1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Tin học văn phòng >

Cơ sở chọn đề tài Đề cương cấu trúc của một tiểu luận

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (537.05 KB, 181 trang )


CHƯƠNG VII PHƯƠNG PHÁP SOẠN THẢO VĂN BẢN


KHOA HỌC KINH TẾ
7.1. Phương pháp viết tiểu luận 7.1.1. Chọn đề tài
Phương châm: -Tránh: chọn đề tài thật “kêu”, song: Lực bất tòng tâm, bơi trên bể kiến
thức, quá mới lạ. -Nên: Chọn cái người ta đang cần đến, hướng đến, bàn đến. Tóm lại,
tiện và lợi. Như vậy,đề tài tiểu luận phải thảo mãn ba yếu tố sau: .Tính thực tiễn
.Tính tiên tiến .Phạm vi của đề tài không gian, thời gian, kiến thức
Ví dụ: Đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy
của Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà trường trong giai đoạn hiện nay”.
Phân tích đề tài Đề tài thỏa mãn ba yếu tố:
-Tính thực tiễn chất lượng đội ngũ cán bộ -Tính tiên tiến nhu cầu phát triển
-Phạm vi của đề tài không gian: Khoa Công nghệ thông tin – ĐH Thái Nguyên ; Thời gian: Hiện nay

7.1.2. Cơ sở chọn đề tài


Cách 1: Khảo sát trên phạm vi rộng nền kinh tế - xã hội, nguồn lực. Cách 2: Khảo sát trên phạm vi hẹp
Cách 3: Trên cơ sở đề tài cũ tìm giải pháp mới. 103
Ví dụ: “Sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.
Đề tài có phạm vi rất rộng -Đề tài: “Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh ở cơng ty May 10”
Đề tài có phạm vi hẹp, nội bộ của một doanh nghiệp -Đề tài: “Sắp xếp lại DNNN”.
Đề tài tìm giải pháp mới trên cơ sở giải pháp cũ.

