1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Sinh học >

Trong mơi trường kiềm các monosacchride là: Glucose trong tự nhiên có độ quay cực là bao nhiêu? A. -52,5 Nhóm –OH ở vị trí nào của các monosaccaride tham gia phản ứng ester? A. 1-4 Sản phẩm tạo thành của phản ứng pentose, hexose với hcl 12 hoặc H

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (519.97 KB, 87 trang )


Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 61 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn
C. cả a, b đều đúng D. đáp án khác

10. Monosaccarit tồn tại ở 2 dạng nào A. Aldehyde và axit cacboxylic


B. Aldehyde và ketone C. ketone và axit cacboxylic
D. đáp án khác 11: trong tự nhiên các vòng Pyranose thường gặp ở dạng nào
A. ghế B. thuyền
C. cả 2 dạng trên D. đáp án khác
12: Glyceraldehyde thuộc nhóm …, dihydroxyacetone thuộc nhóm …. A. Aldose, ketone
B. Ketose, aldose C. Aldose, aldose
D. Ketose, ketose 13.Các monosaccharide có mấy tính chất vật lý cơ bản:
a.3 b.4
c.5 d.5

14. Các monosaccharide co mấy tính chất hố học:


a.3 b.4
c.5 d.6
15.Cho glucoza tác dụng với HNO
3
thì sản phẩm tạo thành là:
a.Acid saccaric b.Acid glucoronic
c.Acid gluconic d.Sorbitol
16.Cho glucoza tác dụng với Br
2
+ H
2
O thì sản phẩm tạo thành là:
a.Acid saccaric b.Acid glucoronic
c.Acid gluconic d.Sorbitol
17.Cho glucoza tác dụng với Hg + Na thì sản phẩm tạo thành là:
a.Acid saccaric b.Acid glucoronic
c.Acid gluconic d.Sorbitol

18. Trong môi trường kiềm các monosacchride là:


a.chất oxi hoá yếu b.Chất khử yếu
c.Chất oxi hoá mạnh d.Chất khử mạnh
19. Để định lượng đường khử theo phương pháp Bectrand.Người ta ứng dụng tính chất nào của monosaccharide:
Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 62 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn
a.Phản ứng tạo ester b.Phan ứng với acid
c.Phản ứng với kiềm d.Phản ứng khử
20.Các glycoside bền vững với các chất nào sau đây:
a.Acid b.Kiềm
c.Dung môi d.Tất cả a,b,c
21. Glucose trong tự nhiên có độ quay cực là bao nhiêu? A. -52,5
B. +52,5 C. -92,4
D. +92,4
22. Độ phân cực của các monosaccaride phụ thuộc vào? A. Trật tự sắp xếp các nhóm –OH
B. Mơi trường hòa tan C. Khơng phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài
D. Cả a và b 23. Phản ứng oxy hóa các monosaccaride xãy ra trong môi trường nào?
A. Bằng các dung dịch Cl, Br, I trong môi trường kiềm B. Dung dịch kiềm của các ion kim loại
C. Môi trường acid H
2
SO
4
D. Cả a và b 24. Sản phẩm của phản ứng khử các monosaccaride ?
A. Polysaccaride B. Lipoprotein
C. Furfurol D. Polyol tương ứng
25. Nhóm –OH ở vị trí nào của các monosaccaride tham gia phản ứng ester? A. 1-4
B. 1-2 C. 1-6
D. 1-5 26. Bản chất của phản ứng tạo liên kết glycoside của monosaccaride là phản
ứng? A. Phản ứng oxy hóa – khử
B. Phản ứng tạo liên kết ete C. Phản ứng phân giải
D. Phản ứng chuyên nhóm chức 27. Glycoside bị thủy phân trong mơi trường nào?
A. Acid B. Trung tính
C. Rượu có nồng đọ thấp D. Dung dịch muối đậm đặc

28. Sản phẩm tạo thành của phản ứng pentose, hexose với hcl 12 hoặc H


2
SO

là? A. Furfurol
B. Oxymethyfurfurol
Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 63 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn
C. Aglucon D. Cả a và b
29. Ứng dụng tiêu biểu của phản ứng giữa monosaccaride với acide trong thực phẩm là?
A. Làm kẹo dẻo B. Nấu sirô
C. Làm kẹo rắn D. Tạo màu sản phẩm

30. Trong môi trường kiềm yếu như BaOH


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

×