1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Sinh học >

Sự khác nhau về tính chất của các Disaccharide có thể do: Saccharroze có cơng thức kết hợp bởi: Mantose có cơng thức kết hợp bởi: Lactose có cơng thức kết hợp bởi: Chọn câu trả lời đúng về : “?”

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (519.97 KB, 87 trang )


Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 64 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn
d. Khử Manose 38. fructose phổ biến trong:
A. động vật B. vi sinh
C. thực vật D. thực vật, động vật

39. glucose có nhiều trong: A. táo


B. nho C. cam
D. tinh bột 40. D- Mantose có trong thành phần:
a. poectic b. hemicellulose
c. furanos d. cellulose

41. D- Glactose là thành phần: a. hemicellulose


b. cellulose c. furanos
d. poectic 42. Monosaccharide điển hình:
pentose, arabinose xylose, hexose
pentose, hexose arabinose, xylose

43. Hexose là:


monosaccharide 5cacbon monosaccharide 6cacbon
c. disaccarit từ α – glucose và β – glucose d. disaccarit từ 2 α – glucose
44.Các Disaccharide tác dụng được với các chất oxi hóa CuO,HNO
3
,dd Brom:
a. Saccharroze và Mantose b. Mantose, Lactose và Cellobiose
c. Saccharroze và Lactose d. Khơng có đường nào tác dụng

45. Sự khác nhau về tính chất của các Disaccharide có thể do:


a. Sự kết hợp hai Monosacarit thơng qua một nhóm –OH glycoside và một nhóm -OH rượu
b. Sự kết hợp hai Monosacarit thơng qua hai nhóm –OH glycoside c. a,b đúng
d. a,b sai
46. Saccharroze có nhiều trong củ cải đường ,mía…vì thế it nguyên nhân gây sâu răng một cách trực tiếp:
a. Trực tiếp b. Gián tiếp
c. Không bị sâu răng d.Cả a,b đều đúng

47. Saccharroze có cơng thức kết hợp bởi:


Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 65 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn
a. B - D – glucoza và β - D - fructoza b. B - D – fructoza và . B - D - fructoza
c. B - D – glucoza và β - D - glucoza d. B - D – glucoza và B - D - fructoza

48. Mantose có cơng thức kết hợp bởi:


a. B - D – glucoza và β - D - fructoza b. B - D – fructoza và B - D – fructoza
c. B - D – glucoza và B - D – glucoza d. B - D – glucoza và B - D - fructoza

49. Lactose có cơng thức kết hợp bởi:


a. B - glucoza và β - Glactoza b. B - fructoza và B - fructoza
c. B - glucoza và B- Glactoza d. B - glucoza và B - fructoza
50. “Đường nghịch đảo” là khái niệm dùng để chỉ sp thủy phân của loại đường:
a. Saccarroza b. Lactoza
c. Glucoza d. Tinh bột
51. Loại tính chất gì của đường ảnh hưởng đến quá trình bảo quản ,sản xuất thực phẩm:
a. Tính hút ẩm của đường b. Độ tinh khiết hay độ ngọt của đường
c. Tính chất tan nhanh của đường trong dung mơi nước d. No có loại tính chất nào
52. Chọn câu trả lời đúng về : “?”
a. “Đường mạch nha” là một loại Disaccharide chủ yếu được tạo thành khi thủy phân tinh bột
b. Có tính khử c. Khi bị thủy phân tạo thành glucoza
53.Chọn câu trả lời sai:
a. Lactoza còn gọi là đường sữa vì nó có trong sữa người và động vật b. Lactoza bị thủy phân bởi acid đun sôi,enzyme β-galactosidaza lactoza
c. Không có tính khử , được lên men bởi nấm men, thủy phân thành đường nghịch đảo
d. Tất cả các phương án trên đều đúng
54. Hãy sắp xếp theo chiều tăng dần khả năng hòa tan trong nước ở điều kiện thường của đường glucoza1, mantoza2, saccaroza3, lactoza4:
a. 1234 b. 2341
c. 1243 d. 1423

55. Các glucid đơn giản được tổng hợp dễ dàng bởi các sinh vật:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

×