1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Sinh học >

Trong mơi trường kiềm yếu như BaOH Pentose là a. monosaccarit 7 cacbon D – Xylose có chủ yếu trong: Hexose điển hình: Lượng Glucose trong máu của cơ thể con người và động vật Sorbitol và manitol là sản phẩm của phản ứng glucose có nhiều trong: A. táo D

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (519.97 KB, 87 trang )


Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 63 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn
C. Aglucon D. Cả a và b
29. Ứng dụng tiêu biểu của phản ứng giữa monosaccaride với acide trong thực phẩm là?
A. Làm kẹo dẻo B. Nấu sirô
C. Làm kẹo rắn D. Tạo màu sản phẩm

30. Trong môi trường kiềm yếu như BaOH


2
, CaOH
2
hiện tượng gì sẽ xảy ra giữa các monosaccaride?
A. Chuyển nhóm chức B. Đồng phân hóa
C. Caramen D. Cả a, b, c
31. Hiện tượng chuyển từ mạch thẳng sang mạch vòng của các monosaccaride xảy ra trong môi trường nào?
A. Kiềm yếu B. Kiềm loãng
C. Kiềm đặc D. Cả a, b, c

32. Pentose là a. monosaccarit 7 cacbon


b. monosaccarit 5 cacbon c. disaccarit từ α – glucose và β – glucose
d. disaccarit từ 2 α – glucose 33. Một số Pentose
a. L – Arabinose, D – Xylose,D – Ribose, D – Deroxyribose b. L – Arabinose, D – Galactose,D – Ribose, D – Deroxyribose
c. D – Galactose, D – Manose,D – Ribose, D – Deroxyribose d. L – Arabinose, D – Manose,D – Ribose, D – Deroxyribose

34. D – Xylose có chủ yếu trong:


a. Tơm, cua… b. Gỗ, rơm…
c. Xác động vật d. Tất cả đều sai

35. Hexose điển hình:


a. D – Glucose b. D – Galactose
c. D – Manose d. Tất cả đều đúng

36. Lượng Glucose trong máu của cơ thể con người và động vật


a. Thay đổi định kì b. Khơng ổn định
c. Cố định d. Tất cả đều sai

37. Sorbitol và manitol là sản phẩm của phản ứng


a. Khử Glucose b. Khử Fructose
c. Khử Galactose
Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 64 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn
d. Khử Manose 38. fructose phổ biến trong:
A. động vật B. vi sinh
C. thực vật D. thực vật, động vật

39. glucose có nhiều trong: A. táo


B. nho C. cam
D. tinh bột 40. D- Mantose có trong thành phần:
a. poectic b. hemicellulose
c. furanos d. cellulose

41. D- Glactose là thành phần: a. hemicellulose


b. cellulose c. furanos
d. poectic 42. Monosaccharide điển hình:
pentose, arabinose xylose, hexose
pentose, hexose arabinose, xylose

43. Hexose là:


monosaccharide 5cacbon monosaccharide 6cacbon
c. disaccarit từ α – glucose và β – glucose d. disaccarit từ 2 α – glucose
44.Các Disaccharide tác dụng được với các chất oxi hóa CuO,HNO
3
,dd Brom:
a. Saccharroze và Mantose b. Mantose, Lactose và Cellobiose
c. Saccharroze và Lactose d. Khơng có đường nào tác dụng

45. Sự khác nhau về tính chất của các Disaccharide có thể do:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

×