1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Nuclôn Tuy hạt nhân có kích thước rất nhỏ 10 Số thứ tự và khối lượng số Kí hiệu :

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (10.84 MB, 79 trang )


: 090.777.54.69 Trang: 73
- Trong số các hạt A, B, C, D có thể có hạt là hạt sơ cấp: electron
1
e
-
hoặc
1
e
-
pôzitron
1
e
hoặc e
+
, prôtôn
1 1
H
hoặc p, nơtrôn
1
n
hoặc n, phôtôn g… - Số hạt nhân trước và sau phản ứng có thể có nhiều hoặc ít hơn 2.
- Phóng xạ là một trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân, trong đó vế trái chỉ có một hạt nhân gọi là hạt nhân mẹ.

2. Các đònh luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân: Xem phần 2a câu 17.


3. Các phản ứng hạt nhân khi bắn phá Al bằng hạt a


Đó là phản ứng nhân tạo do hai ông bà Joliot – Curi dùng hạt a bắn phá vào một lá nhôm naờm 1934.
4 27
30 1
2 13
15
He Al
P n
+ ắắ
đ +
Haùt nhaõn phốtpho
30 15
P
sinh ra không bền vững, nó phóng xạ b
+
để trụỷ thaứnh silic :
30 30
15 14
1
P Si
e
+
ắắ đ
+
30 15
P
laứ ủong vò phóng xạ nhân tạo của phốtpho vì nó không có trong tự nhiên.
Câu 20 : Hãy trình bày về : 1. Cấu tạo hạt nhân nguyên tử.
2.
Đồng vò. 3.
Lực hạt nhân. 4.
Độ hụt khối và năng lượng liên kết – năng lượng liên kết riêng.
1. Cấu tạo hạt nhân nguyên tử

a. Nuclôn Tuy hạt nhân có kích thước rất nhỏ 10


-4
- 10
-5
m nhưng thực nghiệm chứng tỏ rằng hạt nhân được cấu tạo từ những hạt nhỏ hơn gọi là các nuclôn.
Có 2 loại nuclôn: - Photon kí hiệu p mang điện tích +e, có khối lượng m
p
= 1,007276u. - Nơtrôn kí hiệu n không mang điện, có khối lượng m
n
= 1,008665u.

b. Số thứ tự và khối lượng số


Hạt nhân nguyên tử của nguyên tố thứ Z trong bảng tuần hoàn Z là số thứ tự có Z prôtôn và N nơtrôn. Do đó số nuclôn trong hạt nhân A = Z + N, A gọi là khối lượng số hoặc số khối.
Thí dụ : Ngyên tử natri có số thứ tự Z = 11, hạt nhân chứa 11 prôtôn và 12 nơtrôn, số khối
A = 11 + 12 = 23. Kí hiệu :
23 11
Na
. - Nguyên tử hidro ứng với Z = 1 có 1 electron ở vỏ ngoài, hạt nhân của nó có 1 prôtôn và
không có nơtrôn, số khối A = 1. - Nguyên tử cacbon than ứng với Z = 6 có 6 electron ở vỏ ngoài, hạt nhân của nó chứa 6
prôtôn và 6 nơtrôn, ố khối: A = 6 + 6 = 12.

c. Kí hiệu :


Một nguyên tử hoặc hạt nhân của nó được kí hiệu bằng cách ghi bên cạnh kí hiệu hoá học: nguyên tử số ở phía dưới và số khối ở phía trên.
Chẳng hạn, các nguyên tử nêu ở trên có kí hiệu là :
1 12
23 1
6 11
H, C, Na
. Vì kí hiệu hoá học đã xác đònh nguyên tử số nên có khi chỉ cần ghi :
1
H,
12
C,
23
Na hoặc C
12
, Na
23

2. Đồng vò : Các hạt nhân có cùng số prôtôn Z, dù có khác nhau về khối lượng số d số nơtrôn
N khác nhau thì các hạt nhân đó vẫn có cùng số electron quay xung quanh, khiến nguyên tử của chúng có cùng tính chất hoá học. Vì vậy, các nguyên tử đó được xếp cùng một vò trí đồng vò
: 090.777.54.69 Trang: 74
trong bảng tuần hoàn và được gọi là các đồng vò của nguyên tố có số thứ tự Z. Hầu hết các nguyên tố trong bảng tuần hoàn đều có vài đồng vò trở lên.
Ví dụ :
- Hidro có 3 đồng vò : hidro thường
1 1
H
, hidro nặng hay đơtêri
2 1
H hoặc D
, hidro siêu nặng hay triti
3 1
H hoặc T
. - Cacbon có 4 đồng vò :
11 12
13 14
6 6
6 6
C, C, C, C
. Trong đó 2 đồng vò
12 12
6 6
C và C
là bền vững. Trong cacbon thiên nhiên , đồng vò
12 6
C
chiếm tỉ lệ 99.
3. Lực hạt nhân: Mặc dù hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt mang điện cùng dấu hoặc
không mang điện, nhưng hạt nhân lại khá bền vững. Chứng tỏ, lực liên kết các nuclôn phải là loại lực khác bản chất so với trọng lực, lực điện và lực từ, đồng thời phải rất mạnh so với các lực
đó. Nó được gọi là lực hạt nhân.
Lực hạt nhân chỉ mạnh khi khoảng cách giữa hai nuclôn bằng hoặc nhỏ hơn kích thước của hạt nhân, nghóa là hạt nhân có bán kính tác dụng khoảng 10
-13
m.

4. Độ hụt khối và năng lượng liên kết - Năng lượng liên kết riêng:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (79 trang)

×