1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Về các đại lượng biến thiên Phương trình dao động riêng - Có cùng một dạng : Năng lượng dao động riêng Tác nhân làm tắt dần dao động Làm cho năng lượng dao động bò tiêu hao. Giả thuyết về từ trường biến thiên Giả thuyết về điện trường biến thiên

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (10.84 MB, 79 trang )


: 090.777.54.69 Trang: 29

2
1 LC
w =
Þ
2 2
B
Q W
cos t
2C =
w + j
- Năng lượng của mạch dao động :
2 E
B
Q W
W W
W 2C
= +
= =
Vậy :
Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên điều hoà theo thời gian với cùng một tần số, và tần số này gấp 2 lần tần số dao động của mạch.
Năng lượng của mạch dao động là không đổi. Trong mạch dao động luôn luôn có sự chuyển hoá giữa năng lượng điện trường trong tụ
điện và năng lượng từ trường trong cuộn dây. 3. NGUYÊN NHÂN TẮT DẦN CỦA DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ TRONG MẠCH DAO ĐỘNG
Thực tế cuộn cảm, dây nối đều có điện trở R dù nhỏ làm tiêu hao năng lượng trong mạch, đồng thời một phần năng lượng của mạch bò bức xạ ra không gian xung quanh dưới dạng
sóng điện từ làm năng lượng của mạch dao động giảm dần, do đó dao động điện từ trong mạch tắt dần.
Câu 2 : So sánh dao động của con lắc lò xo và dao động của mạch LC về các mặt : các đại lượng biến thiên, phương trình dao động riêng, tần số dao động riêng, năng ượng dao động
riêng, tác nhân làm tắt dao động, điều kiện cộng hưởng nhọn.

a. Về các đại lượng biến thiên


- Cùng biến thiên điều hoà với cùng tần số.
Ở con lắc lò xo : li độ, vận tốc, gia tốc. Ở mạch LC : điện tích của tụ, cường độ dòng điện qua cuộn cảm, hiệu điện thế.

b. Phương trình dao động riêng - Có cùng một dạng :


Ở con lắc : x” + w
2
x = 0 Þ x = Asinw
o
t + j
Ở mạch LC : q” + w
2 o
q = 0 Û q = Q
o
sinwt + j c. Tần số dao động riêng
- Đều chỉ phụ thuộc cấu tạo của hệ.
Ở con lắc :
o
K m
w =
Ở mạch LC :
o
1 LC
w =

d. Năng lượng dao động riêng


Là tổng của hai dạng năng lượng, các dạng năng lượng đều biến thiên tuần hoàn với cùng tần số nhưng tổng có giá trò không đổi ở mọi thời điểm.
Ở con lắc : W = E
đ
+ E
t
=
2
1 KA 2
Ở mạch LC : W = W
E
+ W
B
=
2
Q 1 .
2 C

e. Tác nhân làm tắt dần dao động Làm cho năng lượng dao động bò tiêu hao.


Ở con lắc : lực ma sát làm năng lượng con lắc chuyển hoá thành nhiệt. Ở mạch LC : tỏa nhiệt trên điện trở R của cuộn cảm hoặc sự bức xạ sóng điện từ của tụ.
: 090.777.54.69 Trang: 30
Câu 3 : 1. Phát biểu 2 giả thiết của Maxwell về điện trường biến thiên và từ trường biến thiên. Đặc
điểm của điện trường xoáy. Thế nào là dòng điện dòch? 2. Thế nào là điện trường từ trường.
1. HAI GIẢ THUYẾT CỦA MAXWELL VỀ TỪ TRƯỜNG BIẾN THIÊN VÀ ĐIỆN TRƯỜNG BIẾN THIÊN

a. Giả thuyết về từ trường biến thiên


Mọi từ trường biến thiên theo thời gian đều làm xuất hiện một điện trường xoáy, tức là một điện trường mà các đường sức bao quanh
các đường cảm ứng.

b. Giả thuyết về điện trường biến thiên


Mọi điện trường biến thiên theo thời gian đều làm xuất hiện một từ trường biến thiên. Các đường sức của từ trường này bao quanh các
đường sức của điện trường.

c. Đặc điểm của điện trường xoáy


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (79 trang)

×