1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Sinh học >

phản ứng chuyển gốc glucozyl khi tổng hợp các polysacarit xảy ra nhờ enzym: sự tổng hợp amiloza hoặc các glucan chứa liên kết 1,4 thực hiện nhờ: chất cho gốc glucozyl trong tổng phản úng hợp polysacarit có thể là: Oxy hóa glucoza theo chu trình pentozapho

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (519.97 KB, 87 trang )


Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 68 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn
a. arabioza b. xiloza
c. a, b đúng d. a,b sai

74. sacaroza là dạng đường vận chuyển chủ yếu ở:


a. thực vật b. động vật
c. vi sinh vật d. cả a, b, c đều đúng
75. sự tạo levan và dextran từ sacaroza có thể xảy ra từ các chế phẩm enzym chiết từ:
a. vi sinh vật b. thực vật
c. nấm men d. cả a, b, c đều đúng

76. ở cơ thể thực vật, để tạo pentoza dựa trên phản ứng nào là chủ yếu:


a. phản ứng loại CO2 của axit uronic b. phản ứng loại CO2 của axit cacbonic
c. a, b đúng d. a,b sai.

77. phản ứng chuyển gốc glucozyl khi tổng hợp các polysacarit xảy ra nhờ enzym:


a. glocuxyltranspherase b. sacarosephosphotilase
c. a, b đúng d. a,b sai.

78. sự tổng hợp amiloza hoặc các glucan chứa liên kết 1,4 thực hiện nhờ:


a. sự chuyển gốc glucoza từ glucoza-1-phosphat b. sự thủy phân amilopectin
c. phản ứng hidrat hóa d. cả a, b, c đều đúng

79. chất cho gốc glucozyl trong tổng phản úng hợp polysacarit có thể là:


a. maltoza b. sacaroza
c. lactoza d. cả a, b, c đều đúng
80. Chu trình Krebs gồm một chuỗi phản ứng hóa học xảy ra với bao nhiêu bước oxy hóa khác nhau:
a. 3 b. 4
c. 5 d. 6

81. Oxy hóa glucoza theo chu trình pentozaphosphat tạo nên tồn bộ:


a. 32 ATP b. 34 ATP
c. 36 ATP d. 38 ATP

82. Tổng số ATP tạo ra khi oxy hóa 4 phân tử axit piruvic là:


a. 60 ATP
Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 69 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn
b. 64 ATP c. 68 ATP

83. Oxy hóa glucoza qua giai đoạn đường phân và chu trình Kreps tạo nên tồn bộ:


a. 32 ATP b. 34 ATP
c. 36 ATP d. 38 ATP

84. Phản ứng bắt đầu cho sự lên men là:


a. phản ứng thủy phân b. phản ứng oxy hóa – khử
c. phản ứng phosphoryl hóa d. phản ứng đồng phân hóa

85. Axit lactic được tạo từ axit piruvic trong mô động vật có dạng:


a. D-lactic b. L-lactic
c. cả a, b đúng d. cả a, b sai

86. Glucoza-6-phosphat chuyển thành Fructoza-6-phosphat nhờ enzym:


a. transxetolaza b. aldolaza
c. izomeraza d. enolaza

87. Loại gluxit có thể lên men được là:


a. pentoza b. manoza
c. glucoza và fructoza d. cả 3 câu đều đúng

88. Enzym kinaza xúc tác cho phản ứng:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

×