1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Tin học văn phòng >

Kết cấu của chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (537.05 KB, 181 trang )


-Lập danh mục tài liệu tham khảo Để đảm bảo đề tài được nghiên cứu trên cơ sở khoa học, việc lập danh
mục tài liệu tham khảo là bắt buộc. Bước 4- Thu nhập tài liệu, số liệu, cứ liệu liên quan đến đề tài ở cơ sở.
-Số liệu được thu thập theo trình tự thời gian mục đích để quan sát sự biến động nên thu thập cả số tuyệt đối lẫn chỉ số tương đối
-Số liệu cần thu thập theo các yếu tố về vốn, công nghệ, lao động, chi phí.
-Số liệu có thể theo hiệu quả về lợi nhuận, tỉ suất lợi nhuận, năng suất lao động, khoản nộp ngân sách.
Bước 5- Phân tích, đánh giá Phối hợp giữa phân tích định tính và định lượng. Phân tích hiện trạng
rút ra kinh nghiệm, tính quy luật làm cơ sở cho dự báo, dư đoán và nhằm đưa ra đề xuất.
Bước 6- Đề ra phương hướng và biện pháp Bước này được đánh giá cao nếu đưa ra được phương hướng và biện
pháp cụ thể, thiết thực và nhất là có tính khả thi. Tránh trình bày chung chung, thậm chí khơng nghiên cứ cũng trình bày được.
Trong bước này cũng đồng thời đưa ra các kiến nghịi, đề xuất xem thêm giải pháp kiến nghị ở phần kỹ thuật viết tiểu luận.

