1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Sinh học >

Sự di truyền của lục lạp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.12 MB, 26 trang )


nhận lục lạp mất chlorophylle, và đa số nhận cả 2 loại. điều này giải thích hiện tượng cây lá đốm và hiện tượng phân li theo dòng mẹ khi lai.
_ Trong lục lạp còn tìm thấy bộ máy sinh tổng hợp protein khác rất nhiều với hệ thống trong tế bào chất của Eukaryotae, nhưng giồng với bộ máy tổng hợp protein của
Eukaryotae.

2. Sự di truyền của ti thể


Bào quan ti thể có ở tất cả các tế bào Eukaryotae nên được nghiên cứu chi tiết hơn cả. bộ gen của ti thể được kí hiệu mtDNA mitochondrial DNA.mtDNA mã hoá tổng hợp
cho nhiều thành phần của ti thể: hệ thống 2 loại rRNA, 22-25 loại tRNA và nhiều loại protein có trong thành phần của màng bên trong ti thể. Trong khi đó, phần lớn protein của
ribosome ti thể do các gen trong nhân xác định.
Bộ gen ti thể có 2 chức năng chủ yếu _ Mã hố cho 1 số protein tham gia chuỗi chuyển điện tử
_ Mã hoá cho hệ thống sinh tổng hợp protein gồm một số protein, tất cả các tRNA
và cả 2 loại rRNA. Tuy nhiên, trong cả 2 trường hợp, những cấu phần còn lại của hệ thống được mã
hố do các gen của nhân và được dịch mã ở bào tương cytosol rồi chuyển vào ti thể. Đến nay chưa rõ vì sao có sự phân cơng như vậy.
Việc nghiên cứu các gen của ti thể cho thấy tế bào Eukaryotae khơng lục lạp có ít nhất 2 hệ thống sinh tổng hợp protein độc lập tương đối nhưng luôn hợp tác chặc chẽ với nhau. ở các
Eukaryotae có lục lạp thì 3 hệ thống sinh tổng hợp protein độc lập tương đối nhưng hợp tác với nhau.
Cả hai bào quan ti thể và lục lạp tham gia trực tiếp vào chuyển hoá năng lượng của tế bào.

3. Các kiểu di truyền tế bào chất khác.


Ngoài sự di truyền các bào quan, còn có nhiều dạng đột biến tế bào chất khác. Neurospora đột biến ngồi nhân được phát hiện có tên là Poky. Ngoài ra, đáng lưu ý là sự
bất thụ đực ở thực vật, sự truyền thụ các virus và các phần tử ngồi nhân theo dòng mẹ.

a. Bất thụ đực ở thực vật


_ Ở nhiều thực vật hoang dại và cây trồng thường gặp các dạng không tạo phấn hoa, hay tạo phấn hoa khơng có khả năng thụ tinh. Hiện tượng này được gọi là bất thụ đực male
sterility. Nó có thể do 1 gen được truyền theo dòng mẹ, được gọi là bất thụ đực tế bào chất.
_ Bất thụ đực tế bào thực vật được nghiên cứu kĩ nhất ở cây bắp cải.khi cây bất thụ đực làm cây cái được thụ tinh bởi phấn hoa cây hữu thụ bình thường thì tất cả đều bất thụ đực.
sự di truyền thể hiện rõ theo dòng mẹ. Bất thụ đực tế bào ở bắp liên quan đến 2 plasmid dạng thẳng S1 và S2. chúng ở trong ti thể cùng với mtDNA. Một trong những tính chất khó
hiểu của plasmid này là chúng có thể thực hiện tái tổ hợp với mtDNA.
Hiện tượng bất thụ đực được sử dụng trong chọn giống cây trồng để tạo hạt lai, mà khỏi tốn công huỷ bỏ phấn hoa cây mẹ. các dòng bất thụ đực sẽ nhận phấn hoa từ cây bình
thường khác.

b. Sự di truyền do virus và các phần tử ngoài nhân


_ Sự xâm nhập của virus hay 1 số phần tử khác vào tế bào có thể gây hiệu quả di truyền tế bào chất.
Ví dụ: 1 số dòng Drosophila nahỵ cảm cao với CO2. chúng sẽ chết trong vòng 15phút trong mơi trường tồn CO2 ngun chất,trong khi đó các dòng bình thường khác
chịu đựng được dễ dàng. Khi lai các ruồi cái nhạy cảm với các rùi đực bình đực bình thường thậm chí trong vài thế hệ, tất cả ruồi con đều nhạy cảm. khi lai hoán đổi cha mẹ sự
nhạy cảm CO2 được truyền thụ ít hơn. Như vậy, sự di truyền này có bản chất ngồi nhân. _ Có thể gây nhiễm tín trạng nhạy cảm với CO2 cho các đòng ruồi bình thường bằng cách
lấy cơ quan từ các ruồi nhạy cảm. các nghiên cứu tiếp theo cho thấy sự nhạy cảm với CO2 liên quan đến virus có đặc tính gần với virus vesicular stomatite chứa RNA. Sự lây nhiễm
loại virus này cho ruồi giấm làm nó trở nên nhạy cảm với CO2. Phần tử tế bào chất khác là δ được Minamori phát hiện cũng ở ruồi giấm, tương tự như
retrovirus. Phần tử σ truyền thụ qua tế bào chất và theo dòng mẹ, có thể gây chết phơi.

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×