1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Tin học văn phòng >

Yêu cầu đối với một chuyên đề thực tập tốt nghiệp Quy trình viết chuyên đề thực tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (537.05 KB, 181 trang )


-Tên nhà xuất bản -Năm, tập, trang
3. Mục lục Đóng vào trang đầu tiên theo bìa phụ.

7.2. Phương pháp viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp luận văn kinh tế


Xuất phát từ nhận thức: -Học đi đôi với hành
-Lý luận soi sáng cho thực tiễn và ngược lại, thực tiễn củng cố, làm cơ sở cho phát triển kiểm chứng lý luận.
Sinh viên nói chung và sinh viên kinh tế nói riêng được bố trí cọ sát thực tế bằng các đợt thực tập.
7.2.1. Mục đích của thực tập tốt nghiệp và viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp
-Rèn cho sinh viên TỰ NGHIÊN CỨU, biết sưu tầm tài liệu, số liệu, bước đầu vận dụng kiến thức đã học để phân tích, giải quyết các vấn đề thực
tiễn đời sống kinh tế. -Thông qua thực tế để củng cố và nâng cao kiến thức đa học vào thực tiễn.
-Qua thực tế mà đánh giá kết quả đào tạo thuộc chuyên ngành như chương trình đào tạo cọ sát thực tế không, được thực tế chấp nhận không?

7.2.2. Yêu cầu đối với một chuyên đề thực tập tốt nghiệp


-Chuyên đề thực tập tốt nghiệp thể hiện được trình độ và phương pháp vận dụng các quan điểm đường lối của Đảng, kiến thức các mơn học vào việc
phân tích, nêu ra được một số vấn đề cần giải quyết trong thực tế và đề xuất biện pháp giải quyết các vấn đề đó.
-Biện pháp đưa ra phải có căn cứ khoa học, có ý nghĩa thực tiễn. -Trong chuyên đề phải thể hiện được tính độc lập trong điều tra, nghiên
cứu, khảo sát; chọn lọc sử dụng đề tài, số liệu trung thực, cần thiết cho việc thực hiện tổng hợp, phân tích, đề xuất của sinh viên.
108
-Thể hiện phương pháp trình bày chặt chẽ, logic, cân đối giữa các phần trong chuyên đề, cách dùng từ ngữ, khái niệm cơng thức, trích dẫn phải chính
xác; cách dùng biểu bảng hợp lý, vừa đủ.

7.2.3. Quy trình viết chuyên đề thực tập


Bước 1- Khảo sát tình hình Tiếp cận với đơn vị thực tế, sinh viên phải sơ bộ nắm được tình hình
sau của cơ quan: -Tên cơ quan, doanh nghiệp
-Loại hình cơ quan, tổ chức -Quá trình hình thành và phát triển
-Chức năng, nhiệm vụ, loại sản phẩm dịch vụ -Cơ cấu bộ máy, tổ chức
Kết thúc bước 1, sinh viên phải có báo cáo tổng hợp Bước 2- Chọn và đăng ký đề tài
-Cách chọn đề tàiXem kỹ phần viết tiểu luận Ngồi nội dung đã trình bày ở phần viết tiểu luận, khi chọn đề tìa cho
chuyên đề thực tập cần lưu ý đề tài phải thỏa mãn 2 yêu cầu cơ bản: Một là, đề tài phải phù hợp với khả năng, nguồn tài liệu tham khảo phong phú. Hai là,
đề tài sinh viên chọn là vấn đề mà tổ chức cơ quan, doanh nghiệp đang quan tâm. Nghĩa là quá trình chọn đề tài phải tham khảo ý kiến của cán bộ cơ quan
hướng dẫn sinh viên. -Đăng ký đề tài
Đề tài nhất thiết phải được giáo viên hướng dẫn thông qua. Theo quy định, đề tài đã được duyệt là căn cứ cả về khoa học lẫn pháp lý để theo đó mà
sinh viên tiến hành các bước tiếp theo. Bước 3- Lập đề cương và danh mục tài liệu tham khảo
-Lập đề cương Trên cơ sở đề tài đã được duyêt, sinh viên tiến hành lập đề cương sơ
bộ, sau đó là đề cương chi tiết. Đề cương chính là bộ khung của đề tài. 109
-Lập danh mục tài liệu tham khảo Để đảm bảo đề tài được nghiên cứu trên cơ sở khoa học, việc lập danh
mục tài liệu tham khảo là bắt buộc. Bước 4- Thu nhập tài liệu, số liệu, cứ liệu liên quan đến đề tài ở cơ sở.
-Số liệu được thu thập theo trình tự thời gian mục đích để quan sát sự biến động nên thu thập cả số tuyệt đối lẫn chỉ số tương đối
-Số liệu cần thu thập theo các yếu tố về vốn, công nghệ, lao động, chi phí.
-Số liệu có thể theo hiệu quả về lợi nhuận, tỉ suất lợi nhuận, năng suất lao động, khoản nộp ngân sách.
Bước 5- Phân tích, đánh giá Phối hợp giữa phân tích định tính và định lượng. Phân tích hiện trạng
rút ra kinh nghiệm, tính quy luật làm cơ sở cho dự báo, dư đoán và nhằm đưa ra đề xuất.
Bước 6- Đề ra phương hướng và biện pháp Bước này được đánh giá cao nếu đưa ra được phương hướng và biện
pháp cụ thể, thiết thực và nhất là có tính khả thi. Tránh trình bày chung chung, thậm chí khơng nghiên cứ cũng trình bày được.
Trong bước này cũng đồng thời đưa ra các kiến nghịi, đề xuất xem thêm giải pháp kiến nghị ở phần kỹ thuật viết tiểu luận.

7.2.4. Kết cấu của chuyên đề thực tập tốt nghiệp


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (181 trang)

×