đều đúng
PHẦN 2

1. Protein nào sau đây có vai trò vận chuyển các chất trong cơ thể


a.Troponin b.Hemoxiamin
c.Actin d.cả a và b

2. Protein thực phẩm được chia làm mấy loại


a.2 b.3
c.4 d.5
3. Lysozyme có nhiều trong nước mắt ,có khả năng phá vỡ tế bào vi sinh vật,bảo vệ hữu hiệu cơ thể khỏi sự xâm nhập của :
a.Virut b.Vi khuẩn
c.Enzim tripsin d.cả a và b
4.Colagen chiếm bao nhiêu phần trăm lượng protein trong cơ thể người
a.10-15 b.17-25
b.20-25 d.23-28

5. Elastin là một protein :


a.Xúc tác b.Cấu trúc
c.Vận chuyển d.Điều hòa q trình trao đổi chất

6. Protein chính trong sự kiến tạo,chống đỡ cơ học của tơ tằm là :


a.Elastin b.Firoin
c.Sclerotin d.Feritin
7. Khi hàm lượng protein trong khẩu phần ăn đạt từ 18-20 thì khả năng tích lũy vitamin A là :
a.Vừa đủ đối cơ thể b.Thấp nhất đối cơ thể
c.Cao nhất đối cơ thể d.Khơng ảnh hưởng gì đối với cơ thể
8. Khi so sánh protein động vật và protein thực vật thì có thể rút ra một số kết luận sau:chọn câu đúng nhất :
a.Protein động vật có chất lượng cao hơn protein thực vật b. Protein động vật có chất lượng thấp hơn protein thực vật
c. Protein động vật có chất lượng bằng với protein thực vật d.Không thể so sánh được
Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 16 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn 9. Protein trong ngũ cốc thường nghèo :
a.Tyrosin b.Phenylalanin
c.Cistein d.Lysin

10. Một số chỉ tiêu để đánh giá chất lượng của protein


a.PED,CUH,KFH b.NPH,BV,COH
c.PER,NPU,BV d.PEV,COH,BV

11. Tính chất cố kết và giữ khí trong bánh mì là các protein đặc hữu sau:


a.Aladin và glutenin b.Prolamin và glutenin
c.Gliadin và glutenin d.Lysin và gliadin
12. Hợp phần chủ yều quyết định toàn bộ dặc trưng của khẩu phần thức ăn là :
a.Gluxit b.Protein
b.Lipit d.Vitamin
13.Chất dự trữ chính trong lòng trằng trứng là :
a.Ovalbumin b.Mioglobin
b.Prolamin d.beta-lactoglobulin

14. Protein gây di ứng đối với sữa là :


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

×