1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Sinh học >

Ảnh hưởng của cơ thể mẹ:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.12 MB, 26 trang )


máu người mẹ có kiểu gen rh- nhân tố rhesus âm, nếu đứa con thứ nhất có Rh+ sinh ra sẽ không sao, nhưng đứa con thứ hai có thể bị chết.
2 Tác động của mơi trường bên trong:

a. Tuổi


Nhiều tính trạng và bệnh di truyền ở người có biểu hiện trong một độ tuổi nhất định. Bệnh alcaptonuria nước tiểu có acid homogentisic bị đen khi có O2 biểu hiện ngay lúc mới sinh
ra. Bệnh vảy cá biểu hiện trong 4 tháng đầu. Bệnh tiểu đường và chứng co giật Huntington biểu hiện ở nhiều độ tuổi khác nhau. Bệnh Alzheimer biểu hiện sau 60 tuổi.

b. Giới tính


Giới tính có nhiều ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen như giới hạn sự biểu hiện hay tính trội lặn phụ thuộc vào giới tính. Ngồi ra có những gen liên kết với giới tính. Có thể
hormone sinh dục tác động đến biểu hiện của các gen. Như vậy mơi trường bên trong và ngồi cơ thể có nhiều ảnh hưởng phức tạp khác nhau lên
sự biểu hiện kiểu hình của các gen. Nhiều bệnh ở người như tim mạch, huyết áp... trước đây không coi là các bệnh di truyền.
Quan điểm mới hiện nay cho rằng đó là những bệnh di truyền mà biểu hiện phụ thuộc môi trường. Trên thực tế các gen liên quan đến bệnh này được truyền thụ trong các gia đình có
bệnh.
MORGAN VÀ THUYẾT DI TRUYỀN HỌC NHIỄM SẮC THỂ
I SƠ LƯỢC TIỂU SỬ THOMAS HUNT
MORGAN 1866-1945:  Morgan là một nhà phơi học ở trường
Columbia University Mỹ. Ơng nhận bằng tiến sĩ khi 24 tuổi và năm 25 tuổi
ông được phong giáo sư.
 Lúc bấy giờ ông không tán thành quan điểm của Mendel và thuyết d truyền
nhiễm sắc thể, ông tiến hành lai ở thỏ nhưng do kinh phí quá lớn nên ông
chuyển đối tượng khác là ruồi giấm Drosophila melanogaster.
 Tham gia nghiên cứu với ơng còn có 3 trợ lý, sau này cũng là những nhà di
truyền học nổi tiếng là C. Bridges, A.H. Sturtevant và G.Muller. Morgan đã đưa
ra Học thuyết di truyền nhiễm sắc thể xác nhận sự đúng đắn về học thuyết gen
của Mendel.
 Ông nhận giải Nobel 1934.
SỰ DI TRUYỀN LIÊN KẾT
Số lượng NST thì ít nhưng số gen thì rất nhiều nên mỗi NST mang nhiều gen. Khi 2 hay nhiều gen nằm trên một NST, chúng sẽ cùng di truyền với nhau gọi là sự di truyền liên kết.
Caác gen liên kết thường có xu hướng cùng di chuyển với nhau trong q trình hình thành giao tử. Khi đó có sự di truyền liên kết nhiều gen phân li như một gen.
Ví dụ :
Cá thể mang 5 gen dị hợp tử nhưng lại có sự phân li khi lai phân tích với tỉ lệ 1:1. Cách viết kiểu gen khi có sự di truyền liên kết : cá thể ABCDEabcde tạo ra các giao tử
ABCDE và abcde. Các ký hiệu hay – chỉ NST. Nếu có hai cặp allele Aa và Bb liên kết với nhau được viết như sau:
ABab hay ABab

1. Liên kết hồn tồn:


Ruồi giấm có các cặp gien sau: -Thân xám B ; thân đen b
-Cánh dài V ; cánh cụt v Lai các ruồi giấm đồng hợp thân đen cánh cụt với thân xám cánh dài

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×