1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Đònh nghóa: Nguồn phát sinh: Đặc điểm: Ứng dụng:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (10.84 MB, 79 trang )


: 090.777.54.69 Trang: 57
Vì dụ : Ở 500
o
C vật phát sáng cho quang phổ ở vùng đỏ nhưng rất yếu. Khi nhiệt độ tăng lên quang phổ mở rộng sang các màu da cam, vàng, lục… Khi vật nung đến sáng trắng
chẳng hạn các dây tóc bóng đèn có nhiệt độ từ 2500K đến 3000K thì nó cho một quang phổ liên tục có đủ màu sắc từ đỏ đến tím.

d. Ứng dụng


: Vì quang phổ liên tục chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng, nên căn cứ vào quang phổ liên tục người ta xác đònh được nhiệt độ của vật phát sáng, đặc biệt là các vật ở
xa như mặt trời, các ngôi sao… Chẳng hạn phép đo theo quang phổ liên tục cho biết bề mặt Mặt trời có nhiệt độ khoảng 6000K.

2. Quang phổ vạch phát xạ


a. Đònh nghóa:


Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ có dạng những màu riêng biệt nằm trên một nền tối.

b. Nguồn phát sinh:


Các khí bay hơi ở áp suất thấp khi bò kích thích phát sáng sẽ cho ra quang phổ vạch phát xạ. Có thể kích thích cho một chất khí bay hơi phát sáng bằng cách đốt nóng
hoặc bằng cách phóng một tia lửa điện qua đám khí hay hơi đó.

c. Đặc điểm:


Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì rất khác nhau về số lượng vạch, vò trí các vạch, màu sắc các vạch và độ sáng tỷ đối của các vạch đó.
Ví dụ : Quang phổ vạch của hơi natri có hai vạch vàng rất sáng nằm sát cạnh nhau vạch
kép. Quang phổ của hidro có bốn vạch đặc trưng là vạch đỏ H
a
; vạch lam H
b
; vạch chàm H
g
và vạch tímH
d
.

d. Ứng dụng:


Quang phổ vạch phát xạ được ứng dụng để nhận biết sự có mặt của các nguyên tố hoá học và nồng độ, tỷ lệ của các nguyên tố đó trong một hợp chất, một mẫu đem phân
tích nào đó. 3. Phép phân tích quang phổ và tiện lợi của phép phân tích quang phổ
- Phép phân tích quang phổ là phép xác đònh thành phần hợp thành các chất dựa vào quang phổ của chúng.
Trong phép phân tích đònh tính, người ta chỉ cần nhận biết sự có mặt của các thành phần khác nhau trong mẫu đem phân tích. Phép phân tích quang phổ đònh tính tiện lợi ở chỗ: đơn giản
và cho kết quả nhanh hơn phép phân tích hoá học. - Trong phép phân tích đònh lượng, người ta chỉ cần xác đònh cả nồng độ của các thành
phần trong mẫu. Phép phân tích quang phổ đònh lượng có ưu điểm: rất nhạy, có khả năng phát hiện được một nồng độ rất nhỏ của chất nào đó trong mẫu.
- Ưu điểm tuyệt đối của phép phân tích quang phổ là: xác đònh được thành phần cấu tạo và nhiệt độ của các vật ở xa như Mặt trời và các sao.
Câu 7 : 1. Cách tạo và điều kiện thu được quang phổ vạch hấp thụ của một chất.
2. Hiện tượng đảo sắc của vạch quang phổ. 3. Những tiện lợi của phép phân tích bằng quang phổ. Có thể dùng quang phổ vạch hấp
thụ của một chất thay cho quang phổ vạch phát xạ của chất đó trong phép phân tích được không? Tại sao?
1. Quang phổ vạch hấp thụ
a. Đònh nghóa: Quang phổ có dạng những vạch tối nằm trên nền một quang phổ liên tục
gọi là quang phổ vạch hấp thụ.
: 090.777.54.69 Trang: 58
b. Cách tạo quang phổ vạch hấp thụ
Chiếu ánh sáng trắng từ một ngọn đèn dây tóc vào khe của một máy quang phổ thì trên
tấm kính của buồng ảnh ta thu được một quang phổ liên tục. Nếu trên đường đi của chùm sáng ta đặt một ngọn đèn có hơi natri nung nóng thì trong quang phổ liên tục nói trên xuất hiện một vạch
tối thực ra là hai vạch tối nằm sát nhau ở đúng vò trí của vạch vàng trong quang phổ phát xạ củanatri. Đó là quang phổ hấp thụ natri. Nếu thay hơi natri bằng hơi kali thì trên quang phổ liên
tục xuất hiện các vạch tối ở đúng chỗ các vạch màu của quang phổ phát xạ kali.

c. Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (79 trang)

×