7.1.3. Đề cương cấu trúc của một tiểu luận


Phần mở đầu 1.Lý do, cơ sở chọn đề tài
-Nêu lý do chọn đề tài -Nêu cơ sở lý luận, khoa học cho việc nghiên cứu đề tài: Cơ sở thực
tiễn… -Nêu cơ sở pháp lý
2. Nhiệm vụ của đề tài -Đề tài nhằm giải quyết đề tài vấn đề gì? Hoặc nghiên cứu cơ sở lý luận
của đề tài -Tìm hiểu thực trạng của vấn đề
-Đề xuất biện pháp, giải pháp, kinh nghiệm để giải quyết vấn đề. 3. Đối tượng của đề tài
Đối tượng của đề tài là hiện tượng hay sự vật được nêu ra để xem xét trong quá trình thực hiện nghiên cứu.
4. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu của đề tài tức là khu trú lại trên các phương diện
thời gian, không gian, kiến thức vấn đề nghiên cứu. 5. phương pháp nghiên cứu
Xuất phát từ yêu cầu, mục đích, đặc điểm của từng đề tài mà chọn phương pháp nghiên cứu thích hợp.
Có thể chọn các phương pháp sau: 104
-Phương pháp nghiên cứu tài liệu -Phương pháp tổng kết kinh nghiệm
-Phương pháp điều tra Phần nội dung
Phần nội dung được trình bày theo thể thức “chương mục” Chương I- Cơ sở lý luận của đề tài
1.Một số khái niệm cơng cụ -Nếu là đề tài về quản lý thì phải nêu được khái niệm quản lý là gì?
-Nếu là đề tài nói về chất lượng đội ngũ cán bộ thì phải nêu được khái niệm chất lượng đội ngũ cán bộ là gì?
-Nếu là đề tài đề cập đến hiệu quả kinh doanh thì phải nêu được khái niệm cơ bản về hiệu quả kinh doanh là gì?
-Nếu là nâng cao khả năng cạnh tranh thì nêu khái niệm về khả năng cạnh tranh.
2. Nêu các quan điểm, luận điểm khoa học của vấn đề. Cần trích các quan điểm, luận điểm của các nhà khoa học bàn về vấn đề
mà đề tài đề cập. 3. Cơ sở pháp lý của vấn đề
Cần trích Chỉ thị, Nghị quyết… có liên quan đến vấn đề mà đề tài nghiên cứu.
Chương II- Thực trạng của vấn đề Đây là phần quan trọng và khó của đề tài, nhiệm vụ là nắm được thực
trạng của vấn đề, nghĩa là nắm được tình hình cụ thể của đơn vị tổ chức mà đề tài nghiên cứu. Thực trạng là tìm ra điểm mạnh, điểm yếu, điểm hạn chế để
rút ra bài học, tìm ra hướng phát triển cho tổ chức về lĩnh vực mà đề tài đề cập.
Cụ thể: 1.Có các tư liệu, số liệu, cứ liệu để chứng minh thực trạng của vấn đề.
2.Làm nổi bật các tồn tại, các mâu thuẫn cần phải giải quyết. 105
Chương III- Đề xuất biện pháp, giải pháp, kinh nghiệm để giải quyết vấn đề.
Kết quả của phần này, đưa ra các biện pháp, giải pháp, tổng kết được kinh nghiệm thỏa đáng, đó chính là thành cơng của q trình nghiên cứu, của
tiểu luận với tư cách là một cơng trình nghiên cứu khoa học. Thực tế, khơng ít người khi soạn đề cương đã có được các giải pháp,
đưa ra được các đề nghị, kiến nghị và đúc kết được kinh nghiệm trước khi bắt tay vào nghiên cứu cụ thể. Tuy nhiên, những kết luận kiểu như trên khơng hề
có lợi cho một tổ chức, đơn vị, cơ sở nào. Vậy, quy trình của phần kiến nghị giải pháp phải là:
-Nghiên cứu kỹ thực trạng trên cơ sở lý luận có phương pháp -Đánh giá tình hình của tổ chức
-Nắm được điểm mạnh, điểm yếu của tổ chức -Đưa ra đề nghị, kiến nghị, kinh nghiệm, giải pháp
-Nhằm: cải tiến, thúc đẩy, nâng cao, hoàn thiện vấn đề nghiên cứu. Các dạng đề xuất
1.Đề nghị Đề nghị là vấn đề nêu ra để đơn vị thực hiện. Đó là ý kiến của người
nghiên cứu đề đạt lên cấp trên trực tiếp xem xét thỏa mãn các vấn đề đang nghiên cứu.
Đề nghị phải theo quy trình sau: -Sau khi đã tìm điểm mạnh, điểm yếu
-Có chứng minh nhằm thuyết phục -Đưa ra ý kiến để đơn vị xem xét và nếu có thể thì thực hiện.
2. Kiến nghị Đây là ý kiến đưa ra nhằm được xem xét trên phương diện quản lý Nhà
nước. Ý kiến loại này thường đưa lên cấp trung ương nhằm thay đổi cơ chế chính sách, tạo mơi trường pháp lý, cơ chế quản lý nhằm giải quyết vấn đề đặt ra.
Quy trình như sau: 106
-Sau khi đã nghiên cứu kỹ -Phát hiện ách tắc, trở ngại, vướng mắc từ phía cơ chế, chính sách, quy
chế định… -Đề nghị cấp trên tháo gỡthường là cấp trung ương sau đó mới có thể
làm được. 3. Biện pháp
Đây là các cách thức cụ thể nêu ra để giải quyết những vướng mắc, ách tắc mà vấn đề đưa ra nghiên cứu.
4. Giải pháp Giải pháp là tổng thể các biện pháp cách thức và kèm theo các nguồn
nhân tài, vật lực phục vụ cho việc giải quyết vấn đề. Có thể đưa ra các giải pháp theo thứ tự 1, 2, 3… để cơ quan chọn mà đưa vào thực hiện.
5. Kinh nghiệm Kinh nghiệm là những việc làm, kết quả cụ thể được áp dụng vào vấn
đề đang nghiên cứu. Phần phụ
Phần này ghi phụ lục và tài liệu tham khảo 1.Phụ lục
Số liệu, tranh ảnh minh họa nếu có 2.Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo được sắp xếp thứ tự như sau: -Tác phẩm kinh điển
-Các văn bản pháp quy Chỉ thị, Nghị quyết… -Tác phẩm của lãnh tụ
-Tác phẩm của các nhà khoa học. -Xếp theo Alphabet
Thứ tự các nội dung của một tài liệu tham khảo như sau: -Tên tác giả
-Tên tác phẩm 107
-Tên nhà xuất bản -Năm, tập, trang
3. Mục lục Đóng vào trang đầu tiên theo bìa phụ.

7.2. Phương pháp viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp luận văn kinh tế


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (181 trang)

×