1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Sinh học >

Chỉ số iot càng cao thì A. Acid béo càng no Kí hiệu C18 có nghĩa là A. Acid béo có 18C và có 1 nối đơi ở vị trí số 9 Cơng thức của acid béo no A. CnH2n+2O2 Xà phòng mềm là muối của kim loại nào A. Na Nhiệt độ chuyển este hố thường A. 70-1000C Để tăng độ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (519.97 KB, 87 trang )


Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 22 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn
D. tất cả đều đúng 18. dụa vào thành phần cấu tạo lipit được chia làm hai nhóm
A. Lipit xà phòng hố được và khơng xà phòng hố được B. lipit thực sự và lipoit
C. Lipit đơn giản và lipit phức tạp D. Tất cả đều sai

19. Ở thực vật lipit chủ yếu có trong A. đậu nành, oliu, cọ , hướng dương


B. Ớt, cà chua, hành C. cải, xà lách, gấc
D. tất cả đều sai 20. ở động vật lipit chủ yếu có trong
A. các mơ mỡ dưới da B. Ĩc
C. Sữa D. Tất cả đều đúng

21. Chức năg sinh học của lipit A. Tạo hình, cung cấp nămg lượng cho cơ thể


B.Chống va đập cơ học, chống lạnh bảo vệ các cơ quan bên trong C. Dung mơi hồ tan vitamin
D. tất cả đều đúng 22.Triacylglycerol là este của:
A. glyxerin và acid béo bậc cao B. Rượu đơn chức và acid béo
C. 3 fân tử rượu và acid béo D. Tryglyxerol và acid béo

23. Nhiệt độ nóng chảy của triglyxerit phụ thuộc vào: A. Gốc R


B. Nhóm OH C. Nhóm COOH
D. Cả b và c 24. Các acid béo không no thường ở dạng:
A. Trans B. Cis
C. L D. D
25.Chỉ số iot của mỡ và dầu như thế nào: A. Mỡdầu
B. Mỡ = dầu C. Mỡ dầu
D. Cả 3 đều sai 26. Chỉ số este được tính theo cơng thức:
A. E=X+A B. E=X-A
C. E=A-X D. E=R-A

27. Chỉ số iot càng cao thì A. Acid béo càng no


B. Acid béo càng không no
Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 23 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn
C. Acid béo no= acid béo không no D. Cả a,b,c đều đúng

28. Kí hiệu C18 có nghĩa là A. Acid béo có 18C và có 1 nối đơi ở vị trí số 9


B. Acid béo có 18C và có 9 nối đơi C Acid béo có 9C và 9 nối đơi
D. Acid béo có 27C 29. Triacylglyxerin của động vật thường tập trung ở
A. Các tế bào của mô mỡ B. Gan
C.Tế bào thần kinh D. Cả a,b,c đều sai
30. Phản ứng hydro hoá là A. Phản ứng gắn hydro vào nối đôi của acid béo không no trong các glyxerit
B. Phản ứng cho hydro tạo thành acid béo không no C. Cả a,b đều sai
D. Cả a,b đều đúng 31.Mỡ động vật và dầu thực vật ở nhiệt độ thường
A. Đều ở trạng thái lỏng B. Mỡ động vật ở trạng thái lỏng, dầu thực vật ở trạng thái rắn
C. Mỡ động vật ở trạng thái rắn và dầu thực vật ở trạng thái lỏng D. Đều ở trạng thái rắn
32. Công thức của acid béo no A. CnH2n+2O2
B. CnH2nO2 C. CnH2n-1O2
D. CnH2nO4 33. Độ khơng no hay khơng bão hồ của acid béo được biểu thị bằng acid nào
A. Chỉ số acid B. Chỉ số xà phòng
C. Chỉ số este D. Chỉ số iot

34. Xà phòng mềm là muối của kim loại nào A. Na


B. K C. Ca
D. Li 35. Xà phòng thường là muối kim loại
A. Na B.K
C. Ca D. Li

36. Nhiệt độ chuyển este hoá thường A. 70-1000C


B. 110-1600C C. 170-2200C
D. Tất cả đều sai 37. Chất xúc tác thường dùng trong phản ứng chuyển este hoá
A. CH3COOH
Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 24 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn
B. H2SO4 đặc C. Alcolat kiềm
D. CH3COONa 38. Cơ thể động vật không tổng hợp được
A. Acid béo no B. Acid béo không no
C. Cả 2 đúng D. Cả 2 sai

39. Để tăng độ bền dầu người ta dùng phản ứng A. Phản ứng thuỷ phân


B. Phản ứng chuyển este hoá C.Phản ứng hydro hoá
D. Tất cả đều sai 40. Chỉ số phản ánh sự ơi hố của dầu mỡ
A. Chỉ số acid B. Chỉ số este
C. Chỉ số xà phòng D. Chỉ số peoxit

41. Glycolipid có mấy nhóm: A. 2 nhóm


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

×