1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Tin học văn phòng >

V VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CÁCH SOẠN THẢO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (537.05 KB, 181 trang )


CHƯƠNG V VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CÁCH SOẠN THẢO


MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
5.1. Một số quy tắc trong soạn thảo Văn bản quy phạm pháp luật 5.1.1. Quy tắc diễn đạt quy phạm
Sự quy định về hành vi, quy phạm diễn đạt theo nguyên tắc hành vi gồm 03 bộ phận:
Quy định Giải định
Chế tài hoặc khen thưởng Bộ phận quy định: định ra một khả năng cho một tổ chức, cá nhân tham
gia quan hệ pháp luật được làm gì, có quyền và nghĩa vụ như thế nào? Bộ phận giả định: Định trước những điều kiện, hồn cảnh cho phép
hoặc đòi hỏi thực hiện quy tắc biểu hiện trong phần quy định. Bộ phận chế tài: Đặt ra những hậu quả bất lợi mà quy phạm dành cho
người không thực hiện đúng quy tắc xử sự, vi phạm quy tắc cấm đoán. Với quy tắc như trên, quy phạm được xây dựng theo cấu trúc ngữ pháp:
Nếu …thì… ; Nếu khơng …thì.. Chẳng hạn, nếu là trường hợp như thế này, thì phải xử sự như thế này,
nếu không thực hiện quy tắc hoặc thực hiện không đúng, thì sẽ bị ophạt. Nhìn tổng qt thì mơ hình của quy phạm là:
“Được làm tất cả, trừ những trường hợp sau” “Cấm làm tất cả, trừ những trường hợp sau”
Nhưng trong thực tế, các quy phạm, không phải trường hợp nào cũng đủ ba bộ phận.
Ví dụ:
51
Đủ 03 bộ phận: “ Xe mơtơ tham gia giao thơng khơng có gương chiếu hậu sẽ bị phạt”.
Chỉ có 02 bộ phận: “18 tuổi đối với nữ, 20 tuổi đối với nam mới được kết hơn”.
Chỉ có 01 bộ phận quy định : “Cấm đốt rừng”. Ở đây, bộ phận giả định ẩn vì cấm đốt rừng trong mọi trường hợp.

5.1.2. Quy tắc cơ cấu văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản lập pháp Luật, Pháp lệnh -Phần mở đầu của văn bản lập pháp
Gồm 2 điều cơ bản sau: + Căn cứ pháp lý:
Căn cứ pháp lý là điều, khoản, chương, mục của văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn làm cơ sở pháp luật cho việc ban hành văn bản lập pháp .
Căn cứ pháp lý để ban hành Luật, Pháp lệnh là các điều của Hiến pháp. + Lý do ban hành:
Đưa ra lý do ban hành chính là khẳng định sự cần thiết, lẽ đương nhiên và mục đích của văn bản. Điểm thứ hai này được bắt đầu bằng từ “để” hoặc “nhằm”.
Văn bản lập quy -Phần mở đầu
Phần này bao gồm 6 điểm: + Điểm thứ nhất: Tên văn bản gắn liền với tên cơ quan có thẩm quyền
ban hành. + Điểm thứ hai: Căn cứ pháp lý.
Mỗi văn bản pháp quy đều lấy những điều khoản của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn làm căn cứ pháp luật.
+ Điểm thứ ba: Căn cứ thẩm quyền. Văn bản pháp quy do nhiều cơ quan ban hành nên phải viết rõ căn cứ
pháp lý quy định cho cơ quan quyền ban hành. + Điểm thứ tư: Lý do ban hành.
52
+ Điểm thứ năm: Thủ tục ban hành. Đưa ra căn cứ để minh chứng rằng văn bản đã được chuẩn bị, xem xét
và thơng qua theo đúng trình tự thủ tục quy định. + Điểm thứ sáu: Ban hành theo đề nghị nào.
Cấp dưới đề nghị cấp trên ban hành Nghị quyết, Chỉ thị, Thơng tư thì phần mở đầu được diễn đạt theo lối “văn xuôi pháp luật” chứ không theo văn
“điều khoản”. Phần nội dung
Đây là phần chủ yếu của văn bản, trong đó ghi nhận các quy phạm pháp luật thể hiện nội dung của các Quyết định có tính quyền lực pháp lý, có
hiệu lực bắt buộc thi hành. Luật, Bộ luật
Bộ, Luật bao gồm số lượng lớn các điều khoản thì được chia thành phần, chương , mục.
-Phần:Điều chỉnh một phạm vi rộng các quan hệ xã hội.
Đánh số thứ tự La Mã: I,II,III…
-Chương: Điều chỉnh một bộ phận các quan hệ xã hội trong phần
Đánh số thứ tự La Mã: I,II,III…
-Mục: Điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội trong chương được đánh
thứ tự bằng chữ cái in hoa: A, B, C…
-Điều: Đề cập đến mối quan hệ xã hội, được đánh số thứ tự Ả
rập:1,2,3… Điều có thể được chia thành đoạn, mỗi đoạn nên đánh số thứ tự bằng
chữ cái in thường; a, b, c… Các phần, chương , mục của văn bản có tên gọi nêu nội dung của
chúng. Trong một số Bộ luật các điều cũng được đặt tên. Các văn bản có số lượng vừa phải điều khoản thì thành chương. Những
văn bản ít điều khoản thì được trình bày bằng các điều khoản đánh số thứ tự điều một đến điều cuối cùng.
53

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (181 trang)

×