1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Tin học văn phòng >

Chức năng pháp lý Chức năng quản lý

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (537.05 KB, 181 trang )


• Thông tin về phương thức hoạt động, mục tiêu, nhiệm vụ,
quan hệ công tác giữa các cơ quan, đơn vị. •
Thơng tin về các đối tượng quản lý, về sự biến động. •
Thơng tin về các kết quả đã đạt được trong quá trình quản lý.

1.2.2. Chức năng pháp lý


- Chỉ có Nhà nước mới có quyền lập pháp và lập quy. Do vậy, các văn bản quản lý Nhà nước được đảm bảo thực thi bằng quyền lực Nhà nước. Chức
năng pháp lý được thể hiện trên hai phương diện: + Văn bản được sử dụng để ghi lại các quy phạm pháp luật và các quan
hệ về luật pháp hình thành trong quá trình quản lý và các hoạt dộng khác. + Bản thân văn bản là chứng cứ pháp lý để giải quyết các nhiệm vụ cụ
thể trong quản lý và điều hành công việc của cơ quan.

1.2.3. Chức năng quản lý


Thực tế hoạt động quản lý cho thấy rằng, văn bản có một vai trò to lớn đối với các nhà quản lý. Một cán bộ quản lý, nhất là những người đứng đầu
một hệ thống thường dành một lượng thời gian không nhỏ để làm việc, tiếp xúc với hệ thống văn bản tiếp nhận, phân loại, nghiên cứu, thực hiện và soạn
văn bản. Điều đó cho thấy rằng vai trò của văn bản là đáng quan tâm.
- Văn bản - phương tiện cung cấp thông tin để ra quyết định.
Đối với một nhà quản lý, một trong những chứ năng cơ bản nhất là ra Quyết định. Một u cầu có tính ngun tắc là quyết định phải chính xác, kịp
thời, có hiệu quả mà mơi trường thì biến động khơn lường.
- Văn bản chuyển tải nội dung quản lý
Bộ máy Nhà nước ta được hình thành và hoạt động theo nguyên tắc tập trung. Theo nguyên tắc này các cơ quan cấp dưới phải phục tùng cơ quan cấp
trên, cơ quan địa phương phục tùng cơ quan trung ương. Xuất pháttừ vai trò rõ nét của văn bản là phương tiện truyền đạt mệnh lệnh. Để guồng máy được
nhịp nhàng, văn bản được sử dụng với vai trò khâu nối các bộ phận.
- Văn bản là căn cứ cho công tác kiểm tra hoạt động của bộ máy quản lý
4
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: Muốn chống bệnh quan liêu giấy tờ, muốn biết các Nghị quyết đó thi hành khơng, thi hành có đúng khơng, muốn
biết ai ra sức làm, ai làm qua chuyện, chỉ có một cách là kiểm tra. Để làm tốt công tác này, nhà quản lý phải biết vận dụng một cách có hệ thống các văn
bản. Nhà quản lý phải biết vận dụng từ loại văn bản quy định chức năng, thẩm quyền, văn bản nghiệp vụ thanh kiểm tra đến các văn bản với tư cách là cứ
liệu, số liệu làm căn cứ. Một chu trình quản lý bao gồm: Kế hoạch hóa, tổ chức, chỉ đạo và kiểm
tra. Sự móc nối các khâu trong chu trình này đòi hỏi một lượng thơng tin phức tạp đã được văn bản hóa.

1.3. Những yêu cầu chung về soạn thảo văn bản


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (181 trang)

×