1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Doanh thu: Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh lữ hành:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.21 MB, 80 trang )


Dịch vụ Thương mại Tập Đoàn
ti: độ dài của chương trình du lịch thứ i đơn vị ngày. Qi: Số khách tham gia chương trình du lịch thứ i đơn vị khách.
Chỉ tiêu này rất quan trọng có thể dùng để tính cho từng loại chương trình du lịch, so sánh hiệu quả kinh doanh giữa các chuyến du lịch, các thị trường khách,
giữa doanh nghiệp với đối thủ... Một chương trình du lịch có số lượng khách ít nhưng thời gian chuyến đi dài thì làm cho số ngày khách tăng và ngược lại.

1.5.3 Doanh thu:


Đây là chỉ tiêu chung nhất phản ánh hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Chỉ tiêu này không chỉ phản ánh kết quả kinh doanh du lịch của cơng ty
mà còn dùng để xem xét từng loại chương trình du lịch của doanh nghiệp đang ở giai đoạn nào của chu kỳ sống của sản phẩm.
Mặt khác nó còn làm cơ sở để tính tốn chỉ tiêu lợi nhuận thuần và các chỉ tiêu tương đối để đánh giá vị thế, hiệu quả kinh doanh của cơng ty. Doanh thu
còn là nguồn quan trọng để đảm bảo trang trải các khoản chi phí cho hoạt động kinh doanh và chi phí khác. Doanh thu càng cao chứng tỏ hoạt động kinh doanh
càng lớn. Để đạt được doanh thu cao, doanh nghiệp cần phải cố gắng phấn đấu từ mọi góc độ như tăng giá bán, tăng lượt khách, tăng khả năng chi tiêu của
khách, kéo dài thời gian tham gia chương trình của khách.
Chỉ tiêu này được xác định bằng cơng thức: DT =

= n
i
PiQi
1
Trong đó: DT: tổng doanh thu từ chương trình kinh doanh du lịch.
P: giá bán chương trình du lịch cho một khách. Q: Số khách trong một chương trình du lịch.
n: số chuyến du lịch mà cơng ty thực hiện.
Doanh thu của một chuyến du lịch thứ i phụ thuộc vào giá bán và số khách có trong chuyến đó. Tổng doanh thu từ chương trình kinh doanh du lịch là
tổng doanh thu của n chuyến du lịch mà công ty thực hiện được trong kỳ.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LŨ HÀNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
TẬP ĐOÀN
SVTH: Nguyễn Thị Thơm_QT 901P 26
Dịch vụ Thương mại Tập Đồn
2.1 Q trình hình thành và phát triển của cơng ty. 2.1.1 Tên, địa chỉ và quy mô hiện tại của công ty.
Tên công ty viết bằng tiếng việt: Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Tập Đồn. Tên cơng ty viết bằng tiếng nước ngoài: GROUP SERVICE TRADING
JOINT STOCK COMPANY. Tên viết tắt: GST
Số đăng ký kinh doanh: 0203003322
Trụ sở chính văn phòng : Số 18262 , Phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
Tel: 0313717091. Fax: 0313717091.
Email:
hieusoddyahoo.com Ngày thành lập: ngày 24 tháng 7 năm 2007.
Giấy phép đăng ký kinh doanh: số 0203003322 do Phòng Đăng ký kinh
doanh -Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải phòng cấp ngày 24 tháng 7 năm 2007. Văn phòng đại diện Cơng ty Dịch vụ Thương Mại Tập Đồn được thành lập
ngày 17 tháng 12 năm 2007, hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp Công ty cổ phần Dịch vụ Thương Mại Tập Đồn.
Tên giao dịch của văn phòng cơng ty là: Văn phòng đại diện Cơng ty Dịch vụ Thương Mại Tập Đồn.
Địa chỉ văn phòng đại diện: 2214 Cầu Đất - Ngơ Quyền - Hải Phòng Điện thoại: 0313201518
Fax: 0310201518 Email:
Haphan_114yahoo.com Số đăng ký kinh doanh: 0203003322
Nội dung hoạt động: Giao dịch với khách hàng theo ủy quyền của công
ty. Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Tập Đồn là một cơng ty mới được
thành lập, là một doanh nghiệp trẻ mới gia nhập vào thị trường du lịch sôi động hiện nay.
Vốn điều lệ của công ty: 1.800.000.000 VND
SVTH: Nguyễn Thị Thơm_QT 901P 27
Dịch vụ Thương mại Tập Đoàn
Mệnh giá cổ phần: 100.000 VND Số cổ phần và giá trị vốn cổ phần đã góp: Số cổ phần: 18.000 cổ phần
Giá trị vốn cổ phần:1.800.000.000 VND
Bảng 2.1: Danh sách cổ đông sáng lập:
STT Tên cổ đông
Loại cổ phần
Số cổ phần
Giá trị cổ phần triệu
đồng Tỷ lệ góp
vốn
1 Bùi Trung Hiếu
Phổ thơng 10.800
1.080 60
2 Phan Đức Hồng
Phổ thơng 4.500
450 25
3 Vũ Quốc Việt
Phổ thơng 2.700
270 15
Nguồn: phòng hành chính tổng hợp

2.1.2 Vị trí địa lý của công ty.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (80 trang)

×