1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Sinh học >

Giới tính ở thực vật:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.12 MB, 26 trang )


_ Khơng có sự phân li rõ ràng như các tỉ lệ Mendel. Điều này dễ hiểu, vì tế bào chất khơng có cơ chế phân đều về các tế bào con như NST.
_ Ảnh hưởng của dòng mẹ trong truyền thụ các tính trạng. giao tử cái thường có nhiều tế bào chất hơn giao tử đực nên có ảnh hưởng rõ hơn đối với các tính trạng có sự di truyền tế
bào chất. đặc điểm này không tuyệt đối _ 1 số tính trạng có biểu hiện đốm do sự phân li xảy ra ở tế bào soma.

1. Sự di truyền của lục lạp


Bộ gen của lục lạp được kí hiệu cpDNA chloroplast DNA. Bộ gen này ở dạng DNA vòng tròn, dài hơn mtDNA của ti thể 8-9 lần. đến nay đã biết rõ về nhiều gen mã hoá cho hệ
thống sinh tổng hợp protein và các thành phần của lục lạp.
Sự di truyền cùa tính trạng lá đốm.
_ Hiện tượng này được phát hiện rất sớm ở Mirabilis jalapa Correns, 1908 , ở Pelargonium zonale E.Bauner, 1909. Các cây lá đốm có thể có nguyên cành với lá trắng
khơng có chlorophylle. _ Nếu lấy hoa mẹ từ cành với lá trắng thụ với phấn của cây xanh lục thì ở F1 xuất hiện
dạng cây lá trắng khơng có chlorophylle. Các cây này chết vì khơng có khả năng quang hợp. khi lấy cây xanh lục bình thường làm mẹ và thụ phấn từ hoa cây lá trắng thì tất cả F1
có lá xanh lục bình thường.
_ Khi thụ phấn các hoa của cành đốm bởi phấn hoa cây xanh lục thì ở F1 sẽ có các cá thể lá trắng, lá đốm và xanh lục.
Mẹ đốm x cha xanh lục F1: lá trắng , đốm , xanh lục.
_Nếu hốn đổi cha mẹ thì F1 tồn cá thể xanh lục. đây là ví dụ của kiểu di truyền theo dòng mẹ.
_ Ở thực vật Pelargonium zonale có trường hợp di truyền theo dòng cha. Mẹ đốm x cha xanh lục
F1: 30 lá đốm, 70 xanh lục . Khi hốn đổi cha mẹ thì 70 lá đốm , 30 xanh lục.
_ Như vậy, sự di truyền lá đốm không theo các tỉ lệ Mendel và được giải thích do sự phân bố khơng đều của lục lạp.
_ Lục lạp là các bào quan có khả năng tự tái sinh ở tế bào thực vật. sự phân chia chúng về các tế bào con trong phân bào trong phân bào không đều như sự phân chia của NST trong
nguyên phân và giảm phân. Chúng có số lượng lớn và pâhn chia ngẫu nhiên về các tế bào con khi tế bào chất phân chia nên mỗi tế bào có thể chứa nhiều hay ít lục lạp.
_ Ở những cây lá đốm, tế bào chất có lục lạp bình thường chứa chlorophylle và lục lạp mất chlorophylle. Trong nguyên phân, 1 số tế bào nhân ra các lục lạp bình thường, số khác chỉ
nhận lục lạp mất chlorophylle, và đa số nhận cả 2 loại. điều này giải thích hiện tượng cây lá đốm và hiện tượng phân li theo dòng mẹ khi lai.
_ Trong lục lạp còn tìm thấy bộ máy sinh tổng hợp protein khác rất nhiều với hệ thống trong tế bào chất của Eukaryotae, nhưng giồng với bộ máy tổng hợp protein của
Eukaryotae.

2. Sự di truyền của ti thể


Bào quan ti thể có ở tất cả các tế bào Eukaryotae nên được nghiên cứu chi tiết hơn cả. bộ gen của ti thể được kí hiệu mtDNA mitochondrial DNA.mtDNA mã hố tổng hợp
cho nhiều thành phần của ti thể: hệ thống 2 loại rRNA, 22-25 loại tRNA và nhiều loại protein có trong thành phần của màng bên trong ti thể. Trong khi đó, phần lớn protein của
ribosome ti thể do các gen trong nhân xác định.
Bộ gen ti thể có 2 chức năng chủ yếu _ Mã hoá cho 1 số protein tham gia chuỗi chuyển điện tử
_ Mã hoá cho hệ thống sinh tổng hợp protein gồm một số protein, tất cả các tRNA
và cả 2 loại rRNA. Tuy nhiên, trong cả 2 trường hợp, những cấu phần còn lại của hệ thống được mã
hoá do các gen của nhân và được dịch mã ở bào tương cytosol rồi chuyển vào ti thể. Đến nay chưa rõ vì sao có sự phân công như vậy.
Việc nghiên cứu các gen của ti thể cho thấy tế bào Eukaryotae không lục lạp có ít nhất 2 hệ thống sinh tổng hợp protein độc lập tương đối nhưng luôn hợp tác chặc chẽ với nhau. ở các
Eukaryotae có lục lạp thì 3 hệ thống sinh tổng hợp protein độc lập tương đối nhưng hợp tác với nhau.
Cả hai bào quan ti thể và lục lạp tham gia trực tiếp vào chuyển hoá năng lượng của tế bào.

3. Các kiểu di truyền tế bào chất khác.


Ngồi sự di truyền các bào quan, còn có nhiều dạng đột biến tế bào chất khác. Neurospora đột biến ngồi nhân được phát hiện có tên là Poky. Ngoài ra, đáng lưu ý là sự
bất thụ đực ở thực vật, sự truyền thụ các virus và các phần tử ngồi nhân theo dòng mẹ.

a. Bất thụ đực ở thực vật


_ Ở nhiều thực vật hoang dại và cây trồng thường gặp các dạng không tạo phấn hoa, hay tạo phấn hoa khơng có khả năng thụ tinh. Hiện tượng này được gọi là bất thụ đực male
sterility. Nó có thể do 1 gen được truyền theo dòng mẹ, được gọi là bất thụ đực tế bào chất.
_ Bất thụ đực tế bào thực vật được nghiên cứu kĩ nhất ở cây bắp cải.khi cây bất thụ đực làm cây cái được thụ tinh bởi phấn hoa cây hữu thụ bình thường thì tất cả đều bất thụ đực.
sự di truyền thể hiện rõ theo dòng mẹ. Bất thụ đực tế bào ở bắp liên quan đến 2 plasmid dạng thẳng S1 và S2. chúng ở trong ti thể cùng với mtDNA. Một trong những tính chất khó
hiểu của plasmid này là chúng có thể thực hiện tái tổ hợp với mtDNA.
Hiện tượng bất thụ đực được sử dụng trong chọn giống cây trồng để tạo hạt lai, mà khỏi tốn công huỷ bỏ phấn hoa cây mẹ. các dòng bất thụ đực sẽ nhận phấn hoa từ cây bình
thường khác.

b. Sự di truyền do virus và các phần tử ngoài nhân


_ Sự xâm nhập của virus hay 1 số phần tử khác vào tế bào có thể gây hiệu quả di truyền tế bào chất.
Ví dụ: 1 số dòng Drosophila nahỵ cảm cao với CO2. chúng sẽ chết trong vòng 15phút trong mơi trường tồn CO2 ngun chất,trong khi đó các dòng bình thường khác

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×