1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Sinh học >

Lipit góp phần tạo ra A. Tính cảm vị Lipit xà phòng hố được bao gồm A. Glixerit, sterid, glixerophospholipit Lipit thực sự là A. những este Ở thực vật lipit chủ yếu có trong A. đậu nành, oliu, cọ , hướng dương Chức năg sinh học của lipit A. Tạo hình, cung

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (519.97 KB, 87 trang )


Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 21 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn 8.Thuỷ fân hoàn toàn Lipozol thu được:
A.Inozit , axit phosphric B.A xit ta rtronic , a xit béo, etanolamin
C.Galactoza D.Cả 3 đều đúng
9.Spingolipid không tan trong: A.Clorofom
B.Rượu C.Ete etylic
D.Cả 3 đúng 10.Liên kết este giữa axit béo và glyxerin bị fá vỡ trong môi trường:
A.Kiềm nhẹ B.A xit
C.Trung tính D.Mơi trường mạnh
11. Lipit là hợp chất hữu cơ tự nhiên có tính chất chung là A. Tan trong nước và các dung môi hữu cơ
B.Khơng hồ tan trong nước và các dung mơi hữu cơ C. Khơng hồ tan trong nước mà hồ tan trong các dung môi hữu cơ
D. Tan trong nước và khơng hồ tan trong các dung mơi hữu cơ 12. Lipit là hợp phần cấu tạo quan trọng của
A. Màng sing học B. Màng sinh chất
C.Tế bào D. Cơ thể sống

13. Lipit góp phần tạo ra A. Tính cảm vị


B. Kết cấu C. Cả A,B đều đúng
D. Cả A,B đều sai 14. Dựa vào phản ứng xà phòng hố lipit được chia làm mấy loại
A.2 B.3
C.4 D.5

15. Lipit xà phòng hố được bao gồm A. Glixerit, sterid, glixerophospholipit


B. Etolit, glixerophospholipit, glixerit C. Glixerit, glixerophospholipit, sápcerid
D. Lipoit, glixerit, cerid 16. Dựa vào độ hoà tan lipit được chia làm mấy nhóm
A.1 B.2
C.3 D.4

17. Lipit thực sự là A. những este


B. Amit của axit béo với nhiều rượu C. Amit của axit béo có từ 2 cacbon trở lên với 1 rượu
Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 22 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn
D. tất cả đều đúng 18. dụa vào thành phần cấu tạo lipit được chia làm hai nhóm
A. Lipit xà phòng hố được và khơng xà phòng hố được B. lipit thực sự và lipoit
C. Lipit đơn giản và lipit phức tạp D. Tất cả đều sai

19. Ở thực vật lipit chủ yếu có trong A. đậu nành, oliu, cọ , hướng dương


B. Ớt, cà chua, hành C. cải, xà lách, gấc
D. tất cả đều sai 20. ở động vật lipit chủ yếu có trong
A. các mơ mỡ dưới da B. Ĩc
C. Sữa D. Tất cả đều đúng

21. Chức năg sinh học của lipit A. Tạo hình, cung cấp nămg lượng cho cơ thể


B.Chống va đập cơ học, chống lạnh bảo vệ các cơ quan bên trong C. Dung mơi hồ tan vitamin
D. tất cả đều đúng 22.Triacylglycerol là este của:
A. glyxerin và acid béo bậc cao B. Rượu đơn chức và acid béo
C. 3 fân tử rượu và acid béo D. Tryglyxerol và acid béo

23. Nhiệt độ nóng chảy của triglyxerit phụ thuộc vào: A. Gốc R


B. Nhóm OH C. Nhóm COOH
D. Cả b và c 24. Các acid béo không no thường ở dạng:
A. Trans B. Cis
C. L D. D
25.Chỉ số iot của mỡ và dầu như thế nào: A. Mỡdầu
B. Mỡ = dầu C. Mỡ dầu
D. Cả 3 đều sai 26. Chỉ số este được tính theo cơng thức:
A. E=X+A B. E=X-A
C. E=A-X D. E=R-A

27. Chỉ số iot càng cao thì A. Acid béo càng no


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

×