1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Đánh giá hiệu quả và dự kiến doanh thu, chi phí, lợi nhuận

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.21 MB, 29 trang )


2.1.8.3 Thiết kế tầng 3

1.4 Đánh giá hiệu quả và dự kiến doanh thu, chi phí, lợi nhuận


2.1.9Bảng đánh giá hiệu quả kinh doanh năm 2010 và 2011
Năm 2010 Năm 2011
Chênh lệch Số tiền
Tỉ lệ Doanh thu bán hàng
50,987,463.00 44,634,142.00 -6,353,321.00
-12.46 Các khoản giảm trừ
95,357.00 81,479.00
-13,878.00 -14.55
Doanh thu thuần về bán hàng 50,892,106.00 44,552,663.00
-6,339,443.00 -12.46
Giá vốn hàng bán 38,240,597.25 33,475,606.50
-4,764,990.75 -12.46
Lợi nhuận gộp về bán hàng 12,651,508.75 11,077,056.50
-1,574,452.25 -12.44
Chi phí bán hàng 1,784,561.21
1,472,926.69 -311,634.52
-17.46 Chi phí quản lý doanh nghiệp
1,223,699.11 937,316.98
-286,382.13 -23.40
Lợi nhuận hoạt động kinh doanh
9,643,248.43 8,666,812.83
-976,435.60 -10.13
Thu nhập khác 611,849.56
401,707.28 -210,142.28
-34.35 Chi phí khác
495,598.14 301,280.46
-194,317.68 -39.21
Lợi nhuận khác 116,251.42
100,426.82 -15,824.60
-13.61 Tổng lợi nhuận kế toán trước
thuế 9,759,499.85
8,767,239.65 -992,260.20
-10.17 Thuế thu nhập doanh nghiệp
2,439,874.96 2,191,809.91
-248,065.05 -10.17
Lợi nhuận sau thuế 7,319,624.89
6,575,429.74 -744,195.15
-10.17 DVT: 1000 đồng
25
Nhận xét:
Qua bảng số liệu trên ta thấy, doanh thu bán hàng của nhà hàng năm 2011 là 44.634.142.000 đồng giảm 6.353.321.000 đồng tương ứng với mức giảm doanh thu -12,46 do ảnh hưởng của các yếu tố
chi phí sau: -Giá vốn hàng bán giảm 4.764.990.705 đồng tương ứng với mức giảm 12,46
-Chi phí bán hàng giảm 311.643.529 đồng tương ứng với mức giảm 17,46 -Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 286.382.130 đồng tương ứng với mức giảm 23,4
-Chi phí khác giảm 294.317.680 đồng tương ứng với mức giảm 39,21
2.1.10 Dự kiến doanh thu, chi phí lợi nhuận năm 2012
Năm 2011 Năm 2012
Chênh lệch Số tiền
Tỉ lệ Doanh thu bán hàng
44,634,142.00 95,703,000.00 51,068,858.00
114.42 Các khoản giảm trừ
81,479.00 161,418.00
79,939.00 98.11
Doanh thu thuần về bán hàng 44,552,663.00 95,541,582.00
50,988,919.00 114.45
Giá vốn hàng bán 33,475,606.50 74,522,433.96
41,046,827.46 122.62
Lợi nhuận gộp về bán hàng 11,077,056.50 21,019,148.04
9,942,091.54 89.75
Chi phí bán hàng 1,472,926.69
3,057,330.62 1,584,403.94
107.57 Chi phí quản lý doanh nghiệp
937,316.98 2,197,456.39
1,260,139.40 134.44
Lợi nhuận hoạt động kinh doanh
8,666,812.83 15,764,361.03
7,097,548.20 81.89
Thu nhập khác 401,707.28
1,146,498.98 744,791.71
185.41 Chi phí khác
301,280.46 871,339.23
570,058.77 189.21
Lợi nhuận khác 100,426.82
275,159.76 174,732.94
173.99 Tổng lợi nhuận kế toán trước
thuế 8,767,239.65
16,039,520.79 7,272,281.13
82.95 Thuế thu nhập doanh nghiệp
2,191,809.91 4,009,880.20
1,818,070.28 82.95
Lợi nhuận sau thuế 6,575,429.74
12,029,640.59 5,454,210.85
82.95 DVT: 1000 đồng
Nhận xét:
Qua bảng số liệu trên ta thấy, doanh thu bán hàng dự kiến của nhà hàng năm 2012 là 95.703.000.000 đồng tăng 51.068.858.000 đồng tương ứng với mức tăng doanh thu 114,42 do ảnh hưởng của các
yếu tố chi phí sau: -Giá vốn hàng bán tăng 41.046.827.460 đồng tương ứng với mức tăng 122,62
-Chi phí bán hàng tăng 1.584.403.940 đồng tương ứng với mức tăng 107,57 -Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1.260.139.400 đồng tương ứng với mức tăng 134,44
-Chi phí khác tăng 570.058.770 đồng tương ứng với mức tăng 189,21
26
2.1.11 Phân tích SWOT
Ưu điểm Nhược điểm
- Hình thành năm 1989, với đội ngũ đầu bếp dày dạn minh nghiệm
- Vị trí thuận lợi, nằm ngay trung tâm thành phố Hố Chí Minh, thu hút lượng khách du