7.2.4. Kết cấu của chuyên đề thực tập tốt nghiệp


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp với tư cách là một “tác phẩm” khoa học nên phần cơ cấu phải bảo đảm tính cân đối.
Nhìn chung, một bản chuyên đề được chia thành các phần sau: Phần mở đầu:
Phần này trình bày: -Lý do chọn đề tài
-Mục đích của đề tài -Nhiệm vụ mà đề tài phải giải quyết.
110
Phần lý luận chung Phần này trình bày:
-Cơ sở lý luận của đề tài -Cơ sở pháp lý của đề tài
-Cơ sở thực tiễn của đề tài -Tính cấp thiết của đề tài.
Phần thực trạng Phần này trình bày:
-Điểm mạnh, điểm yếu của cơ sở -Phân tích tìm ra nguyên nhân
-Các tồn tại cần phải giải quyết -Tìm ra tính quy luật của sự vận động, rút ra bài học.
Phần giải pháp, kiến nghị, đề xuất Phần này được đánh giá là trọng tâm của chuyên đề. Đây là phần sáng
tạo của sinh viên, không thể chép, khơng thể tự nghĩ ra mà phải qua phân tích đánh giá trên cơ sở số liệu, căn cứ cụ thể quá trình hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp, tổ chức. Nếu phần này chỉ trình bày vài ba trang là mất cân đối, bản chuyên đề đã bị lệch.
Trình bày cụ thể một bản chuyên đề thực tập có thể theo cách sau: Phần mở đầu
Chương I- Lý luận chung Phần nội dung được chia theo chương
Chương II- Thực trạng Chương III- Giải pháp, kiến nghị, đề xuất và có thể có phần kết luận.
Hình thức của một bản chuyên đề thực tập tốt nghiệp hay luận văn tốt nghiệp.
-Bìa ngồi Trình bày tên trường, tên khoa hay bộ môn, tên thể loại văn bản
“Luận văn tốt nghiệp”, địa danh, năm. Nếu là luận văn thì đóng bìa cứng. 111
-Bìa phụ: + Tên trường, khoa hay bộ môn
+ Tên đề tài + Tên giáo viên hướng dẫn ghi cả học hàm, học vị
+ Tên sinh viên + Lớp khoa hệ
+ Chuyên ngành + Địa danh năm
-Phần mục lục Nên để sau phần bìa phụ
-Phần nội dung Trình bày theo phần I, II, III hay theo chương I, II, III
-Phần tài liệu tham khảo
112
Mẫu : CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LUẬN VĂN TỐT
NGHIỆP
Bìa ngồi: TÊN TRƯỜNG
TÊN KHOA
CHUN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Hà Nội tỉnh- năm… ---------------------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Sẽ là thừa nếu phần tên trường ghi
Bộ GD-ĐT Trường…
Khoa
113
Bìa phụ:
TÊN TRƯỜNG TÊN KHOA
Tên đề tài:.................................................................
Tên giáo viên hướng dẫn… Tên sinh viên…
Lớp… Khóa…
Hệ… Chuyên ngành…
Hà Nội tỉnh năm…
114
Mẫu: BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP Trang 1
ĐẠI HỌC… KHOA……………….
CHUYÊN NGÀNH….
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP
Sinh viên:…………………….. Giáo viên hướng dẫn:…………
HÀ NỘI TỈNH…, NĂM …
115
Trang 2
ĐẠI HỌC… KHOA BỘ MÔN…………….
CHUYÊN NGÀNH……………
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP
-Họ tên sinh viên:………………. -Lớp:…………………………….
-Khoa:…………………………... -Khóa học:………………………
-Cơ quan thực tập:……………… -Người hướng dẫn:……………...
HÀ NỘI TỈNH… NĂM…
116
Từ trang 3 trở đi nọi dung báo cáo phải bao gồm các phần chủ yếu sau: 1Quá trình hình thành và phát triển của cơ quan cơ sở, bộ phận nơi
thực tập, các nhiệm vụ phải thực hiện, các đặc điểm lớn qua các thời kỳ. 2Hệ thống tổ chức cơ quan cơ sở, bộ phận, chức năng nhiệm vụ của
mỗi bộ phận. 3Thực trạng các kết quả đã đạt được, các nguyên nhân và phương
hướng trong giai đoạn tới. Mẫu đề cương sơ bộ đề tài thực tập chuyên đề: Viết tay đánh máy
khoảng 2-3 trang: a-Đề cương đề tài thực tập tốt nghiệp đề cương sơ bộ
-Họ tên sinh viên: -Cơ quan thực tập
-Người hướng dẫn 1-
2- -Tên đề tài:…………………………
1.Chương I:……………………….. I.
1. 2.
II. Chương II:…………………………
I. 1.
2. II…
Chương III:……………………….. I.
1. 117
2. II…….
Hà Nội, ngày…tháng….năm… Ký tên
b-Đề cương sơ bộ phải nộp cùng với báo cáo thực tập tổng hợp để người hướng dẫn thông qua.
c-Sau khi được giáo viên thông qua, sinh viên hoàn thiện đề cương chi tiết theo quy định.
118
Mẫu: ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC… KHOA BỘ MÔN……………
CHUYÊN NGÀNH…………..
ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
-Sinh viên: ………………………. -Lớp:……………………………..
-Khoa:…………………………… -Người hướng dẫn:………………
1 2
HÀ NỘI TỈNH… NĂM …
119
Trang 2:
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Họ tên sinh viên: Lớp:
Nơi thực tập: Người hướng dẫn:
1- 2-
Tên đề tài thực tập tốt nghiệp: I-Phần mở đầu
1-Đặt vấn đề 2-Mục đích nghiên cứu:
II-Nội dung nghiên cứu: I.
1. 2.
II.
Kết luận III-Tiến độ thực hiện
1-Thời gian nộp bản thảo 2-Thời gian nộp báo cáo kết quả thực tập chuyên đề
-Cuối đề cương: Giành một trang để người hướng dẫn xác nhận thông qua.
120
Mẫu : BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC…..
KHOABỘ MÔN………… CHUYÊN NGÀNH………..
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Tên đề tài:……………………….
-Sinh viên:…………………. -Lớp:……………………….
-Khóa:……………………... -Người hướng dẫn:…………
1…………… 2……………
HÀ NỘI TỈNH… NĂM… Các trang tiếp theo:
121
-Mục lục có thể đưa xuống cuối bản thảo báo cáo -Mở đầu đặt vấn đề, nêu mục đích nghiên cứu, giới thiệu tên đề tài và
cơ cấu nội dung các chương sẽ viết. -Lời cam đoan: Tôi xin cam đoan nội dung báo cáo đã viết là do bản
thân thực hiện, không sao chép, cắt ghép các báo cáo hoặc luận văn của người khác; nếu sai phạm, tôi xin chịu kỷ luật của nhà trường.
Tỉnh… Hà Nội, ngày…tháng…năm… Ký tên
Họ tên…………..
+ Nội dung các chương + Kết luận
+ Phụ lục nếu có + Danh mục tài liệu tham khảo: ghi theo thứ tự A, B, C. Nếu sách, tài
liệu, giao trình có tên tác giả thì ghi theo thứ tự : tác giả, năm xuất bản, tên nhà xuất bản.
Danh mục thao khảo ghi chung cả tiếng Việt và các tiếng khác. + Mục lục nếu phần mở đầu chưa có
+ Nhận xét có đóng dấu của cơ quan + Bản chấm điểm của người hướng dẫn
+ Bản chấm điểm của người chấm điểm
122
Mẫu : LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
a-Trang bìa
ĐẠI HỌC….. KHOA BỘ MƠN……………
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
1
HÀ NỘI TỈNH… NĂM …
123
b- Trang bìa phụ
ĐẠI HỌC ….. KHOA BỘ MƠN……….
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Đề tài:………………………… …………………………………….
-Sinh viên:……………………….. -Lớp:……………………………...
-Khóa:……………………………. -Người hướng dẫn 1 ghi rõ học hàm, học vị khoa học nếu có
2…………………
HÀ NỘI TỈNH… NĂM…
124
7.3. Phương pháp soạn thảo hợp đồng kinh tế 7.3.1. Khái niệm Hợp đồng kinh tế
Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch
vụ, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của mỗi
bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình. Để làm rõ đặc điểm của loại hợp đồng kinh tế, hãy so sánh giữa hợp đồng kinh tế và hợp đồng dân sự.
Hợp đồng kinh tế Hợp đồng dân sự
Mục đích Để thực hiện hoạt động kinh doanh
Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng
Chủ thể Chủ yếu là các doanh nghiệp
Chủ yếu là cá nhân Hình thức Bằng văn bản
Khơng nhất thiết pahỉ dùng văn bản

7.3.2. Các biện pháp bảo đảm thực hiện HĐKT


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (181 trang)

×