1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Tin học văn phòng >

Phân loại văn bản

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (537.05 KB, 181 trang )


1.4. Phân loại văn bản


Hệ thống văn bản gắn chặt với sự phân quyền, phân cấp chặt chẽ, khoa học, được hình thành và phát triển phù hợp với quy luật khách quan và thực
tiễn của đất nước. Như vậy, văn bản được phân loại như sau:

Văn bản quy phạm pháp luật Pháp quy
+ Văn bản pháp quy chỉ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành. + Văn bản dược ban hành theo đúng thủ tục, thể thức, trình tự luật định.
+ Văn bản quy phạm pháp luật có chứa những quy tắc xử sự chung. + Văn bản quy phạm pháp luật được sử dụng nhiều lần.
+ Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng với mọi đối tượng hay một nhóm đối tượng.
+ Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trong toàn quốc hay từng địa phương
+ Văn bản quy phạm pháp luật được Nhà nước bảo đảm thực hiện Văn bản quy phạm pháp luật gồm các loại sau:
- Hiến pháp - Luật, Bộ luật
- Nghị quyết - Pháp lệnh
- Lệnh của Chủ tịch nước - Nghị định
- Quyết định - Chỉ thị
- Thơng tư •
Văn bản hành chính thơng thường
Văn bản hành chính thơng thường là loại văn bản do cơ quan có thẩm quyền ban hành nhưng khơng có đầy dủ những yếu tố của một văn bản quy
phạm pháp luật, nhằm giải quyết các vụ việc cụ thể với đối tượng cụ thể. 7
Văn bản hành chính thông thường gồm: - Công văn
- Thông báo - Biên bản
- Thơng cáo - Cơng điện...

Văn bản cá biệt
Văn bản cá biệt là loại văn bản chứa đựng những quy tắc xử sự riêng, thuộc thẩm quyền của từng cơ quan nhằm giải quyết một sự việc, một cá
nhân, một tổ chức cụ thể trong phạm vi không gian, thời gian nhất định. Văn bản cá biệt gồm:
- Quyết định nâng lương - Quyết định bổ nhiệm
- Quyết định điều động - Quyết định khen thưởng, kỷ luật
- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính... •
Văn bản dân sự
Văn bản dân sự là loại văn bản giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân trong giao tiếp, sinh hoạt, đời sống và kinh tế.
Các văn bản dân sự gồm: - Hợp đồng
- Đơn từ - Giấy ủy quyền...
=======================
8

CHƯƠNG II QUAN HỆ GIỮA VĂN BẢN VỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ


2.1. Quan hệ giữa pháp luật với Nhà nước - Pháp luật xuất hiện cùng Nhà nước.
- Pháp luật là một hệ thống các quy tắc hành vi các quy phạm có tính chất bắt buộc chung do Nhà nước đặt ra hoặc được Nhà nước công nhận.
- Pháp luật là phương tiện quản lý trong tay Nhà nước, là yếu tố quan trọng nhất để thực hiện quản lý xã hội. Vì vậy, các chức năng quan trọng của
Nhà nước trong mối quan hệ giữa Nhà nước và pháp luật là: + Chức năng sáng tạo pháp luật để tổ chức, điều chỉnh, quản lý các
hành vi và hoạt động xã hội. + Chức năng thi hành pháp luật
+ Chức năng bảo vệ pháp luật

2.1.1. Khái niệm quyền lập pháp, lập quy


- Lập pháp, lập quy là làm ra những quy phạm về pháp luật, trình bày các quy phạm đó trong các văn bản quy phạm pháp luật; do đó về hình thức,
lập pháp lập quy là hoạt động xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Vì thế, văn bản quy phạm pháp luật là đối tượng chủ yếu của kỹ
thuật lập pháp, lập quy. - Văn bản quy phạm pháp luậtVB QPPL là văn bản chứa đựng các
quy định pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội nhất định, có hiệu lực bắt buộc chung và thực hiện thường xuyên, lâu dài, được Nhà nước bảo đảm
thực hiện bằng các biện pháp tổ chức và cưỡng chế của cơ quan Nhà nước. - VB QPPL được phân biệt với các văn bản cá biệt, Công văn giấy tờ
của Nhà nước bởi các đặc điểm sau:
9

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (181 trang)

×