lịch lớn nhất Việt Nam - Nhà hàng thiết kế hiện đại, khu vực sảnh và
nhà ăn rộng lớn với đầy đủ trang thiết bị hện đại
- Nhà hàng có 4 tầng phục vụ tối đa lên đến 300 khách
- Có nhiều các dịch vụ cho khách hàng chọn lựa như ăn uống, bar, hát với nhau,
showroom trưng bày.... - Những dịch vụ rất tớt và có uy tín
- Thực đơn đa dạng với các món ăn Á-Âu, đặc biệt là các món an thuần Việt
- Nhân viên niềm nở, thân thiện... - Bãi giữ xe nhỏ, khó khăn cho khách hàng
đi xe hơi - Thực đơn sáng chưa đa dạng, cần bổ
sung các món phù hợp với khách nước ngồi
- Cần tở chức những chương trình vào ngày cuối tuần
- Thục đơn buổi tối giá khá cao đối với khách du lịch nội địa
Cơ hội Sự đe dọa
- Nhu cầu du lịch gia tăng: năm nay có 4 ngày nghỉ lễ 30.4, 1.5
- Các kênh phân phối mới: các trang web và hệ thống khách sạn tại quận 1
- Các nhà hàng, đối thủ cạnh tranh nhiều , hình thức kinh doanh đa dạng
- Có rất nhiều nhà hàng hình thành nên sẽ có sự bão hòa thị trường
27
Ch ng 3:
ươ
Đánh giá tính khả thi của kế hoạch
 Kế hoạch cải tạo và nâng cấp nhà hàng “Bách Hoa Tuế” được xem là hợp lý khi nghành du lịch của Việt Nam nói chung và của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đang phát triển với một
tốc độ cao, mang lại nguồn cung lớn cho nhân sách Nhà nước. Số lượng khách du lịch đến Việt Nam tăng nhanh trong những năm trở lại đây, đặc biệt là ở các nước phương Tây có mức
sống cao và nhu cầu du lịch là không thể thiếu.  Kế hoạch còn thay đổi thị trường khách hàng mục tiêu của nhà hàng là khách hàng Âu-Mĩ, do
phục cụ các món ăn Hoa khơng còn phù hợp trong thời điểm mà các khu công đồng người Hoa sinh sống tập trung ở quận 5 và quận 6, ảnh hưởng lớn đến khách hàng đến nhà hàng sử dụng
dịch vụ ăn uốn  Hình thức kinh doanh nhà hàng được chú trong là các món ăn mang đâm chất “thuần Việt”
nhằm quảng bá hình ảnh và văn hố ẩm thực Việt Nam với bạn bè thế giới.  Nhà hàng cũng khai thác thế mạnh về vi trí thuận lợi, nơi du lich phát triển nhất cả nước, hệ
thống giao thông thuận lợi cùng nhiều điểm tham quan ở trung tâm thành phố. Đội ngũ đầu bếp nhiều kinh nghiệm và phong cách phục vụ chuyên nghiệp được đúc kết qua gần 20 năm
hoạt động của nhà hàng.  Việc nâng cấp nhà hàng là thiết yếu và khách quan do hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị
khơng còn phù hợp với thời điểm hiện tại nhằm tạo một không gian với thiết kế hiện đại, hợp lý, nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.
 Kế hoạch hồn vốn đặt ra trong vòng 3 năm là khả thi, thơng qua dự kiến và tính tốn o Tổng vốn đầu tư:
+nguồn vốn có sẵn: 10.000.000.000 +vốn vay ngân hàng: 15.000.000.000
+lãi suất ngân hàng:18,5 o Lợi nhuận dự kiến: 12.000.000.000năm
o Để đạt kế hoạch hào vốn trong vòng X năm, ta có: 12X = 10 + 15 + 1518,5 X
 X = 2,71 năm  Qua các vấn đề đã phân tích, kế hoạch cải tạo và nâng cấp nhà hàng là cần thiết và khả thi.
28
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1.
Trần Long Nguyễn Kế hoạch Marketing mix
2.
Trần Văn Hên Phân tích khách hàng, power point
3.
Trần Đức Tuấn Phân tích đối thủ cạnh tranh
4. Nguyễn Văn Bằng
Phân tích nguồn nhân lực, tổ chức hoạt động 5.
Trần Nguyễn Khánh Hồng Doanh thu, tài chính, điểm hòa vốn
6.
Trần Thị Xuân Khương Menu + Nguồn cung ứng nguyên vật
liệu + Nguồn cung ứng trang thiết bị
7.
Nguyễn Thị Khánh Ly Menu + Nguồn cung ứng nguyên vật
liệu + Nguồn cung ứng trang thiết bị
8.
Trần Trọng Hiếu Tổ chức trang thiết bị nhà hàng,
power point
9.
Hoàng Đức Hữu Nguồn cung ứng khách hàng
10.
Châu Khắc Tùng Chỉnh sửa số liệu,bổ sung, tổng hợp nội dung
29

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (29 trang)

×