1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Sinh học >

Glucza.6.phoshat chứa bao nhiêu gốc phosphat: Một phân tử glucoza sẽ cho bao nhiêu phân tử axit piruvic: Glucoza gluco-6-phosphat là quá trình Ý nghĩa của pha tối trong quá trình quang hợp là: Trong pha sáng của quang hợp, nước đ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (519.97 KB, 87 trang )


Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 54 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn 1. Chất nhận điện tử cuối cùng cúa hơ hấp hiếu khí là:
A. CO
2
B. Nitrat C. Sulfat D. O
2

2. Glucza.6.phoshat chứa bao nhiêu gốc phosphat:


A. 2 B. 4 C.6 D.1

3. Một phân tử glucoza sẽ cho bao nhiêu phân tử axit piruvic:


A. 2 B. 4 C.3 D.1

4. Glucoza gluco-6-phosphat là quá trình


A. Khử phosphat. B. Phosphat hóa.
C. Cả 2 phương án trên đều đúng. D. Cả 2 phương án trên đều sai.
5. Liên kết giàu năng lượng được kí hiệu là: A. - P B. + P C. P D. ~ P

6. Ý nghĩa của pha tối trong quá trình quang hợp là:


A. Tổng hợp chất hữu cơ, tích lũy năng lượng và tạo một lượng dưỡng khí. B. Chuyển năng lượng ánh sáng thành năng lượng liên kiết và tích lũy năng
lượng cho cây. C. Tổng hợp chất hữu cơ và chuyển năng lượng ánh sáng thành năng lương
liên kết. D. Tất cả đều sai.
7. Câu phát biểu nào sau đây là đúng vè liên kết photphate nghèo năng lượng A. Năng lượng giải phóng ra là lớn hơn hoặc bằng 6.6 Kcalmol.
B. Tương đối bền. C. Tương đối không bền.
D. Kí hiệu là ~ P 8. Trong quang hợp O
2
được tạo ra từ quá trình nào sau đây?
A. Hấp thu ánh sáng của diệp lục. B. Quang phân ly nước.
C. Các phản ứng oxy hoá - khử. D. Truyền điện tử.

9. Trong pha sáng của quang hợp, nước được phân ly nhờ:


A. Năng lượng của ánh sáng. B. Sự gia tăng nhiệt độ trong tế bào.
C. Sự xúc tác của diệp lục. D. Quá trình chuyển điện tử quang hợp.

10. Nguồn năng lượng chủ yếu của pha tối chủ yếu lấy từ


A. Ánh sáng mặt trời. B. ATP và NADPH từ pha sáng đưa sang.
C. ATP do các ty thể trong tế bào cung cấp. D. Không cần năng lựợng.
11. Chu trình nào sau đây thể hiện cơ chế của phản ứng trong pha tối của quá trình quang hợp.
A. Chu trình Crebs. B. Chu trình Cnos.
C. Chu trình Calvin. D. Chu trình Glycolysis.
12. Trong chu trình Crebs, mỗi phân tử Acetyl – CoA được oxy hố hầon tồn sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử CO
2
.
A. 1 phân tử.
Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 55 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn
B. 2 phân tử. C. 3 phân tử.
D. 4 phân tử.

13. Phản ứng phosphoryl hóa:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

×