1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Số lượng khách:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.21 MB, 80 trang )


Dịch vụ Thương mại Tập Đoàn
phải tăng doanh thu và giảm chi phí. - Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu:
TSLN
dt
=
DT LN
Trong đó: TSLN
dt
: tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu. DT: Tổng doanh thu.
LN: Tổng lợi nhuận trong một đơn vị doanh thu là bao nhiêu. Tỷ lệ này càng lớn càng có hiệu quả.
- Tỷ suất lợi nhuận trên chi phí: TSLN
cp
=
CP LN
Trong đó: TSLN
cp
: Tỷ suất lợi nhuận trên chi phí. LN: Lợi nhuận sau thuế.
CP: Chi phí.
Chỉ tiêu này cho biết mức độ lợi nhuận trong một đồng chi phí bỏ ra là bao nhiêu.

1.5.2 Số lượng khách:


- Tổng số lượt khách: Chỉ tiêu này thể hiện số lượng khách mà cơng ty đã đón được trong kỳ phân tích.
Cơng thức: TSLK =

= n
i
Qi
1
Trong đó: TSLK: tổng số lượt khách trong kỳ.
Qi: số lượng khách trong chương trình du lịch thứ i. n: Số chương trình du lịch thực hiện..
- Thời gian trung bình một chuyến đi: Đây là chỉ tiêu quan trọng, nó liên quan đến nhiều chỉ tiêu khác. Một chuyến đi dài ngày với lượng khách lớn là
điều muốn có bởi vì nó giảm được nhiều chi phí và tăng doanh thu cho doanh nghiệp. Thời gian trung bình ngày của một khách trong chuyến du lịch còn đánh
giá được kinh nghiệm kinh doanh của cơng ty và tính hấp dẫn của chương trình
SVTH: Nguyễn Thị Thơm_QT 901P 24
Dịch vụ Thương mại Tập Đoàn
du lịch. Để tổ chức được những chuyến du lịch dài ngày cần phải có cơng tác điều hành, hướng đãn viên tốt không xảy ra những sự cố trong q trình thực
hiện chương trình.
Cơng thức: TG =
TSLK TSNK
Trong đó: TG: thời gian trung bình ngày trên một khách.
TSNK: tổng số ngày khách thực hiện. TSLK: tổng số lượt khách.
- Số khách trung bình trong một chương trình du lịch: chỉ tiêu này cho biết trong một chuyến du lịch thì trung bình co bao nhiêu khách tham gia.
Cơng thức: SK =
N TSLK
Trong đó: SK: số khách trung bình trong một chuyến đi.
TSLK: tổng số lượt khách. N: Số chuyến du lịch thực hiện trong kỳ.
Chỉ tiêu này có ý nghĩa quan trọng trong việc phản ánh kết quả kinh doanh chuyến du lịch. Trước hết nó phản ánh tính hấp dẫn của chương trình du lịch, khả
năng thu gom khách của cơng ty. Nó liên quan đến điểm hòa vốn trong một chuyến du lịch, chính sách giá của doanh nghiệp. Số khách đông làm cho sử dụng hết cơng
suất của tài sản cố định góp phần giảm chi phí của doanh nghiệp.
Thường trong một kỳ phân tích người ta tính theo từng loại chương trình, từng loại khách hàng và từng thời gian khác nhau để đánh giá chính xác.
- Tổng số ngày khách thực hiện: chỉ tiêu này phản ánh số lượng sản phẩm tiêu thụ của doanh nghiệp thông qua số lượng ngày khách. Chỉ tiêu này được
tính như sau:
TNK =

= n
i
Qiti
1
Trong đó: TNK: tổng số ngày khách trong kỳ phân tích.
SVTH: Nguyễn Thị Thơm_QT 901P 25
Dịch vụ Thương mại Tập Đoàn
ti: độ dài của chương trình du lịch thứ i đơn vị ngày. Qi: Số khách tham gia chương trình du lịch thứ i đơn vị khách.
Chỉ tiêu này rất quan trọng có thể dùng để tính cho từng loại chương trình du lịch, so sánh hiệu quả kinh doanh giữa các chuyến du lịch, các thị trường khách,
giữa doanh nghiệp với đối thủ... Một chương trình du lịch có số lượng khách ít nhưng thời gian chuyến đi dài thì làm cho số ngày khách tăng và ngược lại.

1.5.3 Doanh thu:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (80 trang)

×