1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Thế nào là đơn vò khối lượng nguyên tử So sánh đơn vò u với đơn vò kg

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (10.84 MB, 79 trang )


: 090.777.54.69 Trang: 72
khối của các hạt nhân trước phản ứng. Khi ấy tổng khối lượng của các hạt nhân sau phản ứng phải lớn hoặc nhỏ hơn tổng khối lượng của các hạt nhân trước phản ứng. Như vậy khối lượng
không bảo toàn, mặc dù số nuclôn vẫn bảo toàn. 3. Đơn vò khối lượng nguyên tử

a. Thế nào là đơn vò khối lượng nguyên tử


Đơn vò khối lượng nguyên tử kí hiệu u bằng 112 khối lượng nguyên tử của đồng vò phổ biến
12 6
C
, do đó đôi khi đơn vò này còn gọi là đơn vò cacbon.

b. So sánh đơn vò u với đơn vò kg


Vì 1 mol cacbon có khối lượng 12g chứa N
A
nguyên tử N
A
= 6,02.10
23
mol
-1
là số Avôgadrô nên khối lượng nguyên tử của đồng vò
12 6
C
là :
A
0,012 N
kg. Do vậy, ta coù :
-
= =
=
27 23
A
1 0,012 1
0,012 u
. .
1,66055.10 kg
12 N 12 6,02.10
c. So sánh đơn vò u với đơn vò McVC
2
- Do có hệ thức : E = mc
2
nên có :
EJ mkg
2 =
- Vì : 1MeV = 10
6
eV = 10
6
.1,6022.10
-19
J = 1,6022.10
-13
J và c = 2,99792.10
8
ms nên :
1
13 30
2 8
2
MeV 1,6022.10 J
1,7827.10 kg c
2,99792.10 m s
- -
= =
suy ra : 1 kg = 0,561.10
-30
MeVc
2
Vaäy : u = 1,66055.10
-27
kg » 931MeVc
2
- So sánh khối lượng của prôtôn và nơtrôn với u, ta thấy prôtôn và nơtrôn đều có khối lượng xấp xỉ bằng 1u, trong khi khối lượng của electron chỉ bằng
u 1800
, nên việc tính khối lượng nguyên tử theo đơn vò u cho ta biết trò số gần đúng của số khối A, tức là biết số nuclôn trong hạt
nhân nguyên tử đó. Câu 19 : Trình bày những vấn đề sau dây về phản ứng hạt nhân :
1. Đònh nghóa. 2.
Các đònh luật bảo toàn. 3.
Áp dụng các đònh luật bảo toàn để viết các phản ứng xảy ra khi bắn pha hạt nhân
27 13
Al
bằng hạt a. Biết rằng trong số hai hạt nhân sinh ra sau phản ứng thì một hạt là nơtrôn còn hạt thứ hai
có khả năng phát ra tia b
+
.
1. Đònh nghóa Phản ứng hạt nhân là các tương tác giữa hai hạt dẫn đến sự biến đổi của chúng thành các
hạt khác, theo sơ đồ : A + B ® C + D Trong đó :
A và B là 2 hạt nhân tương tác với nhau. C và D là 2 hạt nhân mới được tạo thành.
: 090.777.54.69 Trang: 73
- Trong số các hạt A, B, C, D có thể có hạt là hạt sơ cấp: electron
1
e
-
hoặc
1
e
-
pôzitron
1
e
hoặc e
+
, prôtôn
1 1
H
hoặc p, nơtrôn
1
n
hoặc n, phôtôn g… - Số hạt nhân trước và sau phản ứng có thể có nhiều hoặc ít hơn 2.
- Phóng xạ là một trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân, trong đó vế trái chỉ có một hạt nhân gọi là hạt nhân mẹ.

2. Các đònh luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân: Xem phần 2a câu 17.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (79 trang)

×