1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Tin học văn phòng >

Soạn thảo kế hoạch công tác Soạn thảo Thông báo

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (537.05 KB, 181 trang )


- Xảy ra khi nào? - Xảy ra ở đâu?
- Xảy ra đối với ai hoặc ai gây ra? - Tại sao nguyên nhân hay mức độ thiệt hại

6.7. Soạn thảo kế hoạch công tác


Khái niệm Kế hoạch công tác Kế hoạch công tác là văn bản thể hiện hệ thống những cơng việc định
làm với trình tự thời gian, cách thức, phương tiện cụ thể nhằm tổ chức thực hiện một chủ trương, Chỉ thị, Quyết định trên cơ sở thực tế của đơn vị.
Yêu cầu xây dựng kế hoạch -Đề ra nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho các đối tượng thực hiện.
-Nêu rõ cách thức, trình tự thực hiện -Quy định thời gian thực hiện
-Phù hợp với điều kiện thực tế. Kết cấu của bản kế hoạch
Phần mở đầu -Nêu lý do ban hành
-Vien dẫn văn bản nếu tổ chức thực hiện Chỉ thị, Quyết định, kế hoạch cấp trên.
Phần nội dung -Nêu mục đích yêu cầu của kế hoạch
-Nêu nội dung kế hoạch -Phân công thực hiện
Phần kết thúc: Động viên các đối tượng thực hiện kế hoạch và chế độ báo cáo. Nếu
nhiều cơ quan cùng tham gia thực hiện một kế hoạch thì phải giao một đầu mối tổng hợp tình hình, báo cáo.
99
Mẫu : KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Tên cơ quan Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Số…KH- Độc lâp- Tự do - Hạnh phúc
Địa danh, ngày…tháng…năm…
KẾ HOẠCH
Vv…
Nơi nhận - Thủ trưởng cơ quan
- Ký tên –đóng dấu - Lưu
100

6.8. Soạn thảo Thơng báo


Thơng báo là hình thức văn bản để thơng tin về nội dung và kết quả hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước. Thông báo dùng để truyền đạt kịp
thời các Quyết định, mệnh lệnh của cơ quan có thẩm quyền. Một số trường hợp thơng báo còn dùng để thông tin nội dung, ý kiên chỉ đạo của cấp trên.
Cần lưu ý: Thông báo không thay cho Quyết định, Chỉ thị vì Thơng báo là hình thức văn bản khơng mang tính ra lệnh, bắt buộc.
Kết cấu của thông báo + Phần mở đầu
-Đi thẳng vào nội dung cần thông báo hoặc nhắc lại tên văn bản hay cuộc họp có nội dung cần thơng báo.
-Nếu cần, đưa ra mệnh lệnh, chỉ đạo, quyết định + phần nội dung
-Nêu vấn đề cần thông báo -Diễn đạt theo phần, mục để dễ hiểu
+ Phần kết thúc -Nhắc lại yêu cầu của thông báo để đối tượng liên quan thực hiện.
101
Mẫu : THÔNG BÁO
Tên cơ quan Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Số…TB-tên cơ quan Độc lập –Tự do- Hạnh phúc
ban hành VB
Địa danh, ngày…tháng…năm…
THÔNG BÁO
Vv…
Phần mở đầu
Phần nội dung
Phần kết thúc
Giao nhiệm vụ cho các đối tượng
Nơi nhận - Thủ trưởng cơ quan
- Ký tên-đóng dấu - Lưu
102

CHƯƠNG VII PHƯƠNG PHÁP SOẠN THẢO VĂN BẢN


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (181 trang)

×