1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Sinh học >

Phản ứng phosphoryl hóa: Q trình đồng hóa theo thứ tự bao gồm: Vai trò của quang hợp: Liên kết phosphate nghèo năng lượng có: Phosphoryl hóa và khử phosphoryl là 2 q trình: Liên kết nghèo năng lượng là: Liên kết giàu năng lượng là: Enzyme trong q trình ph

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (519.97 KB, 87 trang )


Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 55 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn
B. 2 phân tử. C. 3 phân tử.
D. 4 phân tử.

13. Phản ứng phosphoryl hóa:


A. Tạo liên kết phosphat và tích trữ năng lượng. B. Cắt đứt liên phosphat và tích trữ năng lượng.
C. Tạo liên kết phosphat và tạo PVC tự do. D. Cắt đứt liên kết phosphat và tạo PVC tự do.
14. Trong q trình đồng hóa tinh bột và xenlulose dưới tác dụng của enzyme có trong dịch tiêu hóa khi thủy phân sản phẩm sẽ là:
A. Glucose, mantose. B. Glucose, acid amin.
C. Mantose, saccarose. D. Saccarose, acid amin.

15. Q trình đồng hóa theo thứ tự bao gồm:


A. Tiêu hóa, hấp thu hóa học, tổng hợp sản phẩm. B. Hấp thu hóa học, tiêu hóa, tổng hợp sản phẩm.
C. Tổng hợp, tiêu hóa, hấp thu hóa học sản phẩm. D. Hấp thu hóa học, tổng hợp, tiêu hóa sản phẩm.

16. Vai trò của quang hợp:


A. Tổng hợp chất hữu cơ. B. Tích lũy năng lượng.
C. Điều hòa khơng khí. D. Cả ba phát biểu trên đều đúng.

17. Liên kết phosphate nghèo năng lượng có:


A. Năng lượng giải phóng ≥ 6.6 kcalmol, kí hiệu -P B. Năng lượng giải phóng ≥ 6.6 kcalmol, kí hiệu ~P
C. Năng lượng giải phóng ≤ 5 kcalmol, kí hiệu ~P D. Năng lượng giải phóng ≤ 5 kcalmol, kí hiệu –P

18. Phosphoryl hóa và khử phosphoryl là 2 quá trình:


A. Liên tiếp. B. Song song.
C. Đối nghịch. D. Cả 3 đều sai.

19. Liên kết nghèo năng lượng là:


A. Năng lượng giải phóng  6,6 Kcalmol. B. Kí hiệu – P.
C. Tương đối không bền. D. Liên kết thu năng lượng.

20. Liên kết giàu năng lượng là:


A. Năng lượng giải phóng  6,6 Kcalmol. B. Kí hiệu  P.
C. Tương đối khơng bền. D. Cả 3 đều đúng.

21. Enzyme trong q trình phosphoryl hóa là:


A. Enzyme Glucokinase. B. Enzyme Glucose Phosphate.
C. Cả 2 đều đúng. D. Cả 2 đều sai.
Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 56 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn 22. Enzyme trong quá trình khử phosphoryl là:
A. Enzyme Glucokinase. B. Enzyme Glucose Phosphate.
C. Cả 2 phát biểu trên đều đúng. D. Cả 2 phát biểu trên đều sai.

23. Phosphoryl hóa là:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

×